Home Biznes i Ludzie Ludzie PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA NA DIALOGU
PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA NA DIALOGU
0

PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA NA DIALOGU

0
0

Chcąc jak najlepiej odpowiadać na wyzwania rynku i naszych interesariuszy oraz budować dla nich wartość, wspieramy nasza komunikacje, a przez dialog i zaangażowanie w społeczne inicjatywy inwestujemy w kompleksowy rozwój i lepsza przyszłość dla nas i naszych współpracowników.

Builder: CEMEX Polska często podkreśla rolę komunikacji w relacjach z interesariuszami. Jak prowadzony jest ten dialog?
Izabella Rokicka:
Dialog z interesariuszami stanowi element naszej strategii zarzadzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Oczekiwania i uwagi, które otrzymujemy podczas spotkań, włączamy do wydawanych co dwa lata raportów zrównoważonego rozwoju. Prowadząc rozmowy, dbamy o włączanie do dyskusji wszystkich obszarów działalności firmy mających wpływ na otoczenie, a zakres dialogu dostosowywany jest do potrzeb, zainteresowań i oczekiwań gości.
Odpowiednie przeprowadzenie dialogu poprzedzają kilkumiesięczne przygotowania i konsultacje. Ze strony CEMEX w spotkaniach uczestniczą przedstawiciele zarządu i kierownictwa zakładu. Rozmowy rozpoczyna prezentacja najistotniejszych wydarzeń i projektów CEMEX, dzięki czemu interesariusze dowiadują się bezpośrednio od przedstawicieli naszej firmy o stanie realizacji dotychczasowych zobowiązań CEMEX wobec nich oraz uzyskują informacje o inwestycjach, planach i zatrudnieniu w naszych zakładach. Kolejnym etapem są warsztaty pozwalające uczestnikom dzielić się swoimi postulatami i spostrzeżeniami w obszarach takich jak: środowisko naturalne, społeczności lokalne oraz wpływ ekonomiczno- -gospodarczy zakładu na otoczenie.
Dialog jest prowadzony zgodnie z międzynarodowym standardem AA1000SES, który kładzie nacisk na włączanie interesariuszy w istotne dla firmy wydarzenia i tematy oraz odpowiadanie na zgłaszane przez nich potrzeby. Nad przebiegiem spotkania czuwają niezależni moderatorzy.
Dialog jest jednym z głównych narzędzi komunikacji w CEMEX Polska, a poza rozmowami z interesariuszami organizujemy spotkania dialogowe przeznaczone dla pracowników naszej firmy. Maja oni możliwość wzięcia udziału w spotkaniach z zespołem zarządzającym organizowanych cyklicznie dwa razy do roku. Podczas spotkań poruszane są kwestie dotyczące strategii, wizji oraz priorytetów firmy. Każdy z pracowników (bezpośrednio lub anonimowo) może zadać pytanie zarządowi firmy. Spotkania poddawane są ocenie dzięki przeprowadzanym ankietom, a wnioski z analiz wdrażane są podczas kolejnych organizowanych sesji.
Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość także cyklicznie organizuje spotkania dialogowe z organizacjami pozarządowymi i szkołami, podczas których omawiane są cele, zasady działania i propozycje zmian w konkursie grantowym. Stałym elementem tych spotkań jest część poświęcona na dyskusje. Spotkania przybrały kształt unikalnego forum wymiany wiedzy, doświadczeń i networkingu.

Jakie tematy są najczęściej poruszane przez interesariuszy?
Oczekiwania dotyczą różnych dziedzin. W obszarze społeczności lokalnej pojawiają się sugestie organizowania wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. Zgłaszane są postulaty wspólnego zaangażowania w poprawę stanu lokalnej infrastruktury drogowej.
W obszarze wpływu na środowisko naturalne interesariusze oczekują m.in. informowania o środowiskowych skutkach nowych inwestycji, chcą też korzystać z wiedzy ekspertów CEMEX w zakresie szkodliwości hałasu dla zdrowia oraz włączenia się w strategiczne działania na rzecz edukacji dotyczącej paliw alternatywnych i ich wykorzystania w produkcji cementu.
Kolejnym obszarem jest wpływ ekonomiczno-gospodarczy. Interesariuszom zależy na tym, by małe lokalne firmy miały wciąż szanse na uczestnictwo w projektach CEMEX Polska, a mieszkańcy pobliskich miejscowości mogli liczyć na zatrudnienie, co przyczynia się do zmniejszania bezrobocia w regionie.
Dialog to nie tylko długa lista oczekiwań. Często spotykamy się z pozytywnymi opiniami na temat naszej działalności. Interesariusze wyrażają uznanie dla CEMEX za bycie firma, która otwiera się na społeczność lokalna i prowadzi regularny dialog z mieszkańcami, oraz wyrażają podziękowania za wolontariat pracowniczy i pomoc potrzebującym mieszkańcom. To dla nas wielka radość.

Jakie są wyzwania w prowadzeniu dialogu?
Dialog to proces ciągły, oparty na wzajemnym zrozumieniu, jego rezultatem jest lepsze poznanie swoich potrzeb i ich zaspokajanie. Nasi interesariusze odgrywają ważną role w prowadzeniu działalności CEMEX Polska i zależy nam na budowaniu z nimi partnerskich relacji, których fundamentem jest zaufanie i współpraca. Zależy nam na bezpośrednich spotkaniach z przedstawicielami lokalnych społeczności z uwagi na specyfikę naszej działalności i oddziaływanie na lokalne społeczności wokół cementowni. Otwarte i wyczerpujące informowanie o naszych zamierzeniach biznesowych pozwala obu stronom lepiej się zrozumieć.

Jaka jest rola raportowania w działalności CEMEX Polska?
Proces raportowania to wartościowe doświadczenie, które umożliwia nam uczenie się, rozwijanie i stałe ocenianie prowadzonej przez nas działalności. Dzięki tym raportom nasi interesariusze, klienci, kontrahenci oraz pracownicy otrzymują rzetelna i szczegółowa informacje o tym, czym się zajmujemy, jakie są nasze osiągniecia oraz wyzwania. Nasza praca została doceniona przez przyznanie nam nagrody głównej w ogólnopolskim konkursie na najlepsze raporty społeczne w Polsce za nasz ostatni raport za lata 2013–2014. Jesteśmy bardzo dumni z tego, _e doceniono wzorowe przedstawienie działalności CEMEX w obszarze CSR, kompletność i klarowność prezentowanych informacji oraz wysoki poziom raportowania.

Częścią strategii zrównoważonego rozwoju opartego na dialogu jest wsparcie lokalnych społeczności. W jaki sposób CEMEX Polska realizuje ten cel?
CEMEX starannie dba o relacje z otoczeniem. Poznanie oczekiwań naszych interesariuszy w aspekcie lokalnym jest nam umożliwiane m.in. przez prowadzony dialog. Na oczekiwania odpowiadamy, wspierając lokalne społeczności za pośrednictwem Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość. Filarami działań realizowanych przez nasza fundacje są konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych i jednostek oświatowych (Fabryka Pomysłów) oraz konkurs grantowy dla wolontariuszy CEMEX. Cieszy nas fakt, że od momentu startu programu skierowanego do pracowników obserwujemy stały wzrost zainteresowania konkursem. W 2011 r. tych zgłoszeń było zaledwie osiem. Tegoroczny konkurs to rekordowa liczba 55 pomysłów. Świadczy to o wysokim poziomie świadomości naszych pracowników, którzy chcą się angażować w lokalne inicjatywy obywatelskie. Od uruchomienia programu Wolontariatu Pracowniczego w 2011 r. wsparliśmy 108 wyjątkowych pomysłów, co nie byłoby możliwe bez inicjatywy naszych pracowników. To oni tworzą i realizują ten program.
Otrzymywane przez wolontariuszy dotacje umożliwiają im realizowanie działań wspierających edukację, dbałość o środowisko, poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększanie aktywności lokalnych społeczności.

Jak widać, dialog z interesariuszami przynosi wszechstronne korzyści…
Nasz biznes potrzebuje dialogu z interesariuszami oraz raportowania społecznego i wspierania lokalnych inicjatyw. Otwarta i wyczerpująca informacja o podejmowanych działaniach i planach na przyszłość zwiększa zaufanie do naszej firmy i pozwala lepiej zrozumieć się nam i naszym interesariuszom, pracownikom i kontrahentom. Mamy nadzieje, że podobne działania związane z raportowaniem i dialog z interesariuszami będą standardem w naszej branży.

Dziękuję za rozmowę.

 

open