Home Aktualności RACS 5 POLSKI SYSTEM DLA BIUROWCÓW
RACS 5 POLSKI SYSTEM DLA BIUROWCÓW
0

RACS 5 POLSKI SYSTEM DLA BIUROWCÓW

0
0

System kontroli dostępu RACS 5, po ponad trzech latach od pierwszej publikacji, z powodzeniem funkcjonuje na wielu prestiżowych obiektach typu biurowce klasy A, budynki przemysłowe, obiekty sportowe, hotele, budynki użyteczności publicznej, uczelnie wyższe, jednostki penitencjarne i wojskowe. Pozytywna odpowiedź rynku na nowe rozwiązania firmy Roger jest efektem pracy polskich inżynierów, którzy już na etapie projektowania systemu zadbali o to, aby spełniał on najwyższe wymagania stawiane przez klientów.

 

 

Jednym z pierwszych inwestorów, który zdecydował się zastosować rozwiązania oferowane przez firmę Roger, jest Cavatina Holding SA. Współpracę z tym deweloperem rozpoczęliśmy w połowie 2017 r. przy realizacji projektu Equal Business Park B w Krakowie. W 2018 r. system RACS 5 zainstalowany został na kolejnym obiekcie w Krakowie – Equal Business Park C, a dalsza współpraca zaowocowała realizacją dwóch następnych biurowców, tym razem we Wrocławiu – Carbon Tower oraz nagrodzonym statuetką Top Builder 2019 Diamentum Office. Na pierwszym etapie realizacji każdy z systemów obejmował kontrolą dostępu główne korytarze (ang. core) na wszystkich kondygnacjach, a na kolejnych etapach rozbudowywany był o obsługę przejść dla pomieszczeń aranżowanych przez najemców. Skalowalność systemu RACS 5 pozwala na łatwą rozbudowę o kolejne kontrolowane przejścia bez ograniczeń ilościowych i obejmować może obiekty zlokalizowane w różnych miastach. Ponadto system oferuje szereg funkcjonalności pozwalających usprawnić obsługę kontrolowanych obiektów – część z nich opisana została w dalszej części artykułu. Przed oficjalnym wdrożeniem do oferty w 2016 r. system został uruchomiony i przetestowany na kilku instalacjach pilotażowych. Jedną z takich instalacji była część systemu obsługującego Stadion Energa w Gdańsku. System spełnił wymagania inwestora i w ubiegłym roku zdecydował się on wymienić używany dotychczas zachodni system kontroli dostępu na rozwiązanie oferowane przez firmę Roger. System RACS 5 na Stadionie obsługuje aktualnie 2000 użytkowników, ponad 170 przejść, z których 48 realizowanych jest przy zastosowaniu rozwiązań bezprzewodowych RACS AIR, a za pośrednictwem oprogramowania integrującego (Serwer Integracji) współpracuje z systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Zarządzanie systemem

System może być zarządzany przez wielu operatorów, posiadających różne uprawnienia i pracujących współbieżnie na niezależnych stacjach roboczych. Istnieje możliwość podziału systemu na sekcje logiczne (tzw. partycje) zarządzane przez dedykowanych im operatorów. Cecha ta jest szczególnie ważna w obiektach użytkowanych przez wielu najemców. W takich przypadkach każdy z nich może samodzielnie zarządzać użytkowaną przez siebie przestrzenią budynku. Bieżąca obsługa systemu może być realizowana z poziomu aplikacji zainstalowanej na stacji roboczej Windows, aplikacji webowej lub aplikacji mobilnej. Każda z wymienionych umożliwia zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, sterowanie dostępem (odblokowywać przejście chwilowo lub trwale), przezbrajanie stref alarmowych, sterowanie automatyką, a także monitorowanie obecności osób w dowolnie zdefiniowanych obszarach systemu.

Kontrola dostępu w windach

We współcześnie budowanych biurowcach powszechnie wykorzystywane są systemy wind zarządzane przez dedykowane serwery i umożliwiające inteligentne metody sterowania ruchem wielu wind. W systemach tych z reguły przewiduje się, że zaawansowane zasady sterowania ruchem osób będą realizowane przez istniejący w obiekcie system kontroli dostępu, który będzie wobec systemu windowego pełnił rolę serwera uprawnień. System RACS 5 oferuje pełną programową integrację z wiodącymi dostawcami systemów windowych: KONE, OTIS oraz Schindler. Integracja z systemami zarządzania windami pozwala administrować uprawnieniami użytkowników do poruszania się pomiędzy wybranymi piętrami budynku z poziomu oprogramowania systemu kontroli dostępu, a także określać zasady przydziału wind specjalnych w przypadku, gdy takie windy są stosowane w budynku.

Integracja z systemami alarmowymi

System RACS 5 umożliwia sprzętową integrację z dowolnym system alarmowym. Koncepcja integracji pozwala na prezentowanie aktualnego stanu uzbrojenia strefy alarmowej na czytnikach systemu kontroli dostępu, przezbrajanie systemu alarmowego z poziomu czytników kontroli dostępu oraz, opcjonalnie, blokowanie dostępu do pomieszczeń, w przypadku gdy strefa alarmowa jest uzbrojona. Obecnie możliwa jest już pełna programowa integracja systemu RACS 5 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy Satel. W niedalekiej przyszłości będą wdrażane integracje z kolejnymi popularnymi na polskim rynku systemami alarmowymi stosowanymi w budynkach biurowych.

Identyfikacja mobilna

System RACS 5 oferuje możliwość identyfikacji użytkowników za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Identyfikacja może w takim przypadku odbywać się za pośrednictwem transmisji zbliżeniowej (Bluetooth, NFC) lub wizyjnie (kod QR). Identy
fikacja mobilna może być stosowana zarówno jako uzupełnienie tradycyjnych metod logowania przy użyciu karty zbliżeniowej/PIN-u, jak i zastępować te metody. Producent udostępnia interfejs programowy umożliwiający wykorzystanie identyfikatorów mobilnych w obcych aplikacjach lub systemach.

Obsługa parkingów

Pośród wielu funkcji związanych z kontrolą dostępu i automatyką budynkową system RACS 5 oferuje również możliwość kompleksowej obsługi parkingów. System daje możliwość kontroli liczby samochodów znajdujących się na parkingu i wyświetlania ilości wolnych miejsc, sygnalizacji braku wolnych miejsc w przypadku gdy ilość samochodów osiągnęła górny limit, a także ustawienia indywidualnych ilości wjazdów na parking przysługujących wybranym użytkownikom i limitów grupowych, które są przydzielone poszczególnym najemcom budynku współużytkującym ten sam parking.

Serwer integracji

Wśród wielu składników oprogramowania wchodzącego w skład systemu RACS 5 na wzmiankę zasługuje tzw. serwer integracji. Oprogramowanie to ma na celu otwarcie systemu kontroli dostępu dla integratorów zainteresowanych dostępem do bazy danych systemu oraz jego obsługą z poziomu zewnętrznych aplikacji lub systemów. Integratorzy tworzący rozwiązania informatyczne dla budynku mogą łączyć różne systemy w jednym środowisku, a także umożliwiać interakcję pomiędzy nimi stosownie do lokalnych
potrzeb.

Rozwiązania projektowe

RACS 5 jest systemem, który podlega ciągłemu rozwojowi i jest dostosowywany do potrzeb rynku projektowego. Mając na uwadze wymagania stawiane przez inwestorów, inżynierowie firmy starają się im sprostać i dostarczyć produkt spełniający ich oczekiwania. Oferowane są szkolenia techniczne dla projektantów i instalatorów oraz pomoc na miejscu instalacji w zakresie konfiguracji i uruchomienia systemów. Istnieje możliwość zamówienia prezentacji techniczno-handlowej systemu, której celem jest przybliżenie jego właściwości potencjalnym inwestorom. Nie odrzucamy nowych wyzwań w zakresie funkcjonalności systemu i w miarę posiadanych możliwości pozytywnie na nie odpowiadamy. Przytoczony w tym artykule opis systemu, ze względu na ograniczoną wielkość materiału prasowego, nie odzwierciedla jego możliwości i dlatego zachęcamy do wizyty na stronie www.roger.pl oraz zapoznania się z udostępnionymi tam materiałami.

 

Łukasz Kanarek Kierownik działu wsparcia i obsługi projektów RACS 5 ROGER Sp. z o.o. sp. k.

open