Home Builder Science DR HAB. INŻ. JADWIGA FANGRAT
DR HAB. INŻ. JADWIGA FANGRAT
0

DR HAB. INŻ. JADWIGA FANGRAT

0
0

Od marca br. realizowany jest projekt SEKTOROWA RADA DS.  KOMPETENCJI W BUDOWNICTWIE (http: //srkbud.zzbudowlani.  pl) finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014–2020.

Projekt wpisuje się w obowiązujący w Polsce Zintegrowany  System Kwalifikacji – ZSK (Ustawa z 22.12.2015, Dz.U. 2016 r., poz. 64). Wykonawcami  są: ZZ Budowlani (lider), Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości,  Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej.
Celem regulacji jest uporządkowanie systemu kwalifikacji zawodowych  w Polsce poprzez wprowadzenie systemowych rozwiązań dotyczących kwalifikacji  nadawanych poza szkolnictwem wyższym i oświatą, np. przez firmy  szkoleniowe. Większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się.  Docelowo możliwe będzie porównywanie kwalifikacji nadawanych w Polsce  i na europejskim rynku pracy.
Przewiduje się utworzenie dwóch instrumentów integrujących polski system  kwalifikacji: Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz Zintegrowanego Rejestru  Kwalifikacji (ZRK). PRK służy do klasyfikowania kwalifikacji włączonych  do ZSK; obejmuje 8 poziomów określonych przez ogólne charakterystyki  efektów uczenia się. Umożliwi to porównywanie kwalifikacji z różnych dziedzin  w kraju oraz w wymiarze międzynarodowym. Poziomy kwalifikacji będą  umieszczane na świadectwach, dyplomach i certyfikatach, dlatego niezbędna  będzie korekta wzorów świadectw i dyplomów polegająca na dodaniu  oznaczenia odpowiedniego poziomu PRK. Poziomy te odpowiadają poziomom  Europejskiej Ramy Kwalifikacji – przyjętej w UE strukturze poziomów  kwalifikacji stanowiących układ odniesienia dla krajowych ram kwalifikacji.  Szkolnictwo formalne i pozaformalne w kraju, również w budownictwie, czekają  więc nowe wyzwania.

DR HAB. INŻ. JADWIGA FANGRAT
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Członek Rady Programowej Miesięcznika Builder

open