Home News RUSZYŁA 55 EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
RUSZYŁA 55 EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
0

RUSZYŁA 55 EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

0
0

Minister Infrastruktury i Budownictwa rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda, w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów. Przedmiotem Konkursu w dziedzinie architektury i budownictwa są:

 • projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
 • projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
 • projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.

Przedmiotem Konkursu w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego są:

 • uchwalone studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
 • uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego województw.

Przedmiotem Konkursu mogą być tylko te prace, które zostały już wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od:

 • rozpoczęcia użytkowania – w przypadkach, o których mowa w pkt. II,
 • uchwalenia – w przypadkach, o których mowa w pkt. III.

W Konkursie mogą uczestniczyć:

 • w dziedzinie architektury i budownictwa – osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace o których mowa w pkt II;
 • w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego – gminy i województwa.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz opisu zrealizowanego projektu do Ministra za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać:

 • w Konkursie w dziedzinie architektury i budownictwa – twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonej pracy twórczej;
 • w Konkursie w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, radni gmin, marszałkowie województw i inni członkowie zarządu województw, radni sejmików województw, w zakresie projektów dotyczących reprezentowanych przez nich odpowiednio gmin lub województw.

Do wniosku powinny być dołączone:

 • z dziedziny architektury i budownictwa: informacje lub prezentacje przedstawiające usytuowanie oraz charakterystykę obiektu (wybrane rzuty, przekroje i elewacje), wizualizacja – min. 2 ujęcia oraz dokumentacja fotograficzna zrealizowanego obiektu;
 • z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego: prezentacje lub informacje, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2016 r. poz. 778);
 • rysunki, schematy, fotografie oraz inne materiały graficzne umożliwiające ocenę pracy;
 • opinie użytkownika odnośnie użytkowania przedmiotu pracy, określonego w pkt. II;
 • opinie gminnej, powiatowej albo wojewódzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej, w przypadku prac wymienionych w pkt. III;
 • spis załączników.

Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. VIII należy składać w terminie do 30 czerwca 2017 r. na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs o Nagrodę Ministra – wybitne osiągnięcia twórcze”
lub w Kancelarii Głównej Ministerstwa – Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6.

Źródło: MIiB

open