Home PATRONATY WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
0

WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

0
0

Zagadnienia rzeczoznawstwa budowlanego tj. diagnostyki i oceny stanu technicznego obiektów mają niezmiennie duże znaczenie w gospodarce narodowej. Dlatego też wskazane jest żeby przedstawiać i pobudzać rozwój prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych wielu ośrodków naukowych, a także ośrodków gospodarczych, rozwiązujących oraz podejmujących decyzje inwestycyjne. Jedną z form rozwiązywania tych problemów są organizowane konferencje oraz sympozja naukowo-techniczne, a także liczne seminaria i warsztaty specjalistyczne.

W dniach 11-13 maja 2016 odbyła się w Cedzynie koło Kielc, XIV Konferencja Naukowo – Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” organizowana przez PZITB Odział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – prof. Wiesław Trąmpczyński, Z-cy Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego – dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, Prof. PŚk oraz mgr. inż. Wiktor Piwkowski) pod patronatem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Instytutu Techniki Budowlanej, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Politechniki Świętokrzyskiej, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Poziom merytoryczny konferencji zapewniony był przez Komitet Naukowo-Programowy, którego Przewodniczącym był po raz czternasty Profesor Leonard Runkiewicz.

Celem konferencji (organizowanej nieprzerwanie od 1985 roku) było doskonalenie Rzeczoznawców Budowlanych oraz pogłębianie wiedzy kandydatów na Rzeczoznawców w formie przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Wzięło w niej udział ponad 240 uczestników z Wyższych Uczelni, Ośrodków Naukowo-Badawczych, firm projektowych, oddziałów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, PZITB, firm wykonawczych oraz rzeczoznawców działających w firmach specjalistycznych, a także w wybranych sesjach uczestniczyli studenci i doktoranci Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej (razem 20 osób).

Patronat medialny zapewniły takie uznane czasopisma jak: Inżynier Budownictwa, Inżynieria i Budownictwo, Przegląd Budowlany, budownictwo inzynieryjne.pl, Builder, Biuletyn Świętokrzyski, Materiały Budowlane, Mosty oraz Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne.

Sponsorem głównym konferencji była firma PERI. Pozostali sponsorzy to: Dlubal Software, Katowice; Forbuild S.A. Końskie; Fundacja im. Staszica, Kielce; Gemiprem Technologie S.A., Hilti Poland Sp. z o.o., Instytut Techniki Budowlanej, Lenso Sp. z o.o., Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; MC-Bauchemie Sp. z o.o., Projekt Grzegorz Piankowski, Tczew;Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A., Kielce; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART S.A., Kielce; Politechnika Świętokrzyska, SIKA Poland Sp. z o.o., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo-Hestia S.A. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Rzeczoznawstwo jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych form działalności, w hierarchii samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Rzeczoznawcy powoływani są do opiniowania trudnych problemów technicznych w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu obiektów budowlanych i inżynierskich, a także biorą udział w ocenie przyczyn i skutków katastrof i awarii, w tym spowodowanych „siłami natury”. Ocena obiektów budowlanych i inżynierskich wymaga rozwiązywania coraz szerszego zakresu problemów związanych z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych i ich interpretacją, monitoringiem i diagnostyką, a także nowymi metodami wzmocnień konstrukcji, co skutkuje koniecznością kształcenia ustawicznego.

Dlatego też, Konferencja „Warsztat Pracy Rzeczoznawstwa Budowlanego” miała charakter szkoleniowy i przewidziana była w formie warsztatów umożliwiających przekazanie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Przedstawiono na niej 45 referatów przygotowanych na zamówienie u wybitnych specjalistów w kraju, przewodniczących organizacji inżynierskich (PIIB i PZiTB), kierowników związanych tematycznie Instytutów Naukowych, a także zgłoszonych przez  aktywnych zawodowo rzeczoznawców, jak i firm specjalistycznych. Referaty, prezentowane  w dziesięciu sesjach tematycznych:

Sesja I            – Podstawy i zagadnienia prawne,

Sesja II           – Infrastruktura transportowa,

Sesja III          – Problemy diagnostyczne i materiałowo – techniczne,

Sesja IV          – Wybrane zagadnienia konstrukcji żelbetowych i stalowych,

Sesja V           – Diagnostyka obiektów budowlanych,

Sesja VI          – Utrzymanie, awarie, kierunki badań,

Sesja VII         – Oddziaływanie na konstrukcje, diagnostyka konstrukcji murowych i Drewnianych,

Sesja VIII       – Zagadnienia związane z działalnością rzeczoznawcy, oraz

Sesja IX-X       – Przykłady ciekawych ekspertyz obiektów budowlanych,

z których w siedmiu sesjach prezentowane były referaty zamówione, a w trzech referaty zgłoszone. Wszystkie referaty zamówione i zgłoszone były recenzowane przez członków Komitetu Naukowo-Programowego Konferencji.  W materiałach konferencyjnych (ok. 420 stron) zostały zamieszczone, na prawach rękopisu, skrócone do ok. 8 stron wersje referatów zamówionych oraz referaty zgłoszone i jeden referat firmowy (Peri).

Materiały te będą uzupełnione monografią po-konferencyjną, gdzie za zgodą autorów, zostaną po recenzjach zamieszczone referaty przygotowane na zamówienie u wybitnych specjalistów w kraju w wersji pełnej do 20 stron, która zostanie przesłana do uczestników konferencji.

W referatach oraz w dyskusji na konferencji przedstawiono problemy ogólne oraz problemy specjalistyczne dotyczące rzeczoznawstwa. Były to m.in.:

 • Rola rzeczoznawstwa budowlanego w gospodarce narodowej (Czarnecki L., Żuchowski T., Dobrucki A., Runkiewicz L.)
 • Rola Instytutu Techniki Budowlanej w sferze rzeczoznawstwa budowlanego (Kruk M., Panek A. i inni)
 • Problemy diagnostyki mostów, dróg, kolei, konstrukcji żelbetowych, obiektów zabytkowych, konstrukcji stalowych, konstrukcji murowych, podłoży gruntowych, cieplno-energetycznych budynków, przeciwpożarowej budynków, lekkich przegród budowlanych (Radomski W., Iwański M., Tracz M., Biegus A., Starosolski W., Godlewski T. i inni, Geryło R., Sulik P., Kuczyński K., Gajownik R., Dyduch J., Kaczmarczyk S.)
 • Problemy oddziaływań dynamicznych i środowiskowych na budowle (Stypuła K., Żurański J.)
 • Badań diagnostycznych zespolenia warstw konstrukcji żelbetowych (Hoła J.)
 • Konstrukcji stalowych, struktury i jakości betonu (Hoła J., Kowalski D., Mierzwa J.)
 • Uszkodzeń i napraw konstrukcji żelbetowych, zbiorników i silosów (Konieczny K., Starosolski W., Halicka A.)
 • Innowacyjne techniki wzmocnień (HILTI, Sika, MC-Bauchemie)
 • Problemy modernizacji i badań budynków wielkopłytowych (Wójtowicz M., Szulc J.)
 • Innowacyjne techniki badań optycznych (GOM)
 • Problemy skurczu, pełzania i mrozoodporności (Kuczwa M., Rusin Z.)
 • Wybrane problemy technologiczno-konstrukcyjne Świątyni Opaczności Bożej w Warszawie, budynków zabytkowych, budownictwa plombowego (Flaga K., Płachecki M., Heliński J.)
 • Wnioski techniczne dla rzeczoznawców budowlanych wynikające z zagrożeń i awarii (Runkiewicz L., Szer J.)

Wykaz prezentowanych na Konferencji referatów przedstawiono na końcu sprawozdania.

Konferencja odbyła się w roku jubileuszu Instytutu Techniki Budowlanej obchodzącego swoje 70-cio lecie (utworzony został 24 maja 1945) i odgrywającego wiodącą rolę w prowadzeniu badań na rzecz budownictwa.  Dotychczasowe osiągnięcia Instytutu, oraz plany na przyszłość, zostały przedstawione w wystąpieniu (referacie) przez Dyrektora ITB M.M.Kruka, a rola Instytutu została podkreślona liczbą referatów autorstwa jego pracowników, prezentowanych na Konferencji.

XIV Konferencja Naukowo – Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” organizowana była w szczególnym okresie, okresie zmian dotyczących uwarunkowań prawnych dotyczących rzeczoznawstwa budowlanego. Zmiany te zostały zapoczątkowane Ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która zmieniła ustawę Prawo Budowlane eliminując z Prawa Budowlanego zapis dotyczący rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej. Stąd też, w pierwszym dniu obrad, miała miejsce sesja specjalna nt. „Zasady działalności rzeczoznawcy budowlanego w świetle nowych uwarunkowań prawnych”, której przewodniczyli:  Prezes PIIB A.R. Dobrucki, Przewodniczący ZG PZiTB R.Trykosko oraz Prof. L.Runkiewicz. W dyskusji uczestniczył Minister Tomasz Żuchowski (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), którego wystąpienie w sprawie aktualnego stanu prawnego dotyczącego funkcji rzeczoznawcy oraz roli organizacji środowiskowych w budownictwie (PIIB, PZITB) było wstępem do dyskusji.

W dyskusji poruszano m.in. problemy:

 • niedostatecznego umocowania i zakresu działania rzeczoznawcy budowlanego w Prawie budowlanym oraz w rozporządzeniach i innych przepisach,
 • ujednolicenia nazewnictwa i zakresu opracowań rzeczoznawczych,
 • potrzeby podniesienia poziomu opracowań rzeczoznawczych,
 • potrzeby podniesienia poziomu opracowań biegłych sądowych,
 • uznania specjalistycznych ośrodków badawczo-rozwojowych w rzeczoznawstwie budowlanym,
 • podnoszenia poziomu działania i dokształcania rzeczoznawców budowlanych,
 • współpracy rzeczoznawców z biegłymi powoływanymi przez inne podmioty (np. biegłymi sądowymi),
 • potrzeby kontroli realizacji wniosków i zaleceń podawanych w ekspertyzach i opiniach,
 • zwiększenia współpracy organów nadzoru budowlanego z rzeczoznawcami,
 • – podnoszenie kwalifikacji rzeczoznawców poprzez szkolenia, kursy, publikacje a także sympozja i konferencje specjalistyczne.

Wśród problemów technicznych wskazano na potrzeby:

 • stosowania odpowiednich metod badawczych i analitycznych w diagnostyce konstrukcji budowlanych,
 • stosowania adekwatnych obciążeń w tym dynamicznych środowiskowych i specjalnych,
 • angażowania i współpracy odpowiednich specjalistów (rzeczoznawców) do rozwiązywania problemów technicznych wchodzących w zakres ocenianych obiektów budowlanych,
 • stosowania nowoczesnych i adekwatnych technik i technologii napraw, remontów i wzmocnień obiektów budowlanych.

Uznano, że XIV Konferencja „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” została zorganizowana zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym na wysokim poziomie, a także stwierdzono jej pożyteczną rolę dla podnoszenia poziomu problemów z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego.

Poruszane na Konferencji problemy oraz wnioski z nich wynikające, zarówno w zagadnieniach prawnych, organizacyjnych, jak i technicznych zostaną w wersji rozszerzonej przekazane do:

 • Sejmu Rzeczypospolitej,
 • Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
 • Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
 • Ośrodków Badawczo-Rozwojowych, a szczególnie Instytutu Techniki Budowlanej

oraz do

 • Rzeczoznawców i ośrodków projektowo-rzeczoznawczych,
 • Czasopism specjalistycznych z dziedziny budownictwa.

Prof. Leonard RUNKIEWICZ
Przewodniczący Komitetu Naukowo – Programowego

Prof. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Wykaz referatów prezentowanych na Konferencji „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego 2016:

A. R. Dobrucki – Warunki wykonywania funkcji rzeczoznawcy budowlanego w świetle nowych regulacji prawnych
L. Runkiewicz – Rzeczoznawstwo budowlane w specjalnościach nie wymagających uprawnień budowlanych
L. Czarnecki – Lepiej mieć w przybliżeniu rację niż się precyzyjnie mylić; podstawy naukowe działalności budowlanej
J. Rymsza – Kryteria oceny ofert przy zamówieniach publicznych na roboty budowlane
Marcin M. Kruk – ITB w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz budownictwa
W. Radomski – Utrzymanie i diagnostyka mostów w aspekcie działalności rzeczoznawcy budowlanego
M. Iwański  – Awarie i diagnostyka nawierzchni drogowych
S. Gaca, M. Tracz – Diagnostyka dróg pod kątem bezpieczeństwa ruchu
J. Dyduch, J. Paś – Diagnostyka rozjazdów stosowanych na kolejach dużych prędkości
W. Pękowski – Innowacyjne techniki zakotwienia HILTI
K. Flaga, W. Jackiewicz-Rek – Wybrane problemy materiałowo-technologiczne i konstrukcyjne przy budowie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
J. Hoła, Ł. Sadowski – Diagnozowanie, metodami nieniszczącymi, zespolenia warstw w elementach betonowych
Z. Rusin, P. Świercz – Metody oceny mrozoodporności materiałów kamiennych
G. Byrka – PERI – Zagadnienia techniczne tolerancji wykonania konstrukcji na przykładzie budowy fundamentu turbozespołu w Elektrowni Opole
R. Grzelka, G. Pędzisz – LENSO – Aplikacyjne zastosowanie optycznej techniki pomiarowej GOM do badania konstrukcji
A. Biegus – Wybrane zagadnienia oceny nośności istniejących konstrukcji stalowych w aspekcie wymagań Eurokodów
W. Starosolski – O pewnej grupie błędów w projektowaniu konstrukcji żelbetowych
A. Halicka – Uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji żelbetowych zbiorników i silosów
K. Konieczny – Praktyczne aspekty uciąglania zbrojenia metodą głębokiego wklejania
J. Potrzebowski, T. Gutowski – SIKA – VW Września – największą fabryką budowaną w Europie w 2015 roku – dlaczego Sika?
J. Potrzebowski, T. Gutowski – SIKA – Wymiarowanie wzmocnień konstrukcji żelbetowych w warunkach pożarowych
T. Godlewski, S. Łukasik, M. Wszędyrówny-Nast – Diagnostyka podłoża gruntowego wg EC7
R. Geryło – Diagnostyka cieplno energetyczna budynków
P. Sulik – Diagnostyka przeciwpożarowa budynków
K. Kuczyński, M. Jakimowicz – Ocena techniczna lekkich przegród budowlanych
T. Szczepański – MC Bauchemie – Jak skutecznie naprawiać błędy „budowlane” za pomocą nowoczesnej chemii budowlanej
L. Runkiewicz, J. Sieczkowski – Wnioski techniczne dla rzeczoznawców budowlanych wynikające z zagrożeń i awarii
J. Szer – Analiza zagrożeń związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych na podstawie najczęściej występujących błędów
J. Mierzwa, R. Mierzwa – Zagrożenia konstrukcji wynikające ze złej jakości betonu
J. Szulc – Aktualne zadania modernizacji budynków z wielkiej płyty
K. Stypuła – Problemy oddziaływań dynamicznych na konstrukcje
J. Żurański, G. Kimbar – Ocena wybranych oddziaływań środowiskowych na budowle
R. Gajownik, R. Jarmontowicz, J. Sieczkowski – Zasady postępowania w diagnostyce konstrukcji murowych
S. Karczmarczyk – Problemy diagnostyki obiektów zabytkowych
J. Bujňák – Structural Bridge Failure Investigations
M. Wójtowicz – Czy celowe jest badanie wieszaków ścian trójwarstwowych docieplanych budynków?
A. Fleszar, K. Koropacka, A. Kukulska-Grabowska, A. Panek – Aktualne zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu w aspekcie działalności rzeczoznawcy
D. Puchalska, M. Kuczma – Skurcz i pełzanie betonu w ujęciu norm – analiza porównawcza
P. Turkowski, B. Wróblewski – Zwiększenie odporności ogniowej konstrukcji żelbetowych i stalowych za pomocą płyt ze skalnej wełny mineralnej
Z. Owsiak, M. Biskup, A. Skawińska – Materiałowe aspekty pojawienia się rys i pęknięć betonowych płyt parkingu
M. Płachecki, K. Koziński – Błędy projektowe i wykonawcze przyczyną katastrof budowlanych adaptowanych zabytkowych budynków o konstrukcji murowej
D. Kowalski – Techniki badania właściwości stali
J. Sendkowski, A. Tkaczyk, Ł. Tkaczyk – Geotechniczne uwarunkowania posadowienia obiektów budowlanych
J. Heliński, M. Heliński, Z. Grabowski – Ekspertyza z projektem i wykonawstwem zabezpieczenia budynków mieszkalnych okalających głębokie fundamentowanie przebudowy i rozbudowy Hali Koszyki w Warszawie
L. Runkiewicz, P. Lewiński – Eksploatacja silosów z betonu sprężonego wzmocnionych po awariach

Komitet Naukowo-Programowy

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ
Sekretarz:
Dr hab. inż. Barbara GOSZCZYŃSKA, prof. PŚk
Członkowie:
Prof. dr hab. inż. Antoni BIEGUS
Prof. dr hab. inż. Wiesław BUCZKOWSKI
Prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI
Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA
Dr inż. Robert GERYŁO
Prof. dr hab. inż. Zbigniew GRABOWSKI
Dr hab. inż. Anna HALICKA, prof. PL
Prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA
Dr hab. inż. Marek IWAŃSKI, prof. PŚk
Dr hab. inż. Zbigniew JANOWSKI, prof. PK
Dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA, prof. ZUT
Prof. dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA
Dr hab. inż. Paweł LEWIŃSKI, prof. ITB
Prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS
Dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA, prof. PG
Dr inż. Marian PŁACHECKI
Prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI
Dr hab. inż. Barbara RYMSZA, prof. IBDiM
Prof. dr hab. inż. Zbigniew RUSIN
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz STAROSOLSKI
Dr inż. Jacek SZER
Prof. dr hab. inż. Marian TRACZ
Prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI
Prof. dr hab. inż. Jerzy ZIÓŁKO
Prof. dr hab. inż. Adam ZYBURA

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI
Zastępcy Przewodniczącego:
Dr hab. inż. Barbara GOSZCZYŃSKA, prof. PŚk
Mgr inż. Wiktor PIWKOWSKI
Członkowie:
Mgr inż. Tadeusz DURAK
Dr inż. Stefan SZAŁKOWSKI
Dr hab. inż. Grzegorz ŚWIT, prof. PŚk
Sekretarz organizacyjny: Mgr Anna PETRASZEK

open