Home Inwestycje FINANSOWE WSPARCIE REWITALIZACJI CZ.4
FINANSOWE WSPARCIE REWITALIZACJI CZ.4
0

FINANSOWE WSPARCIE REWITALIZACJI CZ.4

0
0

Rewitalizacja, rozumiana jako skoordynowany proces prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, a także pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, wymaga podejmowania wieloletnich, zintegrowanych działań.

Od listopada 2015 roku obowiązuje ustawa o rewitalizacji, która tworzy ramy formalno-prawne do przeprowadzania kompleksowych działań naprawczych na terenach o szczególnej koncentracji problemów. Ustawa określa reguły przygotowania Gminnych Programów Rewitalizacji oraz zestaw fakultatywnych narzędzi wspierających prowadzenie działań rewitalizacyjnych. Rewitalizacja stała się zadaniem własnym gmin, choć prowadzenie jej nie jest obowiązkowe. Wymaga podejmowania wieloletnich, zintegrowanych działań. Osiągnięcie celów rewitalizacji obliguje do aktywności w trzech sferach:
• gospodarczej (np. rozwój gospodarczy w skali obszaru rewitalizowanego, ograniczenie zjawiska bezrobocia, polityka dostępności mieszkań i umiarkowanych czynszów itp.);
• społecznej (np. likwidacja lub ograniczenie zjawisk patologii społecznych, przeciwdziałanie masowej wymianie mieszkańców obszaru rewitalizowanego, dostępność usług publicznych itp.);
• materialno-przestrzennej (np. w zakresie infrastruktury komunalnej, modernizacji zabudowy, w tym mieszkaniowej, przekształceń funkcjonalnych, porządkowania przestrzeni publicznych).

CZYTAJ DALEJ >>

open