Home Aktualności XVI FINAŁ KAMPANII: DOBRY BETON
XVI FINAŁ KAMPANII: DOBRY BETON
0

XVI FINAŁ KAMPANII: DOBRY BETON

0
0

Już od 16 lat Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce promuje dobre praktyki w produkcji betonu towarowego pokazując wytwórnie dbające o jakość oferowanych produktów, środowisko naturalne, a także bezpieczeństwo pracy.

Tegoroczna kampania jest szczególna. Otwiera nowy rozdział dla Znaku SPBT DOBRY BETON. Po raz pierwszy 20 wytwórni ubiegających się o wyróżnienie DOBRTY BETON poddane było audytom z zakresu BHP i ochrony środowiska. Stowarzyszenie rozszerzyło wsparcie branży o nowy kierunek, aby podnosić jej świadomość tym razem w tych dwu ważnych obszarach. Umożliwi to tym samym poprawę wykorzystania zasobów naturalnych, a także podniesie bezpieczeństwo pracy na wytwórniach betonu.

Efektem dotychczasowych Kampanii DOBRY BETON stała się większa dbałość o odbiorcę finalnego a także o to, że oferowany mu beton towarowy jest produkowany z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Dla utrzymania niezmiennie najwyższych standardów w produkcji i dystrybucji betonu towarowego najistotniejsze są kadry naszych wytwórni – dlatego nowa odsłona znaku nastawiona jest na podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o bezpieczeństwo pracy zespołów.

Nowe rozwiązania znaku DOBRY BETON to również wsparcie uczestników konkursu w działaniach proekologicznych. Poddanie się przez wytwórnie kontroli w tym obszarze pozwoli na podnoszenie świadomości nie tylko w zakresie ochrony środowiska, ale również wpłynie na kształtowanie produkcji betonu w symbiozie z lokalną społecznością.

W tegorocznej edycji wzięło udział dwadzieścia wytwórni betonu towarowego. Szesnaście z nich to nowicjusze, którzy starali się o nasze wyróżnienie po raz pierwszy. Ci laureaci będą mogli posługiwać się znakiem DOBRY BETON przez najbliższe dwa lata, natomiast cztery wytwórnie postanowiły poddać się ponownie rygorom konkursu i prolongować znak DOBRY BETON uzyskując certyfikat na kolejne cztery lata

Galę DOBRY BETON poprowadził tym razem lider Grupy ds. Komunikacji SPBT Pan Andrzej Losor, który przywitał wszystkich zebranych, a wśród nich przedstawicieli ministerstw, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, a także grono naukowe reprezentujące uczelnie techniczne współpracujące z branżą budowlaną. Następnie głos zabrał Prezes SPBT Pan Wojciech Hałat. W swoim wystąpieniu, nawiązującym do 20-lecia SPBT, przypomniał najważniejsze wydarzenia z ostatnich dwóch dekad działalności Stowarzyszenia. Wśród kamieni milowych wymienił między innymi: tłumaczenie i weryfikację euronorm na beton oraz konstrukcje betonowe, a także opracowanie nowych krajowych norm, jako lokalnego uzupełnienia standardów europejskich. Mówił także o przygotowaniu podwalin pod uznanie betonu towarowego za wyrób budowlany w rozumieniu formalno-prawnym oraz o wspieraniu branży poprzez szkolenia i wydawnictwa pomagające w codziennej produkcji betonu towarowego. Wojciech Hałat odniósł się również do bieżącej aktywności rynku betonu towarowego na tle sytuacji sektora budowlanego. Zauważył, że obecnie branża jest na poziomie, w którym produkcja osiągnęła jedną z najwyższych w ostatnich latach wydajności, gwarantując utrzymanie tego poziomu przez najbliższe lata. Na takie optymistyczne spojrzenie w najbliższą przyszłość pozwala aktualna sytuacja na rynku infrastrukturalnym, a także w sektorze budownictwa niemieszkaniowego. Branża zauważa spowolnienie w sektorze budownictwa mieszkaniowego chociaż nie można mówić o żadnych symptomach kryzysu w tej części budownictwa. Duże potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury i energetyki, a także nieruchomości komercyjnych, pozwolą na stabilizację dla rynku betonu towarowego. Wśród zagrożeń branża wskazuje na konieczność realizacji niskorentownych kontraktów infrastrukturalnych w latach 2018-2020, oraz na rosnący niedobór pracowników w budownictwie. Niepewność alokacji środków z polityki spójności w budżecie UE 2021-2027 wzbudza natomiast niepokój co do długoterminowych prognoz dla branży. Innym zagrożeniem mogą być ograniczone zasoby surowce, które mogą przysporzyć branży znaczących trudności w produkcji mieszanki betonowej.

Kolejnym prelegentem był Pan Tomasz Tarkowski reprezentujący firmę TARCO, który omówił ciekawe rozwiązania techniczne i technologiczne dedykowane dla wytwórni betonu towarowego. Następnie Prezes firmy WARBUD Beton, Pan Leszek Żeleźkiewicz, wyjaśnił jakie możliwości daje w obecnych czasach beton wysoko wytrzymałościowy. Jako przykłady pokazał realizacje budów kilku interesujących budowli w Warszawie. Opowiedział również, jak dużą wiedzą musi wykazać się technolog pracujący z tak wyspecjalizowanym materiałem.

Kolejna prezentacja dotyczyła promocji publikacji wydanej przez Stowarzyszenie – „Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B06265:2018-10 Wydanie drugie rozszerzone o zagadnienie certyfikacji”. Dyrektor Biura SPBT, Pan Maciej Gruszczyński przedstawił współautorów wydawnictwa przybliżającego zagadnienia dotyczące nowych wymagań w zakresie produkcji betonu towarowego oraz prowadzenia i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji.

Rozpoczynając część Gali, w której wyróżnione wytwórnie otrzymają certyfikaty i atrybuty DOBREGO BETONU prof. Jan Małolepszy – przewodniczący Kapituły Znaku DOBRY BETON przedstawił założenia znaku, omówił jego nowy zakres kontroli, a także przedstawił wszystkich członków Kapituły Znaku SPBT.
W tym roku z rąk Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Kapituły certyfikaty DOBRY BETON otrzymali przedstawiciele dwudziestu wytwórni betonu towarowego z całego kraju. Znakiem SPBT może obecnie poszczycić się obecnie 76 wytwórni. Uhonorowani certyfikatami przedstawiciele przedsiębiorstw otrzymali w tym roku egzemplarze książki prezentowanej podczas gali.

Zamykając galę XVI edycji Znaku SPBT DOBRY BETON Pan Andrzej Losor zaprosił wszystkich zebranych do wzniesienia toastu za nagrodzone wytwórnie i za kolejne lata działalności Stowarzyszenia.

open