Home News REJESTRACJA CZASU PRACY I OBECNOŚCI W SYSTEMIE RACS 5
REJESTRACJA CZASU PRACY I OBECNOŚCI W SYSTEMIE RACS 5
0

REJESTRACJA CZASU PRACY I OBECNOŚCI W SYSTEMIE RACS 5

0
0

System RACS 5 umożliwia raportowanie czasu obecności użytkowników w dowolnie zdefiniowanych obszarach objętych kontrolą dostępu. Na definicję strefy obecności składa się lista punktów wejściowych oraz wyjściowych do/z kontrolowanego obszaru (stołówka, hala, magazyn itp.). System zlicza czas obecności jako sumę przedziałów czasu pomiędzy kolejnymi parami zdarzeń wejście/wyjście lub jako czas pomiędzy pierwszym w danym dniu kalendarzowym wejściem do strefy i ostatnim wyjściem ze strefy, które również nastąpiło w trakcie tego samego dnia. Raporty mogą być przygotowywane dla dowolnego przedziału czasu oraz dla wybranych osób, gości, grup lub przedmiotów (np. samochodów). W systemie można zdefiniować dowolną ilość stref obecności i na bieżąco obserwować listę osób w niej przebywających.

System RACS 5 może być również wykorzystany do zaawansowanej formy rejestracji czasu pracy z rozróżnieniem typów obecności. W tym przypadku system pełni funkcję rejestratora zdarzeń, które są następnie przekazywane do zewnętrznego oprogramowania zajmującego się szczegółowym rozliczaniem czasu pracy. Każdy punkt kontroli dostępu w systemie RACS 5 może być jednocześnie punktem rejestracji czasu pracy (RCP). Rejestracja zdarzenia RCP może następować współbieżnie z obsługą dostępu lub być realizowana niezależnie. Typ obecności (tzw. tryb RCP) rejestrowany na punkcie dostępu może być ustawiony na stałe lub zmieniany tymczasowo z poziomu terminala rejestracji. Zmiana trybu RCP może następować na czas nieograniczony, do momentu wydania kolejnej komendy zmieniającej tryb lub wyłącznie na czas następującej po niej rejestracji użytkownika. W systemie dostępne są predefiniowane tryby RCP (Wejście, Wyjście, Wyjście służbowe). Możliwe jest również definiowanie własnych trybów dopasowanych do potrzeb konkretnego systemu (Wyjście na przerwę, Wyjście prywatne, Wyjście do palarni, Wyjście do lekarza itp.). Do funkcji terminali rejestracji czasu pracy najbardziej predestynowane są terminale wyposażone w wyświetlacz i klawisze funkcyjne (np. MCT68ME, MCT88M-IO, MD70). Terminal MD70 posiada graficzny ekran dotykowy oraz kamerę, za pośrednictwem której możliwe jest wykonywanie zdjęć osób rejestrujących czas pracy i zapobieganie w ten sposób próbom naruszania zasad rejestracji. Wyświetlacze terminali zwykle wykorzystywane są do prezentacji bieżącego trybu RCP oraz wyświetlenia aktualnego czasu systemowego. Zdarzenia z systemu RACS 5 mogą być eksportowane do wielu popularnych programów służących do rozliczania czasu pracy (Gratyfikant, Optima, RCP Access Pro, Symfonia, Teta, WF-GANG, RCP Master 3) jak też do plików tekstowych typu CSV.

Program RCP Master 3 to zaawansowany program do raportowania czasu pracy oferowany przez firmę Roger. Program ten umożliwia szczegółowe rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem wielu złożonych reguł, a także monitorowanie pracowników wraz ze wskazaniem momentu i miejsca ostatniej rejestracji oraz używanego aktualnie trybu obecności RCP. Program RCP Master 3 jest zintegrowany z systemem kontroli dostępu RACS 5. Integracja ta umożliwia współdzielenie listy użytkowników obydwu systemów jak też automatyczny transfer danych zarejestrowanych w systemie kontroli dostępu do programu RCP Master 3 co wydatnie upraszcza i automatyzuje obsługę oprogramowania RCP. Generalnie program RCP Master 3 jest przeznaczony dla działów kadr przedsiębiorstw i instytucji niemniej może być również wykorzystany w innych sytuacjach np. do raportowania czasu przebywania pracowników na różnych stanowiskach pracy (np. maszynach).

open