Home Biznes i Ludzie NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
0

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

0
0

,,Obecnie w Polsce działa około 3 mln przedsiębiorstw, z których większość swój rozwój wiąże właśnie z leasingiem.”. Rozmowa z Piotrem Klimczakiem Dyrektorem Rynku Maszyn i Urządzeń w PKO Leasing.

Danuta Burzyńska: Branża leasingowa wspiera rozwój polskich przedsiębiorców już 30 lat. Jak ewoluował rynek leasingu w Polsce przez te trzy dekady?

Piotr Klimczak: Początki bran­ży nie należały do najłatwiejszych. Polscy przedsiębiorcy z rezerwą podchodzili do nowej formy finan­sowania inwestycji. Z biegiem lat branża leasingowa stała się motorem rozwoju polskiej przedsiębiorczo­ści. Jak podaje Związek Polskie­go Leasingu (ZPL), przez pierwsze pięć lat funkcjonowania leasin­gu w Polsce rynek MŚP wzrósł pię­ciokrotnie, zaczynając od 494,2 tys. przedsiębiorstw (na podstawie za­rejestrowanych numerów REGON). Obecnie w Polsce działa około 3 mln przedsiębiorstw, z których więk­szość swój rozwój wiąże właśnie z leasingiem.

W tym roku polska branża le­asingu świętuje 30. urodziny. Przez ostatnich kilka lat obserwujemy jej bardzo dynamiczny rozwój, spowol­niony w ostatnim roku przez trudną sytuację gospodarczą i mniejszą licz­bę inwestycji z powodu pandemii COVID-19.

D.B.: Co jest największym osiągnięciem liderów rynku leasingowego?

P.K.: W mojej opinii największym sukcesem branży leasingowej jest fakt, że obecnie leasing stał się naj­ważniejszym źródłem finansowa­nia dla polskich firm, obok kredytu i dotacji. 63 proc. przedsiębiorstw inwestycje związane z rozwojem, re­alizuje właśnie za pomocą leasingu. Branża leasingowa chce wspierać rozwój polskiej przedsiębiorczości, jest otwarta na dostarczanie klien­tom nowych rozwiązań, jak choćby różnorodne formy wsparcia z wy­korzystaniem funduszy unijnych, automatyzacja procesów finanso­wania, minimum formalności przy zawieraniu umów leasingowych. Klienci doceniają atrakcyjność na­szej oferty i zaproponowane przez nas procesy, chętnie wybierając le­asing jako główną formę realiza­cji biznesowych planów rozwoju swoich firm.

D.B.: Co leasing zaoferował branży budowlanej i jaka w tej ogólnopolskiej ofercie jest pozycja i propozycja PKO Leasing?

P.K.: Leasing jest atrakcyjną for­mą finansowania inwestycji w sprzęt budowlany. W PKO Leasing uprasz­czamy procedury finansowania, współpracujemy z szeroką siecią do­stawców, dzięki czemu możemy za­proponować naszym klientom ofertę „szytą na miarę”, oferujemy pro­gramy wsparcia z wykorzystaniem funduszy unijnych, finansujemy maszyny nowe i używane, słowem zapewniamy kompleksowe wspar­cie i atrakcyjną formę finansowania inwestycji.

D.B.: Jak atrakcyjny jest dzisiaj leasing sprzętu budowlanego?

P.K.: Dane ZPL wskazują, że sek­tor maszyn i urządzeń radzi sobie dobrze. Po pięciu miesiącach 2021 r. firmy leasingowe udzieliły finanso­wania w tym segmencie na łączną kwotę 9,5 mld zł przy ponad 26 proc. dynamice rok do roku. W obszarze finansowania sprzętu budowlane­go w roku 2020 zanotowano spadki na poziomie 9,1 proc. Nie mamy in­formacji, jak wygląda kondycja tego obszaru w 2021 r., niemniej na przy-kładzie finansowania tego segmentu przez PKO Leasing możemy progno­zować ożywienie rynku. Wartość finansowania w segmencie budow­lanym po pierwszym półroczu 2021 roku wzrosła bowiem dwukrotnie w stosunku do pierwszego półrocza poprzedniego roku.

D.B.: Jaka forma leasingu jest najbardziej popularna, jaką wybierają firmy z branży budowlanej?

P.K.: Wśród klientów z branży bu­dowlanej najbardziej popularną for­mą finansowania inwestycji jest leasing operacyjny oraz pożyczka le­asingowa. W przypadku leasingu operacyjnego umowa między leasin­godawcą a leasingobiorcą musi trwać minimum 2 lata. Klient otrzymuje w użytkowanie przedmiot na okre­ślony w umowie czas. Jest wówczas zobowiązany opłacać firmie leasin­gowej comiesięczne raty, często do­konując również opłaty wstępnej. Podczas trwania umowy użytkowany przedmiot pozostaje własnością firmy leasingowej. Po jej zakończeniu klient może dokonać wykupu przedmiotu za niewielką dopłatą na określonych w umowie warunkach. W przypadku pożyczki firma leasingowa zapewnia finansowanie do 100 proc. wartości przedmiotu, którego właścicielem od początku jest klient. Możliwe jest fi­nansowanie zarówno nowych, jak i używanych urządzeń.

D.B.: W jaki jeszcze inny sposób PKO Leasing może wesprzeć działalność, konkurencyjność, rozwój i innowacyjność firm budowlanych?

P.K.: Wspieramy firmy w ich kolej­nych inwestycjach, oferując dla te­go sektora finansowanie za pomocą funduszy i dotacji unijnych. Obec­nie w PKO Leasing można korzystać z dwóch programów realizowanych z Europejskim Funduszem Inwesty­cyjnym – COSME i InnovFin. W ra­mach tych projektów klienci mogą otrzymać szybsze finansowanie na określone inwestycje. Dodatkowo program InnovFin jest atrakcyjną formą finansowania innowacyjnych przedsięwzięć o zwiększonym ryzy­ku. Do głównych zalet programu na­leży atrakcyjna struktura transakcji, z wkładem własnym już od 0 proc. czy możliwość wydłużenia okresu finansowania, co wpływa na zmniej­szenie miesięcznej raty leasingu.

D.B.: Badaliście Państwo podejście MŚP do elektromobilności. Jak oceniacie rozwój rynku samochodów elektrycznych i w ogóle elektryfikacji transportu w Polsce, czy przedsiębiorcy przekonują się do „zielonych” pojazdów i będą podążać w tym kierunku? Czy polskie budowy będą obsługiwać elektryczne koparki, ładowarki, spycharki, dźwigi?

P.K.: Rozwój rynku samochodów elektrycznych jest nieunikniony, nie tylko ze względu na regulacje unij­ne zmierzające do poprawy środo­wiska, ale również coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin czy oszczędności wynikające z eksplo­atacji samochodów niskoemisyjnych lub elektrycznych. Leasing jest obec­nie najpopularniejszą formą finanso­wania aut z napędem elektrycznym. Z Badania rynku aut elektrycznych (MŚP), które przeprowadziliśmy wspólnie z PKO Bankiem Polskim wynika, że wciąż jedynie 2 proc. małych i 3 proc. średnich przedsię­biorstw dysponuje we flocie autami elektrycznymi, ale już w niedalekiej przyszłości 20 proc. firm rozważa korzystanie z samochodów w peł­ni elektrycznych. Wprawdzie „zie­lone” pojazdy zdominowały głównie sektor samochodowy, ale elektrycz­ność wkracza również w świat ma­szyn budowlanych. Na razie kilku globalnych producentów wprowa­dziło do swojej oferty maszyny z ze­roemisyjnym źródłem napędu. Czy takie rozwiązania znajdą zastosowa­nie również w sprzęcie wielkogaba­rytowym? Czas pokaże.

D.B.: Jak pandemia wpłynęła na wyniki leasingu?

P.K.: Pandemia osłabiła wyniki le­asingu. Rok 2020 był dla branży leasingowej trudny, ale nie drama­tyczny. Spadek sprzedaży sięgnął 10 proc. rok do roku, wysokość finan­sowania przez branżę leasingową wyniosła 70,1 mld zł. W 2021 roku z dużo większym optymizmem pa­trzymy na rynek. Według prognoz ZPL w tym roku branża leasingo­wa wróci do poziomu finansowania sprzed pandemii. Po pięciu miesią­cach 2021 r. rynek leasingu osiągnął dynamikę wzrostu na poziomie pra­wie 56 proc. rok do roku. Mamy na­dzieję, że zła passa już za nami.

D.B.: Jakie wyzwania stoją przed PKO Leasing w najbliższym czasie, czy pojawią się nowe rozwiązania finansowania segmentu Maszyn i Urządzeń: produkty, usługi, innowacje?

P.K.: Rok 2020 był dla naszej bran­ży czasem wyzwań i okresem nie-małej transformacji w obszarze cyfryzacji sektora leasingowego. W PKO Leasing postawiliśmy sobie za cel pogłębienie relacji z klientami poprzez oferowanie spersonalizowa­nych ofert oraz digitalizację kanałów sprzedaży. Pandemia przyczyniła się do przerwania łańcucha dostaw, czego skutkiem jest trudniejszy do­stęp do zakupu urządzeń, a to otwiera szanse na rozwój obsza­ru wynajmu. W zakresie finan­sowania maszyn oraz urządzeń dążymy do optymalizacji i auto­matyzacji procesów oraz ciągłe­go dostosowania oferty do potrzeb klienta.

Fot. arch. PKO Leasing

open