Home IT&BIM HYPERBIM TO SKUTECZNY BIM
HYPERBIM TO SKUTECZNY BIM
0

HYPERBIM TO SKUTECZNY BIM

0
0

Producenci materiałów budowlanych od wielu lat poszukują złotego Graala, który umożliwi im wyróżnienie swoich produktów na tle konkurencji i realizowanie swojego podstawowego celu, jakim jest zaopatrywanie budów w materiały czy mówiąc wprost – sprzedaż. Postępująca digitalizacja rynku budowlanego, w tym wdrażanie standardów oraz procesów BIM, stwarza ku temu nowe możliwości.

Wiele profesjonalnie funkcjonują­cych firm ma wyspecjalizowane zespoły z szeroką wiedzą tech­niczną, które już na etapie preskrypcji świad­czą projektantom usługi doradztwa technicz­nego, rozwiązując często skomplikowane problemy dzięki swoim produktom i wiedzy technicznej. Z jednej strony oczywiście bu­duje to zaufanie oraz autorytet, ale z drugiej jest typowym działaniem reaktywnym.

Na przeciwległym biegunie mamy do dys­pozycji możliwości proaktywnego działa­nia bazującego na bardzo dobrej i elastycz­nej komunikacji z uczestnikami procesu oraz wykorzystującego dedykowane, dostosowa­ne do potrzeb, ale przede wszystkim efek­tywne narzędzia cyfrowe.

Skuteczne rozpoznanie potrzeb uczestni­ków procesu BIM w całym jego cyklu w po­łączeniu z możliwościami, jakie daje nam technologia, pozwala zaproponować pe­łen, zintegrowany pakiet rozwiązań dla bu­downictwa. Otwiera to drogę producen­tom materiałów budowlanych do tworzenia komplementarnych ofert składających się z rozwiązań systemowych oraz usług serwisowych, takich jak np. szybki dostęp do cyfrowych materiałów szkoleniowych, pro­gramy wsparcia technicznego, serwis po­sprzedażowy, gwarancje czy też plany rewi­talizacyjne. Zwiększa to znacząco szansę na zbudowanie zaufania i stanie się wyborem numer 1 pośród wielu graczy na rynku.

WIELKA ZMIANA – HyperBIM

Firma Creoox wdrożyła na rynek techno­logię HyperBIM, która wpisuje się w strate­gię proaktywnego podejścia do rynku oraz dedykowana jest producentom materiałów budowlanych chcącym wyróżnić swoją ofer­tę spośród wielu innych dostępnych na ryn­ku. HyperBIM to zintegrowany proces, który umożliwia tworzenie bibliotek BIM i CAD, zarządzanie nimi oraz ich publikację z wykorzy­staniem jednego, przyjaznego środowiska. Wszystkie procesy składowe są niezwykle proste. Nie wymagają dodatkowego opro­gramowania czy zaawansowanych umiejęt­ności projektowych lub programistycznych. Całość zarządzania zasobami BIM odby­wa się poprzez zautomatyzowane funkcje, np.: „one-click”, a modyfikowanie obiek­tów parametrycznych jest możliwe w każdej chwili dzięki generatorom pracującym w cza­sie rzeczywistym („on-the-fly”). HyperBIM to swego rodzaju inteligentne środowisko.

Wiarygodność = zaufanie

Skuteczna odpowiedź na oczekiwania ze strony uczestników całego cyklu życia bu­dynku możliwa jest jedynie wtedy, kiedy do­starczane informacje dotyczące produk­tów wbudowywanych w obiekty pochodzą z wiarygodnego źródła oraz są zawsze ak­tualne. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu HyperBIM producent ZAWSZE jest właści­cielem zasobów i narzędzi oraz to on, i tylko on, ma wpływ na jakość danych.

Aplikacja desktopowa HyperBIM pozwa­la tworzyć biblioteki produktów we własnym zakresie, również poprzez integrację z syste­mami zewnętrznymi, jak ERP czy PIM.

Katalog produktów HyperBIM dzięki swojej elastyczności pozwala na utrzymywanie zaso­bów cyfrowych zarówno na ogólnodostępnych serwisach, jak i w zamkniętym środowisku producenta oraz udostępnianie ich w dowolny sposób, np. poprzez www producenta.

Konfigurator online produktów HyperBIM umożliwia tworzenie modeli cyfrowych kon­kretnych rozwiązań z bazowego modelu pa­rametrycznego w czasie rzeczywistym.

Publisher HyperBIM pozwala udostępniać biblioteki BIM i CAD stronom zainteresowa­nym – w pełnym bądź też ograniczonym za­kresie oraz bezpośrednio, poprzez swoje za­soby www lub też zewnętrzne serwisy.

Generator formatów HyperBIM umożliwia współpracę z różnymi środowiskami, takimi jak Revit, Allplan, Archicad, Tekla dzięki moż­liwości generowania natywnych plików BIM w tychże formatach.

 

Transparentność i przewidywalność kosztów

Na efektywność działań producentów materiałów oprócz samej sprzedaży ma­ją również wpływ generowane koszty. Tech­nologia HyperBIM pozwala wyróżnić się na rynku i zwiększyć szansę na to, aby zostać wyborem numerem 1 już na etapie specy­fikacji projektowej rozwiązań. Równolegle HyperBIM ma pozytywny wpływ na optyma­lizację kosztów wynikających bezpośrednio z procesu zarządzania produktem w jego cy­frowej formie, które często są pomijane. Na­leżą do nich między innymi:

  • koszty stworzenia bibliotek obiektów BIM i CAD – jeden model daje możliwość ge­nerowania wielu wariantów produktu czy systemu w wielu formatach cyfrowych;
  • koszty zarządzania, aktualizacji i publika­cji – dane, które są zawsze aktualne, mi­nimalizują ryzyko wprowadzenia błędnych danych do procesu BIM;
  • koszty potencjalnych ryzyk oraz utraco­nych szans efektywnej sprzedaży kom­plementarnych produktów i usług (np.: systemowych rozwiązań, programów gwa­rancyjnych, serwisów posprzedażowych);
  • koszty niewykorzystanych zasobów we­wnętrznych firmy oraz outsourcingu usług;
  • koszty pozyskania szans sprzedażowych – monitoring rzeczywistego wykorzystania bibliotek BIM oraz budowanie baz klientów.

Dlaczego HyperBIM?

Technologia HyperBIM to unikalne roz­wiązanie pozwalające z jednej strony na elastyczne zarządzanie „własnością” cyfro­wą BIM w zintegrowanym środowisku z na-stawieniem na bezpieczeństwo informa­cji, a z drugiej na zwiększenie efektywności działań producentów poprzez budowanie unikalnej i kompleksowej oferty w ramach BIM content oraz optymalizację kosztów z tym związanych. Mimo że HyperBIM pra­cuje we własnym środowisku, wspiera sze­reg różnych standardów projektowania BIM, co czyni go jeszcze bardziej unikalnym dzię­ki swojej wysokiej elastyczności i „demokra­tycznemu” podejściu.

HyperBIM pozwala na wybór. Daje moż­liwość decentralizacji i odejścia od global­nych dostawców usług, co sprzyja ochronie danych patentowych, produktowemu know­-how, ale również zbudowaniu wizerunku fir­my innowacyjnej, stawiającej na zrównowa­żony rozwój i dbającej o swoich klientów.

Więcej informacji na: hyperbim.com oraz creoox.com.

DEMOKRATYZUJEMY BIM

Grzegorz Przepiórka: Czym jest Creoox?

Tomasz Basiński: Creoox to organizacja, która działa w branży technologicznej IT. Gros naszych aktywności jest związanych z BIM-em. Stanowimy grupę ludzi, której za­daniem jest identyfikacja problemów, z jaki­mi borykają się nasi klienci, i ich rozwiązywa­nie. Główną, choć nie jedyną, technologią, która temu służy, jest HyperBIM.

G.P.: Co pomaga Wam zrozumieć problemy klientów?

T.B.: Przede wszystkim jesteśmy inżynie­rami budownictwa, więc z natury rozumiemy tę branżę. Co więcej, mamy doświadczenie w obszarze zarządzania i marketingu, a to pozwala nam tym mocniej skupić się na roz­wiązywaniu problemów biznesowych, gdzie technologia jest tylko środkiem.

G.P.: Jakie wartości Wam przyświecają?

T.B.: Przede wszystkim wolność oraz po­szanowanie dla cudzej własności. Ponadto zaufanie, które jest fundamentem do budo­wania długoterminowych relacji z partnera­mi. Mamy świadomość, że na zaufanie trze­ba zapracować, dlatego zamiast oczekiwać od naszych klientów, to my im je dajemy, wychodząc naprzeciw.

G.P.: Wolność i poszanowanie dla cudzej własności – to brzmi jak demokratyzacja. Co konkretnie rozumiecie pod tym pojęciem?

T.B.: Globalizacja, oprócz dobrodziejstw, niesie też zagrożenia, m.in. dotyczące bez­pieczeństwa danych. Tymczasem w dobie digitalizacji nową bezcenną wartością jest właśnie informacja. Z tego względu posta­nowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów w zakresie ochrony danych. Co wię­cej, w kontrze do globalnych zapędów du­żych graczy zdecydowaliśmy się zapropono­wać rozwiązania, które dają naszym klientom wybór – pozwalają na użycie naszej techno­logii w sposób dla klienta najkorzystniejszy. To nasz partner decyduje w 100 procentach, jak wykorzysta nasze technologie.

G.P.: Dlaczego jest to takie ważne?

Informacje, aby były skuteczne i efektyw­ne, muszą być wiarygodne i aktualne. Kiedy ogranicza się klientom pewne prawa, trudno mieć wpływ na jakość informacji, a tym sa­mym generowane jest niepotrzebne ryzyko.

G.P.: Nabieracie rozpędu. Co dalej?

T.B.: Po pierwsze czeka nas silny rozwój produktowy. Po drugie mamy tyle projektów, że konieczne będzie rozbudowanie zespołu. Po trzecie geografia. Planujemy otwarcie biur m.in. w Ameryce Północnej i Europie Wschod­niej. Docelowo chcemy być organizacją, która będzie widoczna na rynku jako jeden ze zna­czących graczy w zakresie BIM contentu.

Zdjęcia arch. Creoox

 

open