Home News CEMEX – BUDUJEMY WSPÓLNĄ WARTOŚĆ
CEMEX – BUDUJEMY  WSPÓLNĄ WARTOŚĆ
0

CEMEX – BUDUJEMY WSPÓLNĄ WARTOŚĆ

0
0

Rola biznesu w społeczeństwie przez dziesiątki lat pozostawała niezmienna i koncentrowała się na generowaniu zysku oraz osiąganiu dobrobytu gospodarczego. W ostatnich latach w odpowiedzi na globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatu, rosnący poziom urbanizacji, problem ze zrównoważoną alokacją zasobów przyrodniczych czy pogłębiające się rozwarstwienie dochodów, społeczeństwo zaczęło postrzegać tę tradycyjną funkcję sektora prywatnego jako niewystarczającą.

W CEMEX Polska zdajemy sobie sprawę z ewolucji roli biznesu w społeczeństwie, dlatego też zaangażowanie społeczne w naszej firmie ma charakter strategiczny, a ryzyka oraz szanse społeczne brane są pod uwagę przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Strategiczne podejście naszej firmy do zagadnień zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu odzwierciedla przyjęcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz Strategii Odpowiedzialnego Biznesu. Obydwa dokumenty wypracowane zostały na poziomie korporacyjnym, czyli obejmują swoim zasięgiem wszystkie kraje, w których CEMEX prowadzi operacje. Taka globalna perspektywa pozwoliła na uwzględnienie w dokumentach strategicznych wszelkich dobrych praktyk, które są realizowane przez CEMEX na świecie. Wymianie dobrych praktyk, a także bieżącej realizacji strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, towarzyszą powołane na poziomie regionalnym i globalnym grupy zapewniające przepływ wiedzy pomiędzy poszczególnymi krajami. Pomimo globalnego charakteru przyjętych dokumentów strategie wdrażają lokalne zespoły odpowiadające za zaangażowanie społeczne. Ich rolą jest dopasowanie środków i metod działania pozwalających na realizację przyjętych celów
przy uwzględnieniu lokalnych potrzeb i uwarunkowań.

Filary, cele i obszary Strategii

Strategia Zrównoważonego Rozwoju, którą konsekwentnie od kilku lat realizujemy w CEMEX, opiera się na czterech filarach – społecznym, środowiskowym, ekonomicznym i zarządczym. Zbudowana jest wokół działań, jakie firma może podejmować celem rozwiązywania najważniejszych problemów społecznych i wsparcia obszarów zrównoważonego rozwoju istotnych dla naszych interesariuszy. Każdemu z obszarów naszej strategii przypisane są konkretne cele i mierzące efektywność ich realizacji wskaźniki.Strategii Zrównoważonego Rozwoju towarzyszy korporacyjna Strategia Odpowiedzialnego Biznesu, która koncentruje się na obszarze społecznym, wyznaczając priorytety firmy w tej sferze. Głównym założeniem Strategii Odpowiedzialnego Biznesu CEMEX jest tworzenie wartości dodanej zarówno po stronie firmy, jak i jej najważniejszych interesariuszy. Punktem wyjścia do realizacji Strategii Odpowiedzialnego Biznesu jest zatem wnikliwa analiza otoczenia firmy zakończona stworzeniem mapy kluczowych interesariuszy, a także ich potrzeb i oczekiwań wobec CEMEX. Proces ten pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób działalność firmy wpływa na życie społeczności lokalnych oraz zaprojektować nasze działania, tak aby przynosiły one wartość dodaną dla społeczeństwa. Działania te mają służyć poprawie jakości życia oraz dobrostanu naszych pracowników i społeczności w następujących obszarach:

• edukacja i rozwój umiejętności społeczności lokalnych,

• promocja zrównoważonej infrastruktury oraz mobilności,

• wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i środowiskowej,

• promowanie kultury ochrony środowiska i zdrowia.

Wdrożenie Strategii Odpowiedzialnego Biznesu podzielono na poszczególne piony działalności biznesowej CEMEX, z których każdy charakteryzuje się odmienną specyfiką oddziaływania na interesariuszy. W 2017 r. Strategia Odpowiedzialnego Biznesu została wdrożona w pionach produkcji cementu w 21 krajach, w których CEMEX prowadzi operacje biznesowe. W bieżącym roku strategia implementowana jest w zakładach zajmujących się produkcją kruszyw. W następnych latach obejmie ona również wytwórnie betonu, które należą do CEMEX. Takie metodyczne i sukcesywne wdrażanie strategii we wszystkich liniach biznesowych funkcjonujących w CEMEX ma zapewnić spójność w realizowanych działaniach społecznych na całym świecie.

Wspólna wartość w praktyce

Niemalże półtora roku od rozpoczęcia wdrażania Strategii Odpowiedzialnego Biznesu na globalnej agendzie społecznych działań CEMEX możemy wyróżnić co najmniej kilka wyjątkowych i ciekawych projektów wpisujących się w koncepcję tworzenia wspólnej wartości. W Meksyku – kraju pochodzenia CEMEX – z uwagi na bardzo dużą skalę prowadzonych operacji oraz znaczący wpływ społeczno-gospodarczy firmy, zaangażowanie społeczne od lat funkcjonuje jako integralna część modelu biznesowego. Dzięki takiemu podejściu udało się otworzyć 12 placówek aktywności społecznej, które funkcjonują w pobliżu zakładów CEMEX. Prowadzone przez CEMEX lokalne centra aktywności społecznej oferują szeroki wybór kursów edukacyjnych rozwijających umiejętności lokalnych społeczności, zwiększając tym samym ich szanse na rynku pracy. Poprzez swoją działalność placówki promują przedsiębiorczość i zachęcają nieobecne na meksykańskim rynku pracy kobiety do podejmowania aktywności zarobkowej. Dzięki tym działaniom z sukcesem funkcjonuje kooperatywa Magara zajmująca się produkcją, z wykorzystaniem betonu CEMEX, designerskich zestawów naczyń. Do 2017 r. ponad 33 500 osób uczestniczyło w zajęciach oferowanych przez centra. Bardzo ciekawym projektem skoncentrowanym na tworzeniu wspólnej wartości może się pochwalić CEMEX Chorwacja. Firma wspólnie z lokalną społecznością powołała do życia spółdzielnię pracy aktywizującą zawodowo kombatantów wojny na Bałkanach. W ramach spółdzielni kombatanci, którzy niestety często są wykluczeni zawodowo i społecznie – na zrekultywowanych terenach należących do CEMEX zajmują się uprawą drzew oliwnych. Następnie przy pomocy firmy produkowana jest oliwa z oliwek. Spółdzielnia stanowi źródło dochodu dla kombatantów, stając się w ten sposób remedium na poważny problem społeczny w Chorwacji, CEMEX natomiast dzięki tej współpracy pozyskuje wyjątkowy i zrównoważony produkt, który wykorzystuje w relacjach ze swoimi interesariuszami. W Polsce działania na rzecz wspierania i angażowania interesariuszy realizujemy z uwzględnieniem głosu samych zainteresowanych. Od 2013 roku regularnie realizujemy spotkania dialogowe, podczas których zbieramy pomysły, oczekiwania i rekomendacje dotyczące działalności CEMEX w ich najbliższym otoczeniu. W latach 2013–2018 nasze zaangażowanie w dialog z lokalnymi społecznościami zaowocowało zorganizowaniem w kluczowych dla firmy lokalizacjach 17 sesji dialogowych, na których spotkaliśmy się z ponad 600 interesariuszami.

Dążąc do lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości

Wdrożenie Globalnej Strategii Odpowiedzialnego Biznesu wspiera CEMEX w tworzeniu projektów generujących wspólną wartość zarówno po stronie firmy, jak i interesariuszy. Przykłady realizowanych działań, mimo czasem, zdawałoby się, lokalnej skali, podejmują uniwersalne wyzwania stojące nie tylko przed branżą budowlaną, a nawet sektorem prywatnym, ale przed całą społecznością międzynarodową. Strategia Odpowiedzialnego Biznesu CEMEX wpisuje się tym samym w realizację przez biznes Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (the United Nations Sustainable Development Goals – SDG’s), które przyjęte zostały w 2015 r. podczas szczytu ONZ przez ponad 100 przedstawicieli społeczności międzynarodowej. Biorąc pod uwagę charakter działalności biznesowej CEMEX, nasza firma zobowiązała się publicznie, na forum ONZ, do zaangażowania na rzecz osiągnięcia 11 Celów Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności: wspierania wzrostu gospodarczego i rozwoju zrównoważonych społeczności, likwidacji ubóstwa, osiągnięcia równości płci, zapewnienia godnej pracy. W CEMEX czujemy się odpowiedzialni za wdrażanie powyższych Celów Organizacji Narodów Zjednoczonych, pamiętając, że spoczywa ona na całej społeczności międzynarodowej, w tym na przedstawicielach sektora prywatnego. Liczymy, że zarówno nasza firma, jak i cała branża budowlana aktywnie przyczyni się do tworzenia lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości.

 

open