Home Inwestycje PIĘĆ PYTAŃ DO… CPK
PIĘĆ PYTAŃ DO… CPK
0

PIĘĆ PYTAŃ DO… CPK

0
0

Centralny Port Komunikacyjny to nowy międzynarodowy port przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, a także węzeł kolejowy i niemal 2000 km nowych linii, w tym kolei dużych prędkości, które unowocześnią, przyśpieszą oraz zintegrują transport w Polsce. Realizowana inwestycja wciąż budzi wiele emocji. Na łamach „Buildera”, w ogniu pytań od przedstawicieli z branży budowlanej oraz infrastrukturalnej, mających wiele wspólnego ze Związkiem Ogólnopolskim Projektantów i Inżynierów (ZOPI), staje spółka CPK odpowiedzialna za realizację.

Czy CPK przewiduje wykonywanie modeli 3D BIM dla projektu budowlanego w zakresie każdej branży dla budowy portu lotniczego, linii kolejowych wraz z budynkami stacyjnymi, infrastruktury drogowej oraz całej infrastruktury towarzyszącej? Jeśli tak, to na jakim poziomie szczegółowości?

CPK realizuje wszystkie projekty ze wsparciem metodyki BIM, której jednym z elementów jest wytworzenie właśnie takich modeli. Wymagania informacyjne w tym zakresie są każdorazowo przekazywane w trakcie postępowania zakupowego jako załącznik do opisu przedmiotu zamówienia lub po podpisaniu umowy przez wykonawcę. Poziom dojrzałości informacji (LOD), dostarczanych przez projektantów CPK, rozumiany przez zamawiającego jako połączenie poziomu informacji geometrycznej (LOG) i poziomu informacji niegeometrycznej (LOI) dla poszczególnych modeli BIM, na każdym etapie procesu oraz dla wszystkich branż jest szczegółowo określany w Wymaganiach Wymiany Informacji (EIR).

Czy planowane jest na etapie prac budowlanych wykonanie przez niezależny podmiot automatycznego monitoringu postępów prac budowlanych z wykorzystaniem technologii UAV?

Technologie bezzałogowe są szeroko analizowane w ramach spółki w bardzo wielu obszarach zastosowań. Obserwujemy rozwój polskich firm i startupów wykorzystujących, a także budujących bezzałogowe statki powietrzne oraz dostarczających usługi przy użyciu dronów. Znane nam są także zastosowania w budownictwie, szczególnie w ramach inspekcji, dokumentacji obszaru inwestycji, monitoringu procesów, detekcji zagrożeń, tworzenia modeli BIM, jak również w pracach geodezyjnych, stąd też potencjalnie w kręgu naszych zainteresowań są różnorodne usługi wykorzystujące bezzałogowe statki powietrzne do prac na terenie inwestycji.

Czy planowane jest wykonywanie symulacji postępowania w sytuacjach awaryjnych? Chodzi o wykonanie symulacji np. dróg ewakuacyjnych.

Tak, tego typu symulacje są ujęte wśród pierwszych zadań Master Architekta zarówno dla pasów startowych, terminala lotniska, jak i dworca kolejowego. Z pewnością zostaną wykonane. Jeśli idzie o płytę lotniska oraz ewentualne sytuacje awaryjne, to na etapie Master Planu infrastruktura, tj. strażnice przeciwpożarowe, a także drogi awaryjne, które służą w takich sytuacjach, są planowane w oparciu o symulacje czasów reakcji pojazdów ratowniczo-gaśniczych, zaś na etapie projektowania ww. infrastruktura będzie podlegała dodatkowej analizie, której celem będzie potwierdzenie zgodności z przepisami m.in. w zakresie osiągania właściwych czasów dotarcia pojazdów ratowniczo-gaśniczych do każdego punktu na każdej drodze startowej. Szeroko analizowane i planowane będą również symulacje bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej o znaczeniu strategicznym, narażonych na różne zagrożenia, np. terrorystyczne), takich jak terminal pasażerski.

Czy planowane jest wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości do ułatwienia komunikacji po terminalu lotniczym dla pasażerów korzystających z portu lotniczego?

Aktualnie inwestycja jest na etapie Master Planu, który wskazuje ogólne kierunki dla wdrażanych w przyszłości rozwiązań technologicznych. Istotnym elementem prowadzonego procesu planistycznego jest przede wszystkim otwarcie na innowacje, zwłaszcza te cyfrowe, które umożliwiają trafne przewidywanie potrzeb i diagnozowanie problemów. Rozwiązania virtual reality (VR), ale również augmented reality (AR) mogą stanowić istotny krok ku bardziej efektywnemu poruszaniu się po budynkach, ale też wydajniej wspomagać naprawę urządzeń specjalistycznych. Już dziś zdarza się często, że wysoko wykwalifikowany serwisant steruje z innej lokalizacji naprawą urządzenia za pośrednictwem mniej wykwalifikowanego pracownika. Powszechna cyfryzacja może umożliwić w przyszłości przeniesienie danych z BIM do cyfrowych bliźniaków (digital twin). Za pośrednictwem technologii digital będzie zwiększała się także efektywność zarządzania obiektami poprzez utrzymanie predykcyjne (predictive maintenance). Potencjalnie technologia VR może przysłużyć się więc nie tylko pasażerom, ale także obsłudze technicznej portu lotniczego. CPK prowadzi jednocześnie projekt badawczy, gdzie weryfikuje oczekiwania naszych przyszłych klientów w podróży multimodalnej, obejmującej całość od wyruszenia z domu przez przesiadki aż po dotarcie do celu, jakim będzie lotnisko. Z naszych badań wynika, iż obecnie pasażerowie myślą raczej o wygodnej, prostej w obsłudze aplikacji mobilnej, która będzie najkrótszą drogą i na czas kierować ich we właściwe miejsce, ale jednocześnie przygotowujemy inwestycję tak, aby podążała za zmieniającymi się potrzebami klienta.

Czy w obecnej sytuacji ekonomicznej CPK przewiduje w umowach klauzule waloryzacyjne oparte na wskaźnikach GUS? Jeśli tak, to na jakich konkretnie wskaźnikach i po jakim czasie od zawarcia umowy CPK umożliwi waloryzację wynagrodzenia?

W prowadzonych postępowaniach zakupowych umowy zawierają klauzule waloryzacyjne, w tym oparte na wskaźnikach GUS, ale również inne, zależnie od przedmiotu umów. Na przykład w dokumentacji projektowej dla Airside, Landside oraz Sieci i Przyłączy przez Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej (MCE) – z uwagi na spodziewane zawarcie umowy z podmiotami międzynarodowymi – przewidziano zmianę w oparciu o wskaźnik labour cost index by NACE Rev. 2 – Index (2016=100) publikowany przez Europejski Urząd Statystyczny/Eurostat dla strefy euro. Inaczej waloryzacja będzie przebiegać np. w przypadku podmiotów opracowujących dokumentację projektową dla kolejowych inwestycji towarzyszących. Umowa przewiduje zmianę wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (CPI) oraz przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw i o współczynnik waloryzacyjny. Inne szczegółowe rozwiązania waloryzacyjne zakładają umowy na inwentaryzację przyrodniczą czy na usługi inżyniera kontraktu dla kolejowych inwestycji towarzyszących. W większości opisanych przypadków elementem wspólnym waloryzacji jest to, że dana strona umowy będzie mogła wystąpić z takim wnioskiem po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy jej obowiązywania, z zastrzeżeniem opisanego szczegółowo końcowego okresu trwania umowy.

open