Home Materiały i Technologie NOWA ODSŁONA POLSKIEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU KLASY ENTERPRISE – RACS 5 v2.0
NOWA ODSŁONA POLSKIEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU KLASY ENTERPRISE – RACS 5 v2.0
0

NOWA ODSŁONA POLSKIEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU KLASY ENTERPRISE – RACS 5 v2.0

0
0

W ramach ciągłego rozwoju oferty i podążania za oczekiwaniami rynku firma Roger wprowadza kolejną wersję systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5 v2.0.

ŁUKASZ GLINIECKI
Kierownik produktu RACS 5

Zastosowano w niej rozwiązania, które zapewniają bezpieczną obsługę sys­temów rozproszonych terytorialnie, integrację z systemami zarządzania windami, systemami zarządzania bezpieczeństwem obiektów (SMS/PSIM/VMS) oraz platforma­mi oferującymi mobilne aplikacje budynko­we (wirtualna recepcja i biuro, rezerwacje przestrzeni). W wersji 2.0 wprowadzono tak­że oczekiwaną od dawna funkcję globalne­go antipassback oraz rozbudowano mo­duł monitorowania graficznego na planach obiektu (tzw. mapy).

Obsługa systemów rozproszonych terytorialnie

System RACS 5 v2.0 udostępnia możli­wość obsługi systemów kontroli dostępu zło­żonych z wielu, rozproszonych terytorialnie podsystemów. W takim scenariuszu instala­cji lokalne podsystemy wykorzystują własny serwer komunikacyjny, który za pomocą bez­piecznego połączenia transmisji danych ko­munikuje się poprzez sieć LAN/WAN z cen­tralnym serwerem systemu. W przypadku awarii połączenia z serwerem centralnym podsystemy kontynuują dalszą pracę na podstawie bieżącej konfiguracji, a zdarzenia są buforowane w pamięci kontrolerów. Przy­wrócenie komunikacji wznawia automatyczne przesyłanie zbuforowanych danych do ser­wera centralnego i możliwość ich zdalnego monitorowania. Taka formuła obsługi rozpro­szonych systemów kontroli dostępu umoż­liwia budowanie centralnych platform, które zapewnią jeszcze wydajniejsze zarządzanie podległymi obiektami. Architektura z jednym centralnym serwerem daje również oszczęd­ność w infrastrukturze informatycznej.

Współpraca z systemami windowymi

Nowa wersja systemu oferuje pełną pro­gramową integrację z wiodącymi do­stawcami systemów zarządzania winda­mi w tym m.in. KONE Access i Schindler Port. Połączenie to pozwala zarządzać uprawnieniami użytkowników do porusza­nia się pomiędzy wybranymi piętrami bu­dynku z poziomu oprogramowania sys­temu kontroli dostępu, a także określać zasady przydziału wind specjalnych w przy­padku, gdy są one stosowane w obiek­cie. Oprogramowanie systemowe decyduje o przywołaniu najbliższej windy, co wydatnie przyczynia się do poprawy komfortu użyt­kownika oraz optymalizacji kosztów eks­ploatacji. Zastosowane metody integracji zwiększają przede wszystkim efektywność sterowania poszczególnymi windami i co bar­dzo ważne, umożliwiają zarządzanie upraw­nieniami dostępu z poziomu jednego rodzaju oprogramowania.

Wizualizacja na mapach obiektu

Wersja RACS 5 v2.0 zawiera rozbudowany moduł monitorowania pracy systemu w trybie graficznym (mapy). Wprowadzono między innymi możliwość powiększania, pomniejszania i przesuwania obrazu, płynnego definiowania wielkości elementów map oraz tworzenia własnych elementów graficznych. Nowy moduł umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym ilości osób znajdujących się w kontrolowanych strefach obecności, a także daje możliwość definiowania na mapie obszarów reprezentujących strefy alarmowe wraz z sygnalizacją ich aktualnego stanu. Monitorowanie systemu w trybie graficznym obejmuje zarówno system kontroli dostępu, jak i zintegrowane z nim systemy CCTV (Dahua, Hikvision, BCS, IPOX, ONVIF) oraz SSWiN (INTEGRA, Galaxy). W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i obiektu wspomniane wcześniej funkcje zapewnią szybki dostęp do krytycznych w tym przypadku informacji (stan osobowy, stan systemu), a także pozwolą zdalnie reagować na wydarzenia z poziomu graficznych planów obiektu.

Integracje z systemami zarządzania bezpieczeństwem

W przypadku obiektów wymagających szerszego zakresu integracji RACS 5 v2.0 oferuje możliwość współpracy z systemami zarządzania: bezpieczeństwem (SMS i PSIM), wideo (VMS) oraz budynkiem (BMS). W ramach zrealizowanych dotychczas projektów wdrożona została współpraca między innymi z systemami: WinGuard (Advancis), Axxon Intellect Enterprise (AxxonSoft), XProtect (Milestone), ARGUS RV (Telbud), NetStation Enterprise (Alnet Systems), GANZ CORTROL (CBC), Luxriot EVO (Luxriot), VIZAN SMS (Sprint), Nazca (APA Group). Dostępny w systemie tzw. Serwer Integracji umożliwia współpracę systemu kontroli dostępu z dowolnym zewnętrznym systemem (np. parkingowym, zarządzania budynkiem, hotelowym itp.). Połączenie wielu systemów w jedną centralnie zarządzaną platformę wzmacnia poziom bezpieczeństwa budynku. Dodatkowo umożliwia optymalizację kosztów jego eksploatacji.

Integracja z depozytorami kluczy RKD32

System kontroli obiegu kluczy, w skład którego wchodzą elektroniczne depozytory RKD32, pozwala na ograniczenie dostępu osób do kluczy oraz zapewnia pełną rejestrację zdarzeń związanych z ich obiegiem. Depozytory RKD32 mogą pracować w trybie autonomicznym, niezależnie od innych systemów zainstalowanych w obiekcie. Decydując się na zastosowanie systemu kontroli obiegu kluczy, warto rozważyć jego integrację z obecnymi w obiekcie systemami bezpieczeństwa, w szczególności z systemem kontroli dostępu. RACS 5 v2.0 oferuje pełną bazodanową integrację z depozytorami kluczy RKD32, co pozwala na zarządzanie systemem kontroli dostępu i depozytorami z poziomu jednego programu nadzorczego (VISO). Integracja umożliwia tworzenie szeregu raportów oraz wykorzystanie wartościowych funkcji, jak np. możliwość zablokowania wyjścia z obiektu użytkownika, który nie zwrócił klucza pobranego wcześniej z depozytora. Funkcja ta podnosi poziom bezpieczeństwa systemu, szczególnie w odniesieniu do pomieszczeń o mocno restrykcyjnym schemacie dostępu.

Integracje z platformami do obsługi biurowców

W celu zapewnienia zaawansowanych rozwiązań dla segmentu biurowców zrealizowane zostały również integracje z platformami przeznaczonymi do obsługi tego typu budynków. Nawiązanie współpracy firmy Roger z dostawcami tych rozwiązań (IU Technology, Zonifero) pozwoliło na wykorzystanie bazy danych systemu RACS 5 v2.0 na potrzeby mobilnych aplikacji budynkowych takich jak wirtualna recepcja, system rezerwacji sal oraz biurek. System RACS 5 v2.0 pozwala na identyfikację użytkowników z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (Android, iOS), która może być realizowana w technologii NFC (Near Field Communication), BLE (Bluetooth Low Energy) oraz QR Code. Innowacją jest możliwość wykorzystania identyfikatorów mobilnych systemu kontroli dostępu RACS 5 v2.0 bezpośrednio we wspomnianych wcześniej aplikacjach budynkowych, dzięki czemu realizacja dostępu do pomieszczeń odbywa się z poziomu urządzeń mobilnych użytkowników. Możliwość posługiwania się telefonem komórkowym w zastępstwie fizycznego elementu, jakim jest karta zbliżeniowa, podnosi komfort korzystania z systemu i wzmacnia wizerunkowo budynek, zwiększając jego atrakcyjność dla potencjalnych najemców.

Wciąż ewoluujące potrzeby rynku projektowego są wyznacznikiem kierunków rozwoju systemu RACS 5. Mając na uwadze wymagania stawiane przez inwestorów, inżynierowie firmy Roger starają się im sprostać i stworzyć produkt konkurencyjny na światowym poziomie technicznym. Zachęcamy do wizyty na stronie www.roger.pl, gdzie na bieżąco udostępniane są informacje o pojawiających się nowościach.

Fot. arch. Roger

open