Home Inwestycje AFI V.OFFICES – Tak wygląda przyszłość
AFI V.OFFICES – Tak wygląda przyszłość
0

AFI V.OFFICES – Tak wygląda przyszłość

0
0

Najbardziej „zielony” proekologiczny budynek biurowy w Polsce i drugi na świecie nie osiągnąłby takiego sukcesu, gdyby nie sprzężenie bezkompromisowej wizji, eksperckiej wiedzy i, oczywiście, wysokiej świadomości inwestora.

W marcu 2021 roku zakoń­czył się proces certyfika­cji krakowskiego budyn­ku AFI V.Offices w sys­temie BREEAM w końcowej fazie realizacji inwestycji. Kiedy dowie­dzieliśmy się, że z punktacją 98,87% budynek uzyskał rekordowy, naj­wyższy wynik w historii dla inwe­stycji zlokalizowanej na terenie Pol­ski, radość była ogromna. Ale to nie koniec. Okazało się, że wynik uzy­skany przez AFI V.Offices plasu­je go aktualnie na drugim najwyż­szym miejscu certyfikacji BREEAM na świecie w kategorii budynków biurowych, a wyprzedza go jedynie słynna siedziba koncernu medial­nego Bloomberg w Londynie! To by­ła wiadomość, która zarówno w ze­spole Iliard Architecture & Interior Design, jak i po stronie inwestora AFI Europe Polska wywołała euforię.

Wynik uzyskany przez AFI V.Offices plasuje go aktualnie na drugim najwyższym miejscu certyfikacji BREEAM na świecie w kategorii budynków biurowych.

Wynik uzyskany przez AFI V.Offices plasuje go aktualnie na drugim najwyższym miejscu certyfikacji BREEAM na świecie w kategorii budynków biurowych.

Wizja

Rozpoczynając współpracę z AFI Europe, wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z inwestorem doświad­czonym na międzynarodowych rynkach, dla którego kwestie pro­ekologiczne są niezwykle istotne. Spółka AFI Europe w owym czasie miała w swoim portfolio 11 certy­fikowanych projektów inwestycyj­nych z wysokimi ocenami – zarów­no w systemie BREEAM, jak i LEED. Już w trakcie pierwszych rozmów, na etapie klarowania się koncepcji

tego, czym w istocie miał stać się AFI V.Offices, usłyszeliśmy od in­westora, że budynek ma być zwień­czeniem dotychczasowych doświad­czeń firmy na polu zrównoważonego rozwoju. Taka deklaracja dała nam w Iliard poczucie, że stoi przed na­mi wyjątkowe zadanie; wyzwanie, na które czekaliśmy od dawna. De­cyzja o certyfikowaniu budynku w systemie BREEAM zapadła bar­dzo szybko, a wymagania odnośnie do wyników postawiono wysoko – powstający budynek miał uzyskać najwyższe noty: Outstanding lub Excellent.

W Krakowie miał powstać obiekt wzorcowy, wyróżniający się pod kątem ekologii na polskim rynku. Miejsce, które miało być wybierane przez przyszłych najemców i użyt­kowników również, a może w naj­większym stopniu, dlatego, że przy­świeca mu idea maksymalnej troski o zmniejszanie swojego negatywne­go oddziaływania na środowisko.

Pierwsze kroki

Sukces AFI V.Offices jest sumą wielu najdrobniejszych czasem de­cyzji, w których centrum zawsze sta­ła ekologia.
Działka, na której powstał budynek

– mimo swojej centralnej lokalizacji

– przez lata nie cieszyła się zaintere­sowaniem deweloperów, ponieważ wymagała wielu zabiegów i nakła­dów finansowych jeszcze przed roz­poczęciem budowy. Jednak już na tym etapie projekt zdobywał punkty za proekologiczność: m.in. za wyko­rzystanie historycznych poprzemysłowych terenów kolejowych, usunięcie roślin inwazyjnych i poddanie niemal 100% odpadów segregacji.

W zespole projektowym Iliard powstało kilka pomysłów na formę, jaką miał przyjąć budynek. Biorąc pod uwagę wszystkie wytyczne zdeterminowane lokalizacją i kształtem działki, ostatecznie zaproponowaliśmy bryłę o dość nietypowym obrysie, przypominającym literę „V”. Jak się szybko okazało, motyw ten stał się osią narracji dla nowo powstającego obiektu. Jego nazwa – V.Offices – nawiązuje bezpośrednio do kształtu budynku, ale również do głównych założeń inwestycji, która jest „very” pod każdym względem: przyjazna środowisku, centralnie zlokalizowana, zorientowana na najemcę i gwarantująca elastyczność przestrzeni.

Oprócz niestandardowych rozwiązań inżynieryjnych, systemowych oraz konstrukcyjnych innowacyjny był system pracy Iliard nad tym projektem. Powstały dwa wzajemnie uzupełniające się zespoły. Jeden zajmował się sprawami formalnoprawnymi, czyli koordynowaniem działań i zdobywaniem uzgodnień oraz pozwoleń.

Drugi zespół poświęcił się wyłącznie projektowaniu. Duży wkład w śrubowanie wyników, które osiągnął AFI V.Offices, miała też ścisła współpraca przy projekcie ze Sweco Polska, firmą doradczą z branży architektonicznej i inżynieryjnej. Dzięki szerokiej wiedzy oraz doświadczeniu m.in. w doradztwie przy certyfikacji BREEAM z ich pomocą udało nam się zyskiwać cenne, dodatkowe punkty w projekcie, a innowacji i proekologicznych rozwiązań szukaliśmy wspólnie w najmniejszych jego szczegółach.

Długa lista zrównoważonych rozwiązań

Aby urzeczywistnić ideę maksymalnie zrównoważonego budynku, postawiliśmy w pierwszej kolejności na rozwiązania ograniczające emisje, zużycie mediów i podnoszące komfort użytkowania.

Zaproponowaliśmy m.in. zeroemisyjne systemy dachowe kolektorów słonecznych, a źródłem ciepła w budynku jest kotłownia na przyjazne dla środowiska paliwo gazowe. To ruch z myślą o redukcji emisji CO2, a co za tym idzie – smogu – do atmosfery, który w Krakowie jest niestety realnym problemem. Zużycie wody, dzięki zastosowaniu wodooszczędnej armatury sanitarnej, zredukowano o 55,7% w stosunku do budynku referencyjnego. Innowacyjny system odzysku ciepła pozwoli zaś zmniejszyć pobór energii o 36,4%. Zużycie mediów jest kontrolowane przez rozbudowany system BMS. Analiza jego danych pozwala na jeszcze większą optymalizację systemów, a przy ewentualnych usterkach czy nieszczelnościach świetnie sprawdzają się natychmiastowe powiadomienia o wszelkich odchyleniach od założonej normy. We wnętrzach zaprojektowaliśmy wysokowydajny system wentylacji. Przykładowo zamontowane w salach konferencyjnych czujniki CO2 uruchamiają większą wymianę powietrza w momencie odbywania się spotkania, a użycie środków chłodniczych o niskiej szkodliwości dla warstwy ozonowej chroni środowisko.

Nowoczesne, energooszczędne windy. Strefowany, inteligentny system oświetlenia. Wysokie parametry akustyki fasady. Wykończenia powierzchni biur bez zawartości formaldehydu i lotnych związków organicznych. Lista zielonych rozwiązań zastosowanych w budynku jest naprawdę długa, a każde z nich projektowaliśmy tak, aby podnieść dobrostan oraz komfort tak użytkowników, jak i planety. Na przykład łatwe w rearanżacji przestrzenie biurowe nie tylko pozwalają najemcom na konfigurację przestrzeni zależną od ich aktualnych potrzeb, ale obniżają też koszty i ilości odpadów związanych z takimi zmianami.

Dostępna lokalizacja

AFI V.Offices mieści się przy al. 29 listopada, nieopodal głównego dworca kolejowego, w centrum Krakowa. Jest doskonale skomunikowany z innymi częściami miasta, a do korzystania z publicznego transportu zachęca m.in. przystanek autobusowy znajdujący się przed samym budynkiem. Wyposażenie obiektu w rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów (180 miejsc postojowych, szatnie i prysznice), a także umiejscowienie w bezpośrednim jego sąsiedztwie stacji roweru miejskiego ma zachęcić pracujące tam osoby do jak najczęstszego korzystania z dwóch kółek. Na podróżujących samochodem w podziemnym garażu czeka 14 miejsc ładowania samochodów elektrycznych oraz dwa ogólnodostępne stanowiska zlokalizowane na zewnątrz.

Tereny zielone stanowią ok. 42% powierzchni działki, dzięki czemu odnosi się wrażenie zanurzenia budynku w zieleni. Szczególnie w przestrzeni obszernego, dostępnego także z zewnątrz patio dającego możliwość pracy w zaaranżowanej zieleni i zapraszającego na chwilę relaksu w zielonym otoczeniu. Na działce zastosowano wodooszczędny system podlewania zieleni z automatycznymi czujnikami deszczu i wilgotności oraz podziemnym zbiornikiem na deszczówkę.

Budynek jest również zaprojektowany tak, aby maksymalizować jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Zielona fala

AFI V.Offices już na etapie projektowym zdobył certyfikat BREEAM na poziomie „Outstanding”. Uzyskany wynik 90,57% był w tamtym czasie najwyższą oceną w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Rekordowa punktacja certyfikacji (98,87%) osiągnięta w fazie przekazania budynku do użytkowania możliwa była m.in. dzięki uzyskaniu dodatkowych punktów procentowych. Budynek otrzymał je np. za naturalne oświetlenie pomieszczeń, potencjał naturalnej wentylacji, za wspomniany dobór materiałów wykończeniowych o małych emisjach czy za redukcję zużycia energii dzięki ustaleniu limitu maksymalnego natężenia mocy oświetlenia na 1 m2. Otrzymanie przez AFI V.Offices tytułu najbardziej ekologicznego budynku w Polsce to pokłosie obrania przez inwestora bezkompromisowego zielonego kursu. Stoimy na stanowisku, że tylko tak głęboki poziom zaangażowania pozwoli efektywnie chronić nasze środowisko przed degradacją. Takie myślenie należy wdrażać w każdym biznesie, a zwłaszcza w tak mocno oddziałującym na otoczenie, jak budownictwo kubaturowe. AFI V.Offices jest odzwierciedleniem właśnie takiego podejścia. Bycie częścią tego projektu to dla Iliard powód do dumy.

open