Home Builder For The Future REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW I KONKURSU DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW 2023/2024
REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW I KONKURSU DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW 2023/2024
0

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW I KONKURSU DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW 2023/2024

0
0

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem XI edycji Konkursu dla Młodych Architektów i VII edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów, który zamieściliśmy w tym wpisie.

REGULAMIN

„WYZWANIE DLA WYZWANIA”

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH.
EWA KURYŁOWICZ
PRZEWODNICZĄCA KAPITUŁY KONKURSU KDMA,
KURYŁOWICZ & ASSOCIATES, POLITECHNIKA WARSZAWSKA,
FUNDACJA IM. STEFANA KURYŁOWICZA

Po okresie studiowania w formule zdalnej, hybrydowej przechodzimy szczęśliwie do trybu stacjonarnego – chciałoby się rzec – normalnego . Wkraczanie w dyscyplinę architektury dla studentów coraz częściej odbywa się poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem projektowania architektonicznego w pracowniach i studiach projektowych  w szkołach architektonicznych. Projekty tzw. kursowe powstają w procesie wspartym dyskusjami w grupach studentów, w towarzystwie seminariów i wykładów. Niejednokrotnie w takim trybie grupy studenckie uczestniczą w konkursach, również międzynarodowych, pracując w zespołach uformowanych dla celu opracowania projektu w ramach rywalizacji. Projekty dyplomowe powstają również we współpracy z promotorem i nigdy nie są efektem pracy czysto indywidualnej osoby autora/ki. Na czym zatem może polegać wyzwanie dla młodego architekta/tki prezentującego indywidualnie w konkursie o takim przesłaniu projekt, będący efektem pracy wspólnej przynajmniej dwóch osób (dyplomanta/tki i promotora/ki), prezentowany już publicznie podczas obrony pracy, opatrzony komentarzami recenzentów i szkolnych komisji oceniających? Czy wyzwaniem jest tu tylko wyjście z tym projektem poza mury szkoły? To chyba za mało. Musimy pamiętać, że formalna edukacja architektoniczna, choć teraz wymagana do wykonywania zawodu, nie była zawsze warunkiem jego twórczego praktykowania. Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Tadao Ando nie aspirowali do żadnych formalnych architektonicznych stopni w drodze uzyskiwania dyplomów. Sami wyznaczali sobie cele, profil własnych studiów i sposób doskonalenia własnego wchodzenia w świat projektantów – najczęściej poprzez konkursy. Można powiedzieć, że ich cele stanowiły wyzwania per se.  Nie namawiam do porzucenia zdobywania edukacji architektonicznej w wymagany obecnie sposób. Pragnę zwrócić uwagę, że nie każdy obroniony projekt dyplomowy w swoim temacie zawiera ideę, którą można prezentować jako wyzwanie właśnie. Przygotowanie pracy na konkurs musi zatem obejmować wyraźne i jednoznaczne wskazanie podjętego wyzwania a narracja prezentacji musi podążać za jego sformułowaniem, uzasadnieniem i obroną.

Czym jest w istocie wyzwanie w obszarze projektowania architektonicznego? Jakie wyzwania warto podjąć aby naprawić świat w takim zakresie jaki jest dostępny dla architekta? Jakich szerszych zagadnień dotyczy podjęte działanie i na czym polega odwaga tego wyzwania? Takiej rekapitulacji będziemy oczekiwać w prezentacjach projektów nadsyłanych na kolejną edycję KDMA BUILDER. Zatłoczone miasta, gwałtownie starzejące się społeczeństwa, kryzys klimatyczny, agresja i wojny, społeczne konflikty światopoglądowe stanowią niestety kontekst naszych działań jako architektów we współczesnym świecie. Jak prezentowany przez Was projekt odnosi się do tak sformułowanych wyzwań? A może znajdziecie inny obszar problemów, z którymi poprzez swój projekt chcecie podjąć zmagania? Jakie są tu precedensy? Czy jesteście pierwsi w tej walce? Czekamy z nadzieją i wielkim zainteresowaniem na nowe pomysły dla ulepszenia świata, precyzyjnie sformułowane i odnoszące się: do smutku i radości, piękna i brzydoty, prawdy i fałszu, koegzystencji z przyrodą i harmonii życia wśród ludzi i wszelkich innych zauważonych problemów w różnych sposobach ich ujęcia. Zawsze z optymizmem, spostrzegawczością i sympatią , odważnie i odpowiedzialnie.

PROF. DR HAB. INŻ. MARIA KASZYŃSKA
PRZEWODNICZĄCA KAPITUŁY KONKURSU KDMI,
PRZEWODNICZĄCA PZITB,
CZŁONEK PREZYDIUM KOMITETU INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN

Startując w kolejnej edycji konkursu Builder dla młodych inżynierów i zgłaszając swój projekt pamiętajcie, że jego ideą jest wykazanie się rozwiązaniem jakiegoś szczególnego problemu, zadania, czegoś ponad standardowy projekt studencki. Do konkursu możecie zgłosić każdy aspekt inżynierskiego zagadnienia z szerokiej dziedziny budownictwa, zagadnienia, które postawiliście sobie za cel konkursowy lub którego tajniki zgłębialiście w ramach projektu dyplomowego. Pamiętajcie jednak, że w waszym projekcie konkursowym, musicie wykazać, co było dla was największym i najtrudniejszym „inżynierskim wyzwaniem” i uzasadnić jak to rozwiązaliście. Jakie przeprowadziliście analizy, może zastosowaliście innowacyjne materiały i technologię, może interesujące niestandardowe założenia, rozwiązania, narzędzia? Ale przede wszystkim pokazać jaki był wasz pomysł na rozwiązanie, wasza koncepcja, wasze indywidualne podejście do tematu. Powinniście wykazać się inwencją twórczą, a potem obronić swoje wizje i pomysły podczas prezentacji konkursowych. Takie jest clou tego zawodu. W przyszłej pracy, czy to na placu budowy czy w zespole projektowym będziecie musieli stawić czoła wielu takim wyzwaniom. Rozwiązać je czasem samodzielnie od ręki, a czasem wspólnie po burzy mózgów w zespole projektowym. Niech udział w rywalizacji w ramach KDMI będzie doskonałą zaprawą przed czekającymi was wyzwaniami w zawodowym życiu. Powodzenia!

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady organizacji ogólnopolskich konkursów:
  1.a) architektonicznego pod nazwą „Konkurs dla Młodych Architektów” (KDMA),
  1.b) inżynierskiego pod nazwą „Konkurs dla Młodych Inżynierów” (KDMI)
 2. Organizatorem Konkursów, zwanym dalej „Organizatorem” lub „Organizatorem Konkursu”, jest firma Builder Corp  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Patriotów 174, KRS0000661010.
 3. Nadzór merytoryczny nad Konkursami sprawuje redakcja miesięcznika „Builder” i Kapituły Konkursów.
 4. Ocenę prac konkursowych i wyłonienie laureatów Konkursów przeprowadzają Kapituły Konkursów.
 5. Konkursy mają charakter otwarty i ogólnopolski.
 6. Używane w dalszej części Regulaminu określenie „Uczestnik” dotyczy zarówno osób indywidualnych, jak i zespołów biorących udział w Konkursach.
 7. W Konkursach udział mogą brać osoby indywidualne lub zespoły maksymalnie 5-osobowe spełniające następujące warunki: pełnoletnie, do 34. roku życia (decyduje rok urodzenia), będące studentami I lub II stopnia studiów na kierunku budownictwo (wszystkie specjalizacje, m.in.: konstrukcje budowlane i inżynierskie, mosty i budowle podziemne; teoria i komputerowa analiza konstrukcji; inżynieria komunikacyjna; drogi szynowe; inżynieria produkcji budowlanej, organizacja i zarządzanie w budownictwie, inżynieria zrównoważonego rozwoju w budownictwie, geotechnika i drogi, hydrotechnika),architektura oraz architektura wnętrz lub architektura i urbanistyka, uczelni państwowych lub prywatnych oraz absolwenci tych studiów niezależnie od miejsca zatrudnienia.
 8. Prace konkursowe mogą przesyłać osoby, o których mowa w pkt 7. pod warunkiem wcześniejszej rejestracji w wyznaczonym terminie. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem platformy b4f.buildercorp.pl, od dnia rozpoczęcia rejestracji.
 9. Konkurs jest dwuetapowy. Etap I obejmuje ocenę wszystkich nadesłanych prac, które spełniają warunki formalne określone w niniejszym Regulaminie oraz wyłonienie z nich prac do II etapu. Kapituła ocenia prace bez możliwości identyfikacji autorów. W II etapie autorzy prezentują swoje prace przed Kapitułą. Prezentacja musi być przygotowana w formie multimedialnej. Fakultatywnie dopuszcza się zaprezentowanie plansz i makiet. Autorzy muszą stawić się osobiście w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i terminie. W przypadku prac zespołowych pracę prezentuje przynajmniej jeden z członków zespołu autorskiego.
 10. Organizator dopuszcza zgłoszenie do Konkursu prac studenckich (np. semestralnych, zaliczeniowych, realizowanych w ramach kół naukowych itp.) wykonywanych pod kierunkiem wykładowcy lub promotora. Zgłoszone prace muszą być zgodne z zadaniami konkursowymi i wyraźnie określać WYZWANIE, jakie zostało przyjęte w realizacji danego projektu architektonicznego lub inżynierskiego.
 11. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 12. Szczegółowe informacje na temat Konkursów oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.builder4future.plwww.builderpolska.pl i na odpowiednich profilach: facebook.com/4YoungArchitects, facebook.com/4YoungEngineers.

CEL KONKURSÓW

13. Celem Konkursów jest szeroko rozumiana edukacja oraz wyłonienie i promocja młodych, uzdolnionych architektów oraz inżynierów budownictwa, których prace cechują się interesującą koncepcją, a także oryginalnym lub innowacyjnym podejściem do zadania konkursowego.

ZADANIA KONKURSOWE

14. Zadanie architektoniczne: „Wyzwanie Młodego Architekta”.
15. Zadanie inżynierskie: „Wyzwanie Młodego Inżyniera”.

PRACE KONKURSOWE

 1. Przez prace konkursowe rozumie się nadesłane na Konkurs koncepcje projektowe będące autorską odpowiedzią Uczestników na zadania konkursowe.
 2. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki formalne:
  17.a) Wyłącznym autorem pracy jest Uczestnik Konkursu. Praca nie może naruszać praw autorskich i pokrewnych osób trzecich.
  17.b) Zawiera przynajmniej minimalny zakres opracowania

w projektach architektonicznych:
– oryginalne, nowatorskie i ciekawe podejście do odpowiedzi na zadanie konkursowe i określenie wyzwania architektonicznego w przygotowanym projekcie
– przełamywanie schematów;
– jakość projektowanej architektury;
– uwzględnienie zasad projektowania zrównoważonego;
– techniczna poprawność projektu;

w projektach inżynierskich:
– oryginalne, nowatorskie i ciekawe podejście do odpowiedzi na zadanie konkursowe  i określenie wyzwania inżynierskiego w przygotowanym projekcie
– innowacyjność koncepcji projektowej lub zastosowanych rozwiązań;
– umiejętność wymiarowania wybranych elementów konstrukcji (dotyczy projektów konstrukcyjnych);
– wykorzystanie nowoczesnych narzędzi projektowych i programów obliczeniowych;
– dobór pozostałych niezbędnych materiałów i technologii budowlanych;
– technologiczna poprawność projektu;
– przydatność przedstawionego rozwiązania w budownictwie.

17.c) Praca musi być przesłana za pośrednictwem platformy b4f.buildercorp.pl.
17.d) Ma nadany przez Uczestnika tytuł własny.
17.e) Nie zawiera żadnych oznaczeń umożliwiających identyfikację autorów, firmy lub uczelni.
17.f) Zawiera m.in.: opis koncepcji, planszę prezentującą pracę konkursową, wizualizacje i inne rysunki, grafiki przedstawiające koncepcję projektową.

PROCEDURA ZGŁOSZENIA PRACY

KROK 1.

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden projekt. Zastanów się, czy posiadasz projekt, który był dla Ciebie wyzwaniem architektonicznym/inżynierskim lub też czy chciałbyś przygotować taką pracę specjalnie na Konkurs KDMI/KDMA. Jeśli zgłosisz do konkursu pracę dyplomową lub semestralną (jak dopuszcza regulamin), pamiętaj aby wyraźnie określić WYZWANIE, jakie zostało przyjęte w realizacji danego projektu, odpowiadając na pytania: Czym jest dla Ciebie wyzwanie w projekcie dyplomowym, czym jest w istocie wyzwanie w obszarze projektowania architektonicznego i projektu inżynierskiego? Na czym polega odwaga tego wyzwania ? Takiej rekapitulacji będzie oczekiwać Kapituła KDMA i KDMI w prezentacjach projektów nadsyłanych do konkursów. Podczas wgrywania pracy, na platformie b4f.buildercorp.pl znajdziesz specjalnie wyznaczone miejsce na opisanie wyzwania.

KROK 2.

Jeżeli zdecydowałeś się wziąć udział w Konkursie, zarejestruj się jak najszybciej na platformie: KDMA / KDMI Dzięki wcześniejszej rejestracji będziesz na bieżąco otrzymywać wszystkie informacje związane z przebiegiem Konkursu oraz materiały edukacyjne. Zaobserwuj nas na Facebooku aby być na bieżąco: https://www.facebook.com/4YoungArchitects/https://www.facebook.com/4YoungEngineers

KROK 3.

Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie prace z opisami w języku polskim. Pracę konkursową możesz przesłać wyłącznie za pośrednictwem platformy b4f.buildercorp.pl. Tam wgrasz niezbędne elementy pracy. Nie musisz wgrać pracy za jednym razem. Możesz to robić etapowo. Wszystkie wprowadzone dane oraz uzupełnienie i poprawki każdorazowo się zapisują. Pamiętaj, że w I etapie prace mają pozostać dla Kapituły anonimowe, dlatego żaden z elementów wgrywanej przez Ciebie pracy (opisy, grafiki, wizualizacje itp.) nie może zawierać danych osobowych. Na platformie znajdziesz wskazówki dotyczące wymagań technicznych wgrywanych plików.

KROK 4.

Przed zatwierdzeniem pracy sprawdź, czy uzupełniłeś poprawnie wszystkie pola. Jeśli uznasz, że wszystko jest gotowe, kliknij przycisk: ZATWIERDŹ I PRZEŚLIJ NAM SWOJĄ PRACĘ. UWAGA: Autor może przygotować dodatkową prezentację swojego wyzwania architektonicznego lub inżynierskiego w formie wideo, kolażu, makiety, fotografii.

JEŚLI MASZ PYTANIA, NAPISZ DO NAS NA ADRES E-MAIL: B4F@BUILDERCORP.PL

WARUNKI UCZESTNICTWA

20. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
20.a) Rejestracja w wyznaczonym terminie poprzez platformę b4f.buildercorp.pl
20.b) Przesłanie w wyznaczonym terminie pracy konkursowej za pośrednictwem zakładki „Konkursy” na platformie b4f.buildercorp.pl, poprzez wybranie odpowiedniego dla siebie zadania: Wyzwanie Młodego Architekta lub Wyzwanie Młodego Inżyniera.
20.c) Prace niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą oceniane, co jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem prac do Konkursu.
21. Uczestnik Konkursu, przesyłając pracę konkursową, wyraża tym samym zgodę na nieograniczone i bezpłatne prezentowanie przez Organizatora oraz Partnerów Konkursu całości lub części jego pracy konkursowej, wraz z nazwą zespołu, imionami i nazwiskami autorów, promotorów, nazwą uczelni, pracowni projektowej, inżynierskiej lub innego miejsca zatrudnienia autorów, a także wizerunku autora (autorów).
22. Uczestnik Konkursu, rejestrując się do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na otrzymywanie drogą mailową materiałów informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych Partnerów Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, może żądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo wnieść sprzeciw lub skargę do organu nadzorczego. Może też w każdym momencie wycofać uprzednio dobrowolnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysyłając stosowne oświadczenie mailowo na adres: b4f@buildercorp.pl. Wycofanie zgody jest równoważne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
23. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac konkursowych ponosi Uczestnik Konkursu.
24. Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
25. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
26. Organizator pokrywa koszty przyjazdu Uczestnika, a w przypadku zespołów Uczestników na prezentację pracy konkursowej przed Kapitułą w II etapie Konkursu oraz na Galę finałową, podczas której wręczane są nagrody. Wysokość kosztów maksymalnie 300 złotych brutto na każdy przyjazd w obie strony (kapituła, Gala) na podstawie udokumentowania poniesionych kosztów. Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie podróży na terenie Polski.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

26. Przy wyłanianiu Laureatów członkowie Kapituły Konkursu kierują się swoją subiektywną oceną wynikającą z ich wiedzy i doświadczenia.

KAPITUŁY KONKURSÓW

 1. Każdy Konkurs ma niezależną Kapitułę Konkursu.
 2. Skład poszczególnych Kapituł stanowią przedstawiciele redakcji „Buildera” (Przewodniczący Rady Naukowej oraz Redaktor Naczelna), wybitni polscy architekci, inżynierowie budownictwa, przedstawiciele firm – Partnerów Strategicznych odpowiednich Programów Builder For The Young Architects i Builder For The Young Engineers oraz inne zaproszone osoby.
 3. Pracami Kapituły Konkursu kieruje Przewodniczący Kapituły, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Kapituły.
 4. Skład poszczególnych Kapituł jest dostępny na stronie internetowej www.builder4future.pl oraz www.builderpolska.pl.
 5. Kapituła ma prawo do odstąpienia od przyznania nagród w poszczególnych zadaniach konkursowych lub do innego ich podziału. Może też przyznać wyróżnienia specjalne lub dodatkowe.
 6. Rozstrzygnięcia Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

HARMONOGRAM

 1. Rejestracja i składanie prac od 24 października 2023 roku do 14 lutego 2024 roku.
 2. Złożenie prac i koniec rejestracji do 14 lutego 2024 roku, do godziny 23:59.
 3. Ogłoszenie Uczestników zakwalifikowanych do II etapu do 31 marca 2024 roku.
 4. Prezentacja prac przed Kapitułą do końca kwietnia 2024 roku. O dokładnym terminie prezentacji Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni w indywidualnej korespondencji mailowej.
 5. Finał Konkursu oraz ogłoszenie Laureatów Konkursu odbędzie się w Warszawie podczas Gali Builder for the Future w maju 2024 roku. O dokładnym terminie Gali Laureaci zostaną powiadomieni w indywidualnej korespondencji mailowej.
 6. Organizator Konkursu w uzgodnieniu z Kapitułą może bez podawania przyczyn zmienić powyższe terminy, o czym powiadomi na stronie internetowej www.builder4future.plwww.builderpolska.pl oraz na profilu facebook.com/4YoungEngineers i 4YoungArchitects.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do prac konkursowych pozostają przy ich autorach.
 2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik Konkursu, który zgłosił zaskarżoną pracę.

NAGRODY

 1. Organizator może przyznać nagrody główne, nagrody dodatkowe oraz wyróżnienia. Wykaz nagród przedstawia załącznik nr 1 (KDMA) oraz załącznik nr 2 (KDMI).
 2. Nagrody i wyróżnienia mogą mieć charakter finansowy oraz rzeczowy.
 3. Organizator dopuszcza przyznanie nagród specjalnych i wyróżnień, ufundowanych przez Organizatora, Partnerów Konkursu lub inne podmioty.
 4. Organizator dopuszcza możliwość nieprzyznania przez Kapitułę nagród głównych lub innego podziału nagród głównych, np. poprzez przyznanie nagród ex aequo.
 5. Organizator obejmuje Laureatów Konkursu indywidualnym programem promocyjnym zawierającym m.in.: prezentację prac i ich autorów w miesięczniku „Builder”, specjalnej publikacji konkursowej, on-line.
open