Home News EUGENIUSZ DEMBICKI – ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW METODĄ MIKROWYBUCHÓW
EUGENIUSZ DEMBICKI – ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW METODĄ MIKROWYBUCHÓW
0

EUGENIUSZ DEMBICKI – ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW METODĄ MIKROWYBUCHÓW

0
0

Metoda zagęszczenia gruntów ziarnistych i mało spoistych za pomocą mikrowybuchów, będąca przedmiotem treści książki Eugeniusza Dembickiego, „Zagęszczanie grunów metodą mikrowybuchów”, objętej patronetem przez magazyn „Builder”, znana jest jako jedna z najtańszych i najbardziej wydajnych metod wzmocnienia gruntów.

W celu określenia działania zagęszczającego od mikrowybuchów było przyjęcie założenia, że działanie mikrowybuchu wywołuje rezydualne ciśnienie wody w porach gruntu, którego szkielet pod wpływem ciężaru własnego konsoliduje się. Wymiarowanie ładunków wybuchowych obejmujące ich rozdział na powierzchni i głębokości w zagęszczanym podłożu gruntowym oraz kolejność detonacji oparto na ustalonych doświadczalnie wartościach uzyskanych w badaniach terenowych. Przytoczone w książce, na podstawie badań doświadczalnych i teoretycznych obcych i własnych, stanowią próbę wyjaśnienia powstania mechanizmów od obciążenia rozdrobnionego ziarnistego i mało spoistego gruntu częściowo nawodnionego przy zagęszczaniu mikrowybuchami i podanie obliczeniowej metody wymiarowania zagęszczania wywołanego wybuchem. Do opracowania doświadczalnych wyników badawczych wykorzystano mechanizm modelu teorii prawdopodobieństwa. Obliczenia teoretyczne zagadnienia zagęszczenia nawodnionych gruntów ziarnistych opracowano w dwóch przypadkach:

• na podstawie dynamicznej teorii rozchodzenia się fal w ośrodku sprężysto-plastycznym,
• teorii pola bliskiego zasięgu dynamicznego oddziaływania mikrowybuchu w ośrodku ziarnistym.

W książce podano również praktyczne, empiryczne rozwiązania wymiarowania zagęszczania gruntów ziarnistych i gruntów mało spoistych, jak i przykłady zastosowania metody mikrowybuchów do uzdatniania podłoża ważnych budowli w Polsce i za granicą.

Książka polecana jest w szczególności projektantom, inżynierom pracującym w wykonawstwie, inspektorom nadzoru, pracownikom urzędów zatwierdzających i kontrolujących roboty budowlane. Będzie również przydatna pracownikom naukowym uczelni wyższych – w ramach wykładów z geotechniki i fundamentów specjalnych oraz pracujących w instytutach naukowo- badawczych. Doktoranci i studenci będą mogli skorzystać z niej przy realizacji prac naukowo-badawczych, wdrożeniowych i opracowaniu prac doktorskich oraz magisterskich.

Eugeniusz Dembicki jest autorem i współautorem ponad 650 publikacji, w tym 25 książek (12 samodzielnych), na temat mechaniki gruntów, budownictwa morskiego, fundamentowania i geotechniki. Autor 4 patentów, w tym 1 europejskiego, promotor 28 doktorów. Wyróżniony godnością doktora honoris causa Uniwersytetu Josepha Fouriera w Grenoble (1987), Politechniki Wrocławskiej (1999), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2003), Politechniki Łódzkiej (2008), Politechniki Białostockiej (2013). Członek Rosyjskiej Akademii Transportu.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej Republiki Francuskiej, Złotym Medalem za Zasługi Politechniki Gdańskiej oraz innymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi.

Jest to pierwsze tak szerokie, przedstawione w formie książkowej, omówienie teoretyczne i praktyczne metody mikrowybuchów w języku polskim. Wieloletnie doświadczenia Autora w zakresie omawianej tematyki pozwalają skierować opracowanie do szerokiego kręgu odbiorców.
Z opinii Prof. dra hab. inż. Kazimierza Gwizdały, PG

open