Home Aktualności BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, ESTETYKA czyli odwodnienia od ACO
BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, ESTETYKA czyli odwodnienia od ACO
0

BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, ESTETYKA czyli odwodnienia od ACO

0
0

Kiedy za oknem lato i upał, jednym z lepszych sposobów na ochłodzenie jest korzystanie z basenów kąpielowych. Coraz częściej wybierając miejsce do wodnych aktywności, szukamy takiego, które spełnia nasze oczekiwania nie tylko w kwestii użyteczności, ale także w zakresie bezpieczeństwa higienicznego. Znaczenie ma również postrzeganie, w jaki sposób zarządzamy zasobami wodnymi, które z roku na rok są coraz bardziej cenne. Możemy też zbudować własny basen, a tu oprócz marzeń i wyobrażeń niezbędny będzie fachowy doradca. Grupa ACO jest jedną z wiodących firm na rynku technologii odwadniania. Dzięki zintegrowanemu podejściu – ACO to profesjonalne odwodnienie w każdych warunkach, oszczędne czyszczenie oraz kontrolowane uwalnianie i ponowne użycie wody.

Rozważając budowę basenu, już od projektu należy starannie zaplanować działania mające na celu dbałość o odwodnienie zarówno wnętrza, jak i najbliższego otoczenia obiektu. Prace projektowe oraz doradcze najlepiej powierzyć profesjonalistom, którzy dzięki swojemu doświadczeniu zaproponują optymalne rozwiązania zarówno techniczne, estetyczne czy kosztowe, a także zapewnią bezpieczeństwo i higienę użytkowania. Każdy basen jest inny, liczy się indywidualne podejście uszyte na miarę potrzeb zainteresowanego inwestora. Profesjonaliści wiedzą, na co szczególnie zwrócić uwagę już na etapie projektu, a później budowy, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie inwestycji. Oni zapewne doradzą – poprzez personalizację oferty – aby system odwadniający wykorzystywany na basenach był pod każdym względem optymalny. Elementy instalacji odwodnieniowej nie muszą być tylko funkcjonalne. Rozwiązania ACO są przykładem synergii między eleganckim designem a użytecznością. Odwodnienia są integralną częścią budynku lub przestrzeni, więc jasne jest, że stanowią jedną całość kompozycyjną. ACO obala mit, że odwodnienia stanowią element, o którym zazwyczaj myśli się na końcu i jest postrzegany wyłącznie przez pryzmat swojej funkcji – odprowadzenia wody z konkretnej powierzchni. Rozwiązania proponowane przez ACO łączą w sobie wysokie walory estetyczne oraz zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania danej powierzchni.

Bezpieczny wypoczynek bez przykrych konsekwencji

W oczach użytkowników dziś do­skonała pływalnia to nie tylko ta­ka, w której znakomicie spędza się czas. Żeby było to możliwe, trzeba podkreślić, że budowa pływalni to wieloetapowy proces, a sama decy­zja o jej powstaniu zawsze musi być poprzedzona rzetelną analizą kosz­tów, co wymaga znajomości specja­listycznych technologii. Kryterium wiodącym powinna być funkcjo­nalność, jakość, trwałość rozwiązań konstrukcyjnych oraz zachowanie bezpieczeństwa higienicznego przy optymalnych dla inwestora kosztach. Ważne jest to, że systemy odwad­niające ACO racjonalnie zarządzają zasobami wodnymi w całym obiek­cie, zarówno wewnątrz, jak i na ze­wnątrz. Oznacza to, że już na etapie projektowania należy stosować ma­teriały o określonych parametrach, gwarantujące jakość i długotrwa­łą eksploatację obiektu. ACO Pol­ska rozwija inteligentne propozycje systemowe mające podwójny cel: ochronę ludzi przed wodą oraz wo­dy przed ludźmi. Fachowcy ACO, proponując to, wskazują na innowa­cyjne rozwiązania dedykowane ba­senom. Zawsze szukają takich opcji, które są nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim odporne na wa­runki panujące na basenach (wyso­ka wilgotność i chlor), a ruszty oraz krawędzie są przystosowane do stą­pania po nich bosą stopą. Materia­ły, z których są wykonane produkty ACO, przy właściwej eksploatacji są odporne na środki chemiczne uży­wane do konserwacji pomieszczeń.

Oprócz aspektów estetyczno-użyt­kowych to kwestie bezpieczeństwa (w tym higienicznego) stanowią główny wyznacznik dla architek­tów i wykonawców. Na basenie to szczególnie ważne. Brak starannej konstrukcji czy dbałości o detale są jednymi z najczęstszych przyczyn późniejszych problemów eksploata­cyjnych. W celu zapewnienia bezpie­czeństwa użytkownikom np. przed poślizgnięciem się na mokrej na­wierzchni należy podejmować kro­ki celem jak najszybszego usuwania wody z posadzki. Dlatego ACO jako najlepsze rozwiązanie odwodnienia plaż basenowych – rekomenduje od­wodnienia punktowe, które znacznie skracają odległość, jaką musi prze­być woda, aby dopłynąć do odpływu po posadzce w stosunku do wpustów punktowych, które należałoby roz­mieszczać dość gęsto, żeby uzyskać podobny efekt. Sucha powierzchnia stanowi skuteczną przeszkodę dla rozwoju bakterii.

Kompleksowe rozwiązania zawsze najlepsze

ACO oferuje kompleksowe roz­wiązania w zakresie odwodnień nie tylko wewnątrz obiektów. Łańcuch systemowy ACO pozwala na radzenie sobie z wodą na wielu etapach – zbie­ranie z nawierzchni, podczyszczanie, retencję, uwalnianie do środowi­ska. Wszystko to, aby wspomagać na­turalne procesy przyrody, takie jak obieg wody w środowisku, tak aby została zachowana równowaga po­między zmianami wywołanymi dzia­łalnością człowieka. Zastosowanie systemowego rozwiązania w konsul­tacji z inżynierami ACO gwarantu­je, że zastosowane rozwiązanie jako całość będzie optymalne pod wzglę­dem praktycznym, kosztowym oraz zagwarantuje bezpieczeństwo użyt­kowania. Każdy produkt w syste­mowym łańcuchu ACO stanowi niezbędny element służący do uzy­skania celu, jakim jest zrównoważo­ne zarządzanie wodą opadową.

Najlepsi korzystają z najlepszych rozwiązań

Zalety rozwiązań odwodnienio­wych proponowane przez ACO zostały wykorzystane przez architek­tów na basenie nurkowym – Deepspot o głębokości ponad 45 m, zbudowanym w Mszczonowie nie­daleko Warszawy. W obiekcie, dla zachowania najwyższych norm bez­pieczeństwa i higieny, zastosowano odwodnienia punktowe z portfolio ACO. Zapewniają one, jak przystało na światowej klasy obiekt, najwyż­szy poziom bezpieczeństwa, a więc ograniczoną do minimum możli­wość upadku spowodowaną pośli­zgiem na mokrej powierzchni oraz – co nie mniej istotne – sprawne od­prowadzanie wody z ciągów komu­nikacyjnych na basenie. Odwaga i pasja sięgania po jeszcze więcej to dla ACO najlepsza inspira­cja do tworzenia ekologicznych, bez­piecznych, higienicznych rozwiązań łączących wodę z infrastrukturą ju­tra. Czas sięgać po więcej!

Zdjęcia arch. ACO
open