Home Biznes i Ludzie Ludzie NAUKOWIEC, WYKŁADOWCA, PROMOTOR
NAUKOWIEC, WYKŁADOWCA, PROMOTOR
0

NAUKOWIEC, WYKŁADOWCA, PROMOTOR

0
0

prof. dr hab. inż. ANNA SOBOTKA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. W pracy zawodowej ceni takie cechy, jak: staranność, rzetelność, wytrwałość, planowanie działań i ich konsekwentne realizowanie, dzielenie się z innymi oraz współpracę. Od ponad 40 lat pracuje jako nauczyciel akademicki, zatrudniana w wielu uczelniach. Otrzymała tytuł Profesora Honorowego Politechniki Lubelskiej.

Wytyczona ścieżka

Prof. dr inż. Anna Sobotka pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Zarówno jej ojciec, dziadek, siostra, jak i dziadek stryjeczny – uczyli w szkołach. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1965 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Białej Podlaskiej, miejscowości na pólnocnym wschodzie województwa lubelskiego. To właśnie tam ukształtowała się jej myśl o kontynuacji nauki na uczelni technicznej. Kończąc liceum, chciałam oczywiście kształcić się dalej, studiować na wyższej uczelni, zdobywając zawód interesujący, wymagający większej wiedzy i umiejętności. Przyznam, że trochę pod wpływem mego Taty zdecydowałam się na studia techniczne, wybierając kierunek budownictwo wodne na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (ówczesna nazwa wydziału) Politechniki Warszawskiej – wspomina Profesor. Jej pierwsze doświadczenie zawodowe również związane było z Politechniką Warszawską, a konkretnie z jej płocką filią, gdzie w roku 1972 najpierw pełniła funkcję asystenta, a po uzyskaniu stopnia doktora pracowała jako adiunkt. Niewątpliwie chciałam pracować na uczelni jako
nauczyciel akademicki; zajmować się nauką i dydaktyką. Roczna praktyka w przedsiębiorstwie budowlanym i następnie w pracowni projektowej stanowiła duże oraz potrzebne doświadczenie, ale nie wyzwoliła we mnie chęci tylko do pracy „na budowie”. Uważam także, że w naszym zawodzie nauczyciela akademickiego musi być ta nierozłączność: prowadzenie badań naukowych i praca dydaktyczna. Nie ma rozwoju jakości kształcenia studentów bez tego połączenia, choć wiele jeszcze innych czynników na tę jakość wpływa – dodaje. Wkrótce na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki PW obroniła dysertację doktorską pt.: Analiza wydajności środków mechanizacji w budownictwie metodą symulacji, której promotorem był doc. dr inż. Andrzej Miączyński, uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo (specjalność technologia i organizacja budownictwa). Podczas pracy na uczelniach profesor Anna Sobotka brała udział w opracowywaniu i kształtowaniu programów studiów dla kierunku budownictwa. Na Politechnice Lubelskiej pełniła funkcję prodziekana ds. kształcenia. Obecnie w AGH jest członkiem Rady programowej ds. kształcenia na kierunku budownictwo. Była również członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2012–2015, a obecnie pełni rolę eksperta PKA. Dbałość o jakość kształcenia, propozycje uczelni nowoczesnych, odpowiadajacych na wyzwania gospodarki programów kształcenia, jest szczególnie ważnym zadaniem uczelni wyższych.

Mentorzy

Pytana o najbardziej inspirujące postacie, które spotkała na swojej drodze, mające wpływ na kształtowanie jej zdolności dydaktycznych, odpowiada: Na studiach spotkałam wielu wybitnych i rzetelnych nauczycieli akademickich. Wymienię tu Pana mgr. Mieczysława Gindifera – matematyka świetnie prowadzącego wykłady, także ćwiczenia – przekazywał nam, studentom, swoją wiedzę i dodatkowy czas. Był to już starszy Pan, który podczas wojny przebywał w obozie koncentracyjnym, a jednak nie szczędził dla studentów sił i zdrowia. Podczas strajku studentów PW w 1968 r. ten kruchy, schorowany nauczyciel akademicki pełnił rolę opiekuna studentów, odwożąc ich autokarem do akademików i domów z Gmachu Głównego, gdy Rektor PW późnym wieczorem zdecydował (pod groźbą represji ówczesnych władz kraju) o zakończeniu strajku. Wymienię jeszcze Panią Profesor Klarner – fizyka (imponowała mi wiedzą, sposobem bycia, szacunkiem, jakim ją darzono oraz piękną, zawsze staranną fryzurą! – pozwolę sobie dodać, że dostałam od Pani Profesor z egzaminu 5 i życzenia bycia tak dobrym inżynierem, jak dobrze zdałam egzamin z fizyki. Taka uwaga dla studentki I roku to wielka pochwała), Pana prof. Zygmunta Borettiego (od konstrukcji stalowych, zasłużonego w odbudowie i rozwoju, po wojnie II światowej, Politechniki Warszawskiej), Panów prof. Stanisława Pisarczyka (wówczas młodego doktora) i Stanisława Walczaka – geodetę, oraz Pana prof. Gustawa Rakowskiego – doskonałych dydaktyków!

Uczelnie

Dzięki swojej specjalistycznej wiedzy i umiejętnościom była chętnie widziana na uczelniach publicznych oraz prywatnych w całej Polsce. W okresie od 1982 do 2005 r. pracowała w Politechnice Lubelskiej najpierw jako adiunkt, a następnie, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, jako profesor Politechniki Lubelskiej. Od roku 2005 pracuje w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. W pracy zawodowej również nie brakowało specjalistów, z których wiedzy i doświadczenia czerpała: Podczas pracy na trzech uczelniach: Politechnika Warszawska, Politechnika Lubelska i Akademia Górniczo-Hutnicza spotkałam także wielu wspaniałych nauczycieli, naukowców i nauczycieli akademickich z bogatym doświadczeniem inżynierskim (rzeczoznawców, ekspertów). Byli bardzo życzliwi w stosunku do młodej, początkującej w zawodzie nauczyciela akademickiego osoby. Dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą (prof. Władysław Lenkiewicz, doc. dr Bolesław Chwaściński, Jerzy Bielawski, Andrzej Miączyński – promotor mojej pracy doktorskiej).

Projekty badawcze

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. inż. Anny Sobotki koncentrują się wokół szeroko pojętego procesu budowlanego, dziedziny tradycyjnie zwanej technologią i organizacją budownictwa, a obecnie inżynierią przedsięwzięć budowlanych. Treść tej dziedziny stanowi, najogólniej rzecz ujmując – interdyscyplinarna wiedza potrzebna do przekształcenia projektu, tj. dokumentacji technicznej obiektu budowlanego, w rzeczywisty budynek lub budowlę – od pomysłu, wyboru rozwiązań przez analizę wykonalności projektu po realizację, eksploatację (w tym remonty, modernizacje), a także likwidację (rozbiórki), a zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami społeczno-gospodarczymi – ponowne wykorzystanie odpadów. Zgłębiając zagadnienia, Profesor uczestniczyła w wielu pracach i projektach badawczych, które chętnie przywołuje: Satysfakcję dawały mi te projekty, które były finansowane ze środków zewnętrznych, pozwalały prowadzić badania w dłuższych
okresach i dobranych zespołach. Istniała także możliwość zaproszenia do udziału studentów, czego efektem zwykle są publikacje, prace dyplomowe, modyfikacje programów kształcenia. Niestety były tylko 4 finansowane projekty, którymi kierowałam. Tematyka ww. projektów to logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw budownictwie oraz zastosowanie struktur organizacji wirtualnych w budownictwie. W dalszym ciągu zajmuję się problematyką logistyki, zwłaszcza zwrotnej w budownictwie obejmującej zagospodarowanie odpadów budowlanych, jak również zagadnieniami budownictwa zrównoważonego w ujęciu kompleksowym, w tym LCA, LCC. Ulubioną metodą badawczą jest symulacja komputerowa (z wykorzystaniem metody Monte Carlo) a także metody analizy wielokryterialnej. Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji naukowych.

Powołanie do kształcenia

Od chwili rozpoczęcia pracy na uczelni prof. dr hab. inż. Anna Sobotka prowadziła zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – ćwiczenia projektowe, laboratoryjne, wykłady, seminaria oraz prace dyplomowe. Były to przedmioty: technologia robót budowlanych, planowanie i organizacja budowy, zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym, marketing w budownictwie, technologia robót wykończeniowych, metody matematyczne wspomagania podejmowania decyzji, organizacja i zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym; a następnie: organizacja produkcji budowlanej, ekonomika budownictwa, kierowanie procesem inwestycyjnym w budownictwie, zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym, marketing w budownictwie, eksploatacja zasobów budowlanych, logistyka przedsięwzięć budowlanych; oraz: podstawy budownictwa, fizyka budowli, elementy pośrednictwa w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami, podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości, podstawy gospodarki przestrzennej, a także kreatywność osoby. Brała udział w opracowywaniu programów studiów, w tym sylabusów do prowadzonych przez nią przedmiotów. Dbałość o jakość kształcenia, o propozycje nowoczesnych, odpowiadajacych na wyzwania gospodarki i społeczeństwa programów studiów jest szczególnie ważnym zadaniem uczelni wyższych. Zależy ona od wielu czynników, między innymi programów studiów i ich realizacji, doskonalenia programów, kadry prowadzącej kształcenia, jej kompetencji i rozwoju, wsparcia studenta w uczeniu się itd. – dodaje Profesor, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Praca z młodzieżą

Wykładowca pozytywnie wspomina swoich uczniów: Lubię pracę ze studentami. Wolę mniejsze grupy osób rzeczywiście zainteresowanych zdobywaniem wiedzy. Cieszę się, jeżeli korzystają z moich inspiracji i osiągają sukcesy. Profesor A. Sobotka była również promotorem ponad 200 prac dyplomowych, magisterskich i inżynierskich. Z dyplomantami opublikowała 13 prac naukowych. Osiem prac dyplomowych i jedna doktorska, których była promotorem, uzyskały nagrody w konkursach ministerialnych (MSW, MIiR), na najlepsze prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje naukowe. Widzę, jak dyplomanci się rozwijają zawodowo, jak wykorzystują zdobytą wiedzę i potrafią w trakcie dyplomu wykazać się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi samodzielnie, spoza programu studiów – cieszy mnie to i jestem z nich dumna, gdy wyróżniające się prace przesłane na konkursy najlepszych prac, zwłaszcza dyplomowych, są nagradzane. Cenię w pracy zawodowej (i nie tylko): staranność, rzetelność, wytrwałość, planowanie działań i ich konsekwentne realizowanie, dzielenie się z innymi, współpracę. Ponadto postępowanie takie, aby nie wstydzić się za „swoje czyny”, w każdej sytuacji – podsumowuje.

open