Home Builder Science MATERIAŁY I WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST
0

MATERIAŁY I WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST

0
0

Opis wyrobów zawierających azbest, ich lokalizacja, a także ich stan techniczny wiążą się ściśle z ryzykiem powstawania zagrożenia pyłami azbestu, zarówno w trakcie eksploatacji wyrobów, jak też podczas ich usuwania. Poświęcony jest temu niniejszy artykuł, stanowiący wstęp do problematyki określającej sposób właściwego oszacowania zagrożeń.

Opis wyrobów z azbestem i znajdowanie ich lokalizacji nie jest zadaniem dla nowoczesnej nauki i nowych technologii. Jest raczej zadaniem dla amatorów starych woluminów, zapomnianych książek, czasopism, a poniekąd ma powinowactwo z poszukiwaniami archeologicznymi – bo azbestu obecnie nie stosuje się, ale… jest on nadal, czasem nieświadomie użytkowany. To najgorszy z możliwych wariantów kontaktu z takimi wyrobami, zwłaszcza wobec złudnego, a niepozbawionego pierwiastka pychy domniemania urzędów, że problem azbestu został zasadniczo rozwiązany dzięki „sprawnym przepisom” i dobrze rozwiniętej biurokratycznej maszynie sprawozdawczości. Nie „ogarnia” tego także niewidzialna ręka rynku i samoregulacyjnych procesów popytu i podaży w dziedzinie usług azbestowych. Bo świadczy się je najtaniej, a więc i najgorzej.

CAŁY ARTYKUŁ>>

 

open