Home News PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW FRANCISZEK KLEDYŃSKI NOWYM PREZESEM PIIB
PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW FRANCISZEK KLEDYŃSKI NOWYM PREZESEM PIIB
0

PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW FRANCISZEK KLEDYŃSKI NOWYM PREZESEM PIIB

0
0

Podczas obrad XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na Prezesa PIIB został wybrany prof. dr hab. inż. Zbigniew Franciszek Kledyński. Funkcję tę będzie pełnił przez V kadencję funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przypadającą na lata 2018-2022.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Franciszek Kledyński współorganizował Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w woj. mazowieckim. Był pierwszym przewodniczącym Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (2002-2004), członkiem Krajowej Rady od 2006 r. i wiceprezesem PIIB (2010-2018). Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (1982 r.) – mgr inż. budownictwa hydrotechnicznego. Zatrudniony w Politechnice Warszawskiej, gdzie osiągnął wszystkie stopnie naukowe i tytuł naukowy profesora nauk technicznych (2010 r.).

Na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (aktualnie nosi on nazwę Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) był wicedyrektorem (1993-1996) i dyrektorem (1997-2005) Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, kierownikiem Zakładu: Budownictwa Wodnego (2006-2007) oraz Budownictwa Wodnego i Hydrauliki (2007-2011), kierownikiem kilku studiów podyplomowych. W latach 2005-2008 był dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska, a w latach 2012-2016 pełnił funkcję prorektora Politechniki Warszawskiej. Członek Senatu tej uczelni w latach 2005-2008 i od roku 2012. W latach 1988-1991 pracę w Politechnice Warszawskiej łączył z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie „Hydrobudowa – 1” w Nowym Dworze Mazowieckim.

Uzyskał uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych do projektowania i wykonawstwa oraz rzeczoznawcy budowlanego w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych. Jest także rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej.

Jest specjalistą budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z kilkunastu przedmiotów, w tym z konstrukcji i technologii w budownictwie wodnym. Ma w dorobku naukowym ponad 160 publikacji naukowych, ponad 60 opracowań naukowo-badawczych, ponad 180 prac studialnych, projektowych, ekspertyz i opinii technicznych, liczne recenzje, a także członkostwo w komitetach naukowych wielu konferencji. Promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych i czterech zakończonych doktoratów.

Członek licznych gremiów eksperckich i naukowych: Global Water Partnership – Poland (od 2001 r.), Krajowej Rady Gospodarki Wodnej przy Ministrze Środowiska (zastępca przewodniczącego w latach 2002-2010 i członek w latach 2011-2015), Rady Opiniodawczo-Doradczej ds. założeń projektu ustawy Kodeks budowlany (MTBiGM 2012 r.), Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (wiceprzewodniczący w latach 2007-2015 i od 2016 r. członek), SITWM (od 1983 r. i wiceprezes w latach 2001-2005), Komitetu Technicznego Zespołu Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej (w latach 2001-2002), Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego SITWM-NOT ds. Gospodarki Wodnej (od 2005 r.), Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Wodna” (wiceprzewodniczący od 2007 r.), Rady Programowej czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” (od 2006 r.), Towarzystwa Elektrowni Wodnych (od 2001 r.), Polskiego Komitetu Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór POLCOLD (od 2004 r.), Rady Ekspertów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

Od kwietnia 2017 r. jest Przewodniczącym Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie (powołanej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii), a od czerwca 2018 r. członkiem Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, który został powołany przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Uhonorowany odznakami resortowymi: Ministra Środowiska Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2006 r.), Ministra Gospodarki Za zasługi dla rozwoju gospodarki RP (2015 r.), Ministra Infrastruktury i Budownictwa Za zasługi dla budownictwa (2016 r.) i środowiskowymi: złotą SITWM (2005 r.), złotą Zasłużony dla gospodarki komunalnej (2008 r.), Złotą Zasłużony dla budownictwa (2012 r.), Srebrną (2008 r.) i Złotą (2011 r.) Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W roku 2017 został wyróżniony Medalem za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej.

open