Home Materiały i Technologie OGRANICZENIE HAŁASU Z KLATKI SCHODOWEJ – JAK ZAPEWNIĆ CISZĘ W MIESZKANIU
OGRANICZENIE HAŁASU Z KLATKI SCHODOWEJ  – JAK ZAPEWNIĆ CISZĘ W MIESZKANIU
0

OGRANICZENIE HAŁASU Z KLATKI SCHODOWEJ – JAK ZAPEWNIĆ CISZĘ W MIESZKANIU

0
0

Hałas dobiegający do mieszkania , pomieszczenia , w którym pracujemy , pokoju hotelowego jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie i samopoczucie. Ochrona przed hałasem jako przepis znalazła się w ustawie „Prawo Budowlane” Art.5  jako jedno z siedmiu wymagań podstawowych przyjętych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego.

Wymagania dotyczące w/w ochrony określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział IX . Ochrona przed hałasem i drganiami). Niestety w dokumencie tym znajdują się tylko ogólne wymagania , bez szczegółowego wyspecyfikowania konkretnych parametrów – te informacje dopiero można znaleźć w przywołanych w załączniku normach. Skutek jest taki , że projektanci bardzo często nie mając bezpośrednio sformułowanych wymagań dot. akustyki (tak jak to ma miejsce w przypadku wymagań w zakresie np. oszczędności energii wzgl. bezpieczeństwa pożarowego) nie uwzględniają ich w ogóle albo częściowo w swoich projektach. Przykładem obrazującym ten stan rzeczy jest wymaganie dot. dopuszczalnego poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń chronionych z podestów i biegów klatek schodowych (§ 326 WT ) . W większości projektowanych budynków wymaganie to nie jest spełnione.

Dźwięki uderzeniowe w klatkach schodowych

Klatki schodowe – biegi i spoczniki – są elementami konstrukcji budynku , których projektowanie związane jest ze spełnieniem m.in. wymagań akustycznych (WT § 326. 2) . Dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych L’nw  przenikających do pomieszczeń chronionych z pomieszczeń komunikacji ogólnej dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej określa norma PN-B-02151-3. Zawiera się on w przedziale pomiędzy 53 i 58 dB. W przypadku budynków wielorodzinnych jest to 55 dB.

Uzyskanie w/w parametrów , jakkolwiek spełnienie wymagań z zakresie minimalnym stawianych w Warunkach Technicznych nie gwarantuje komfortu akustycznego dla użytkownika mieszkania , wymaga od projektanta oddylatowania konstrukcji klatki schodowej od części chronionej budynku , przez co uniemożliwiamy przenoszenie dźwięków uderzeniowych na ścianę klatki schodowej i dalej do pomieszczeń chronionych. Mamy tutaj dwie możliwości:

Oddylatowanie biegów wraz ze spocznikami od ścian klatki schodowej w przypadku , kiedy spoczniki są zaprojektowane bez pływającej podłogi (rys.1)

Rys.1 – Oddylatowanie biegów wraz ze spocznikami od ścian klatki schodowej

Oddylatowanie biegów schodowych od spoczników i od ścian klatki schodowej w przypadku , kiedy na spocznikach zaprojektowano pływające podłogi (rys.2)

Rys.2 – Oddylatowanie biegów schodowych od spoczników i od ścian klatki schodowej

Badania laboratoryjne i terenowe wykazały , że iż brak oddylatowania w/w elementów powoduje , że poziom dźwięków uderzeniowych L’nw rejestrowany w pomieszczeniu chronionym znaczenie przekracza dopuszczone przepisami wartości i wynosi ok. 67 – 69 dB . Potwierdza to też informacja zamieszczona w niemieckiej normie DIN 4109-32. Nieskutecznym jest też zaprojektowanie pomieszczeń chronionych w pewnej odległości od klatki schodowej (np. poprzez zaprojektowanie pomieszczeń technicznych pomiędzy klatką schodową a mieszkaniem) , ponieważ redukcja rejestrowanego poziomu dźwięku w takim przypadku nie przekracza 10 dB (wg. DIN 4109-2:2018-01 ; 4.3.2.1.2 – Tab. 2) , więc wymagania w zakresie ochrony akustycznej w dalszym ciągu z dużym prawdopodobieństwem nie zostaną spełnione.

 

Jak zapobiec przenoszeniu dźwięków uderzeniowych i spełnić przepisy budowlane

Oddylatowanie konstrukcji biegów i spoczników od konstrukcji budynku powoduje konieczność zastosowania rozwiązań materiałowych , które z jednej strony zapewnią ochronę akustyczną, z drugiej pozwolą na przeniesienie obciążeń z biegu schodowego na spocznik lub ze spocznika na ścianę klatki schodowej. Materiał taki powinien charakteryzować określony w warunkach laboratoryjnych ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego DLW , którego wartość powinna być na tyle wysoka , aby eliminując przenoszenie dźwięków zapewnić komfort akustyczny użytkownikowi. Materiały o współczynniku DLW  powyżej 24 dB  pozwalają na spełnienie wymagań dla budynku o podwyższonej klasie akustycznej AQ-2 (≤ 47dB)  , kiedy DLW  jest wyższa od 28 dB możemy mówić o spełnieniu wymagań dla budynku klasy AQ-3 (≤ 43dB) .  W normie PN-B-02151-5:2017-10P w tabeli 5 podano w/w wymagania   dla budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym.

Schöck Tronsole® – kompletny system izolacji akustycznej w klatkach schodowych

W celu zapewnienia ochrony akustycznej na najwyższym poziomie w pomieszczeniach chronionych budynku od dźwięków uderzeniowych powstających w klatkach schodowych firma Schöck oferuje kompletny system – tzw. Schöck Tronsole® . W skład systemu wchodzi 6 typów produktów , z których 5 są elementami przenoszącymi obciążenia i 1 typ  – element nie przenoszący obciążeń – zabezpieczający dylatację. W każdym z elementów nośnych (poz. 1-5  ; rys.3) zastosowano łożysko elastomerowe Elodur® , które zapewnia w produktach systemu Schöck Tronsole® najwyższe parametry akustyczne DLW . Na rys.3 pokazano schemat klatki schodowej z umiejscowieniem elementów systemu Schöck Tronsole®.

Rys. 3 – schemat klatki schodowej z elementami systemu Schöck Tronsole®. Poz. 1 Schöck Tronsole® Typ T  ; poz.2 Schöck Tronsole® Typ F  ; poz. 3 – Schöck Tronsole® Typ Q ; poz. 4 – Schöck Tronsole® Typ Z ; poz. 5 – Schöck Tronsole® Typ B ; poz. 6 – Schöck Tronsole® Typ L

W tabeli 1 zestawiono typy elementów systemu Schöck Tronsole®  z ich parametrami akustycznymi (wg Aprobaty Technicznej ITB  AT156961/2015 ; tabl.7)

Badania terenowe wykonane w lipcu 2019 w budynku mieszkalnym w Gdyni wykazały  , że stosując system Schöck Tronsole® w w/w obiekcie uzyskano parametr dopuszczalnego poziomu dźwięków uderzeniowych L’nw  na poziomie 33 ÷35 dB co spełnia wymagania dla najwyższej klasy akustycznej w budynkach mieszkalnych AQ-4.

open