Home Builder Science OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. CZĘŚĆ 1
0

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. CZĘŚĆ 1

0
0

Oddziaływania pożaru na użytkowników i konstrukcję. W czasie trwania dwóch pierwszych faz pożaru możliwa jest ewakuacja, a oddziaływania na konstrukcję budynku (z wyjątkiem konstrukcji drewnianych) są pomijalne. Po rozgorzeniu w pożarze rozwiniętym temperatura w ciągu kilku minut osiąga kilkaset stopni Celsjusza. Z tą fazą pożaru związana jest odporność ogniowa konstrukcji lub odporność pożarowa. Cykl artykułów, który rozpoczynamy, będzie dotyczył konstrukcji w warunkach pożaru. 

Pożar to niekontrolowany w czasie i w przestrzeni rozkład termiczny materiałów palnych. Podstawowym procesem fizyko-chemicznym zachodzącym podczas pożaru jest przebiegająca z dużą szybkością reakcja utlenienia, której towarzyszy wydzielanie znacznej ilości ciepła. Oddziaływania pożaru na budynek mają charakter oddziaływań wyjątkowych.
W odróżnieniu od innych zjawisk wywołujących oddziaływania wyjątkowe [1] pożar charakteryzuje się dwiema następującymi cechami:
• w przeważającej liczbie przypadków (poza wtórnymi skutkami zjawisk atmosferycznych lub sejsmicznych) jest spowodowany działalnością ludzką,
• jego oddziaływania nie mają charakteru bezpośrednich oddziaływań mechanicznych, lecz powoduje on zmianę środowiska budynku i jego otoczenia, a oddziaływania mechaniczne na konstrukcję mają charakter wtórny.
W wyniku pożaru następują zmiany:
• warunków termicznych,
• ciśnienia,
• składu chemicznego atmosfery (zmniejszenie zawartości tlenu i toksyczność produktów spalania),
• zakresu widzialności (zadymienie).
Czynniki te oddziałują na użytkowników i konstrukcję budynku (rys. 1), a także na jego otoczenie. W pewnych przypadkach, np. pożarów rafinerii lub dużych składów chemicznych, pożar może być przyczyną silnego skażenia środowiska. Stan środowiska zmienia się w czasie i jest zróżnicowany w poszczególnych pomieszczeniach i częściach budynku.

CZYTAJ DALEJ >>

open