Home News Schöck Tronsole
Schöck Tronsole
0

Schöck Tronsole

0
0

W obecnych czasach , w dobie ciągle jeszcze  trwającej pandemii ,  nasze mieszkania stały się dla nas nie tylko miejscem odpoczynku,  ale również miejscem pracy a  dla naszych  dzieci salą lekcyjną i placem zabaw w jednym.  Między innymi z tego właśnie  powodu ważnym zagadnieniem stały się wymagania akustyczne stawiane naszym mieszkaniom.

Rozwiązania techniczne zapewniające spełnienie tych wymagań nabierają teraz  zupełnie innego wręcz specjalnego znaczenia. Zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dział IX – ochrona przed hałasem i drganiami, nasze mieszkania powinny być odpowiednio chronione przed hałasem przedostającym się z zewnątrz do pomieszczenia, hałasem pochodzącym od instalacji i urządzeń wewnętrznych budynku, hałasem pogłosowym oraz hałasem powietrznym i uderzeniowym wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań. Do ostatniej grupy zaliczany jest hałas generowany na przestrzeniach komunikacyjnych, a szczególną uwagę chcemy zwrócić na tłumienie dźwięków uderzeniowych powstających na klatkach schodowych. Polska Norma PN-B-02151-3:2015 Akustyka budowlana ochrona przed hałasem w budynkach, w części 3. określa dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń chronionych. Przykładowo dla budynków wielorodzinnych dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych przenikający do mieszkań z pomieszczeń komunikacji ogólnej (korytarzy, holi, podestów) nie może przekroczyć wartości L’nw<55dB. W przypadku wykonania klatki schodowej bez rozwiązań technicznych tłumiących dźwięki uderzeniowe wymagania Polskiej Normy nie będą spełnione. Przebudowa klatki schodowej do stanu zgodnego z wymaganiami Polskiej Normy PN-B-02151-3:2015  jest przedsięwzięciem kosztownym, jeśli nie niemożliwym do wykonania.

System izolacji akustycznej Schöck Tronsole ® przeznaczony jest do tłumienia dźwięków uderzeniowych w każdych schodach, możemy go zastosować zarówno na schodach monolitycznych (Rys.1) jak i na prefabrykowanych (Rys.2). W systemie możemy wybierać spośród wielu różnych komponentów. Wszystkie elementy można łączyć i wdrażać do wszelkich rodzajów zastosowań. Poszczególne komponenty współgrają ze sobą idealnie, zapewniając bezkompromisową izolację od dźwięków uderzeniowych. Izolacja akustyczna występuje tylko wtedy, gdy dokonano akustycznego oddzielenia całych schodów od elementów konstrukcyjnych budynku.

Optymalne wytłumienie dźwięków uderzeniowych jest skuteczne tylko wówczas, gdy zastosujemy kompletny system Schöck Tronsole ®, uwzględniający wszystkie elementy i połączenia występujące na klatce schodowej. System izolacji akustycznej pozwala na oddzielenie schodów ze wszystkich stron, by wyeliminować wszystkie mostki akustyczne. Tylko zastosowanie pełnego systemu zagwarantuje nam spełnienie obowiązujących w Polsce wymagań normowych. System Schöck Tronsole ® wykonany został w oparciu o testy przeprowadzone zgodnie z zapisami normy DIN 7396, wszystkie elementy systemu posiadają Aprobaty ITB.

Coraz większa świadomość inwestorów i wykonawców w zakresie wymagań akustycznych stawianych elementom konstrukcji powoduje, że na polskim rynku budowlanym zagadnienia akustyczne coraz częściej są respektowane. Dla mieszkańców komfort akustyczny zapewnia odpowiednie warunki zarówno do pracy, nauki jak i odpoczynku. Dla deweloperów natomiast, zapewnienie komfortu akustycznego powoduje wzrost wartości nieruchomości.

Rys.1   Przykład zastosowania Schöck Tronsole ® w schodach monolitycznych

Rys.2 Przykład zastosowania Schöck Tronsole ® w schodach prefabrykowanych

 

open