Home Bez kategorii ZBUDOWALIŚMY SOLIDNE PODWALINY
ZBUDOWALIŚMY SOLIDNE PODWALINY
0

ZBUDOWALIŚMY SOLIDNE PODWALINY

0
0

Danuta Burzyńska: Na przestrzeni wielu lat produkcji dokonały się w technologii wytwarzania ABK ogromne zmiany. Przyczyniły się do tego ważne osoby i instytucje, jak Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy CEBET ze swym zapleczem badawczym, biura projektowe oraz przedsiębiorstwa i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

Mieczysław Soboń: Zaangażowaliśmy się w popularyzację materiału, który odegrał znaczącą rolę w intensywnej odbudowie i rozbudowie kraju po wojnie. Tworzyliśmy historię produkcji i badań autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), wraz z kolejnymi etapami ich rozwoju w Polsce, ale również i za granicą.

D.B.: Zbudowali Państwo solidne podwaliny organizacji, ale tak naprawdę zaczęli Państwo pisać jej historię znacznie wcześniej. Jaka była droga od zjednoczeń do zrzeszenia?

M.S.: W 1982 r. nastąpiła w Polsce likwidacja zjednoczeń budownictwa, będących ogniwami pośrednimi pomiędzy ministerstwem a przedsiębiorstwami. Silne gospodarczo jednostki, o spójnej wewnętrznej organizacji, niezbyt upolitycznione, funkcjonowały w każdym ówczesnym województwie. Potrafiły wybudować pod koniec lat 70. tylko w jednym roku blisko 280 tys. mieszkań. Likwidacja zjednoczeń objęła również Zjednoczenie Przemysłu Betonów, które skupiało 37 przedsiębiorstw, w tym kilka wielozakładowych, tj. Prefabet Warszawa, Prefabet Gdańsk, Prefabet Gorzkowice czy Prefabet Kolbuszowa. W sumie przedsiębiorstwa te zatrudniały ponad 22 tys. osób. W to miejsce powstało w Warszawie tzw. dobrowolne Zrzeszenie Przedsiębiorstw Branży Betonów, a na stanowisko Dyrektora Zrzeszenia został wybrany Stanisław Petrykowski.

Zrzeszenie odegrało ogromną rolę w modernizacji firm członkowskich.

D.B.: Z początkiem lat 90. otwiera się nowy rozdział, a na polski rynek zaczynają napływać zagraniczne wyroby. Jak ważny był to impuls do dalszego działania i zainicjowania Stowarzyszenia?

M.S.: To był bardzo ważny rozdział. W tym czasie Zrzeszenie zostało rozwiązane, a przedsiębiorstwa zdobyły pełną samodzielność. Nastąpił proces przekształceń własnościowych. Import produktów był przyczynkiem do kolejnych działań, zaistniała potrzeba rozmawiania z nowymi władzami centralnymi na temat ochrony rynku, a tego nie dało się rozwiązać w pojedynkę. Jedyną formą zorganizowania się przedsiębiorstw były stowarzyszenia bądź izby gospodarcze – z wymogiem 100 członków. I tu pojawiło się kolejne ważne nazwisko. Dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego CEBET doc. inż. Ryszard Kowalski był bardzo zainteresowany jak najszybszym powstaniem Stowarzyszenia z dwóch powodów: przy CEBET funkcjonowały porozumienia branżowe producentów ABK i prefabrykacji betonowej, a po drugie, CEBET uczestniczył w Europejskich Komitetach Normalizacyjnych, które obradowały w „starej” Europie.

Na początku 1994 r. został przygotowany statut Stowarzyszenia, którego rejestrację poprzedziły trzy rozprawy w sądzie w Warszawie. Ostatecznie zostało ono zarejestrowane 14 grudnia 1994 r.

D.B.: I tak powstało Stowarzyszenie Bezpiecznej Prefabrykacji Betonowej?

M.S.: Taka była pierwsza nazwa naszej organizacji, która obejmowała dwie sekcje: Sekcję Betonów Komórkowych – z pierwszym przewodniczącym Maciejem Burasiewiczem, Dyrektorem Prefabet Warszawa, oraz Sekcję Prefabrykacji Betonowej – z przewodniczącym Edwardem Sierakowskim, Dyrektorem Faelbud Lublin. Mnie powierzono zaszczytną funkcję Prezydenta Stowarzyszenia. (Po ok. 5 latach udało mi się tytuł Prezydenta zamienić na Prezesa, co oczywiście wymagało stosownych uchwał i zmian w statucie (uśmiech)).

Sądzę, że o moim wyborze, oprócz doświadczenia, zaważyło wówczas i to, że byłem Dyrektorem Naczelnym Prefabet Kolbuszowa, firmy o dość szerokim spektrum działalności, obejmującej Zakład Betonów Komórkowych, Zakład Prefabrykacji Betonowej – o zdolności ok. 30 tys. m3 wyrobów rocznie – i Zakład Mechaniczny.

Na początku działalności Stowarzyszenia zatrudnione były doc. dr inż. Janina Siejko, która opiekowała się Sekcją Betonów Komórkowych, i inż. Maria Giedroyć, która miała pod opieką Sekcję Prefabrykacji Betonowej. Sprawami organizacyjnymi zajmował się społecznie Sekretarz Generalny Stanisław Petrykowski. Bardzo szybko przedstawił mi on dwóch kandydatów na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia, spośród których wybrałem inż. Józefa Kostrzewskiego. Razem pracowaliśmy 19 lat. Po mnie funkcję Prezesa przejął Ryszard Zając.

D.B.: Jakie osiągnięcia Stowarzyszenia uważa Pan za najważniejsze?

M.S.: Jest ich wiele. SPB, popularyzując prefabrykaty betonowe oraz ABK, wniosło nowe wartości do procesu dydaktycznego polskich szkół oraz uczelni technicznych i misję tę wciąż z sukcesem kontynuuje, by przyszłym inżynierom budownictwa dostarczać zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej o najnowszych rozwiązaniach budownictwa prefabrykowanego, w które wpisują się również produkty i technologie ABK. Taki impuls do lepszego przygotowania inżynierów do przyszłej pracy zawodowej jest cały czas niezbędny, również dzisiaj, w kontekście bardzo dynamicznie rosnących wymagań globalnego rynku. Kieruję jednak apel do młodych, by podążając ku przyszłości, pamiętali o historii oraz ludziach, którzy ją tworzyli i wciąż tworzą. Młodzi też przecież do nich dołączą.

Za jedno z ważniejszych osiągnięć Stowarzyszenia uważam przyjęcie go do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Betonów Komórkowych EAACA w 1996 r., czyli osiem lat przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Tu ogromną rolę odegrał mgr inż. Andrzej Pisarski – pracownik CEBET w Warszawie.

Od 1 stycznia 2007 r. Stowarzyszenie zostało również członkiem BIBM – Europejskiej Federacji Prefabrykacji Betonowej.

Na jednym z posiedzeń EAACA, wybierając odpowiednio korzystny dla polskiego Stowarzyszenia moment, zgłosiłem gotowość zorganizowania V Międzynarodowej Konferencji ABK w Polsce. Konferencja odbyła się w dniach 14–17 września 2011 r. w Bydgoszczy. Było to ważne międzynarodowe wydarzenie. Sponsorem tej konferencji był mgr Marek Małecki, Prezes Zarządu SOLBET Sp. z o.o. z Solca Kujawskiego. Ważną rolę podczas tej konferencji odegrała Teresa Małecka, Wiceprezes Zarządu SOLBET Sp. z o.o. z Solca Kujawskiego, i wiele innych osób zaangażowanych w to wydarzenie, firmowane przez Stowarzyszenie Producentów Betonów.

D.B.: „Najlepszy wybór to beton komórkowy” – to pana pomysł na poradnik o betonie komórkowym. Jakie inne wydarzenia popularyzujące ABK oraz istotne dla jego rozwoju zainicjował Pan w ówczesnym czasie?

M.S.: Pamięta Pani? Stowarzyszenie wydało 13 numerów „Poradnika dla budujących z betonu komórkowego” – pierwszy numer ukazał się w roku 2000, a ostatni w 2012 r. Byłem Redaktorem Naczelnym tego poradnika i równocześnie autorem tytułu „Najlepszy wybór to beton komórkowy”. To cenna publikacja.

Jako Prezes Honorowy Stowarzyszenia jestem dumny, że przygotowanie konferencji z okazji stu lat ABK, która odbyła się w 2023 r. w Pradze, powierzono polskiemu Stowarzyszeniu Producentów Betonów. Ponad 350 osób z całego świata nie miało słów uznania dla pracy polskiego Stowarzyszenia, a w szczególności dla Dyrektora Stowarzyszenia – Józefa Kostrzewskiego i Asystentki Stowarzyszenia – Anny Głębockiej. Konferencję zamknął wykład dr inż. Genowefy Zapotocznej-Sytek na temat wkładu Polski w rozwój ABK w Polsce i na świecie, autorstwa dr inż. Genowefy Zapotocznej-Sytek, prof. Jana Małolepszego i inż. Mieczysława Sobonia.

D.B.: Na zakończenie poproszę o krótkie życzenia dla Zarządu SPB na kolejne trzy dekady.

M.S.: Z okazji jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Producentów Betonów chciałbym opowiedzianą tu krótką historię naszej organizacji dedykować obecnemu kierownictwu Stowarzyszenia: Prezesowi Grzegorzowi Bajkowi, Wiceprezesom Stowarzyszenia – Przemysławowi Borkowi i Piotrowi Daukszy. Życzę im dalszego pięknego rozwoju polskiej prefabrykacji betonowej i wiele satysfakcji z działań w tym obszarze. Przy okazji serdecznie pozdrawiam członków honorowych Stowarzyszenia: Macieja Burasiewicza, Stanisława Kulę, Genowefę Zapotoczną-Sytek, Edwarda Myszkę, Jacka Kosima. Pamiętajmy o ludziach i pamiętajmy o genezie Stowarzyszenia. 

open