Home Builder Science PODCZAS POŻARU FUNKCJE BUDYNKU I JEGO ELEMENTÓW. CZĘŚĆ 2
PODCZAS POŻARU  FUNKCJE BUDYNKU I JEGO ELEMENTÓW. CZĘŚĆ 2
0

PODCZAS POŻARU FUNKCJE BUDYNKU I JEGO ELEMENTÓW. CZĘŚĆ 2

0
0

Podczas pożaru budynek powinien spełniać pewne funkcje lub, inaczej mówiąc, mieć pewne właściwości użytkowe, które umożliwią ewakuację i ograniczą rozmiary strat materialnych. 

W dokumentach Unii Europejskiej [1, 2] wymaganie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego podano jako drugie wymaganie podstawowe dotyczące obiektów budowlanych, zaraz po najważniejszym wymaganiu dotyczącym zapewnienia nośności i stateczności. Zdefiniowano je w sposób następujący: „Obiekty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku pożaru:
• przez założony okres czasu była zapewniona nośność konstrukcji,
• było ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach,
• było ograniczone rozprzestrzenianie się ognia na obiekty sąsiednie,
• mieszkańcy mogli opuścić obiekt lub być uratowani w inny sposób,
• było uwzględnione bezpieczeństwo ekip ratowniczych”.

Podane sformułowania nie niosą treści technicznej, mają one charakter postulatywny. Treścią techniczną wypełniają je poszczególne państwa, formułując wymagania krajowe. Zostały one sformułowane z uwagi na ułatwienie wymiany towarowej i potrzeby jednolitego rynku wyrobów budowlanych przez wprowadzenie klas wyrobów określanych za pomocą jednolitych norm badawczych. Niemniej postulaty te są użyteczne z uwagi na pewną systematykę. Postulaty te nie są rozłączne, np. możliwość opuszczenia budynku lub uratowania w inny sposób jest związana zarówno z nośnością konstrukcji, rozprzestrzenianiem się ognia i dymu wewnątrz obiektu, jak i z zabezpieczonym dostępem do różnych części budynku ekip ratowniczych. Wynika to stąd, że elementy budynku i wyroby mogą spełniać podczas pożaru kilka funkcji.
W Polsce postulat ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru wewnątrz budynku i na obiekty sąsiednie jest rozumiany jako ogólniejsza zasada zabezpieczania dróg ewakuacyjnych i bezpieczeństwa sąsiada, tj. sąsiedniego użytkownika czy budynku. Ostatnio coraz większego znaczenia nabiera postulat zabezpieczenia „sąsiada” rozumianego jako osiedle mieszkaniowe, ale to wiąże się już z planowaniem przestrzennym.

podczas_pozaru

open