Home Builder 4Young Engineers REGULAMIN KONKURSÓW KDMI i KDMA
REGULAMIN KONKURSÓW KDMI i KDMA
0

REGULAMIN KONKURSÓW KDMI i KDMA

0
0

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursów dla Młodych Architektów i Inżynierów. Regulamin, jak również treść zadań konkursowych i informację o nagrodach można pobrać w formie pdf-u.

REGULAMIN KONKURSÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZADANIA KONKURSOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 NAGRODY KONKURSOWE

>>>ZAREJESTRUJ SIĘ DO UDZIAŁU W KDMI<<<

REGULAMIN KONKURSÓW

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady organizacji ogólnopolskich konkursów:

1.a)  architektonicznego pod nazwą „Konkurs dla Młodych Architektów” (KDMA)
1.b) inżynierskiego pod nazwą „Konkurs dla Młodych Inżynierów” (KDMI)

zwanych w dalszej części „Konkursami” oraz zasady wyłaniania Laureatów.

 1. Organizatorem Konkursów, zwanym dalej „Organizatorem” lub „Organizatorem Konkursu” jest firma Builder Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Patriotów 174, KRS 0000661010.
 2. Nadzór merytoryczny nad Konkursami sprawuje redakcja miesięcznika Builder i Kapituły Konkursów.
 3. Ocenę prac konkursowych i wyłonienie laureatów Konkursów przeprowadzają Kapituły Konkursów.
 4. Konkursy mają charakter otwarty i ogólnopolski.
 5. Używane w dalszej części Regulaminu określenie „Uczestnik” dotyczy zarówno osób indywidualnych, jak i zespołów biorących udział w Konkursach.
 6. W Konkursach udział mogą brać osoby indywidualne lub zespoły maksymalnie 5 osobowe spełniające następujące warunki: pełnoletnie, do 34 roku życia, będące studentami I lub II stopnia studiów na kierunku budownictwo (wszystkie specjalizacje, m. in.: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Mosty i Budowle Podziemne; Teoria i Komputerowa Analiza Konstrukcji; Inżynieria Komunikacyjna; Drogi Szynowe; Inżynieria Produkcji Budowlanej, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie, Inżynieria Zrównoważonego Rozwoju w Budownictwie, Geotechnika i drogi, hydrotechnika), architektura oraz architektura wnętrz, lub architektura i urbanistyka, uczelni państwowych lub prywatnych oraz absolwenci tych studiów niezależnie od miejsca zatrudnienia.
 7. W przypadku zadania wspólnego architektoniczno-inżynierskiego Uczestnikiem może być wyłącznie zespół składający się minimum z dwóch osób: architekta i konstruktora, a maksymalnie z 5 osób. W zespole mogą być architekci i inżynierowie różnych specjalizacji.
 8. Prace konkursowe mogą przesyłać osoby, o których mowa w pkt. 7. pod warunkiem wcześniejszej rejestracji w wyznaczonym terminie. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie buildercorp.pl od daty rozpoczęcia rejestracji.
 9. Konkurs jest dwuetapowy.

Etap I obejmuje ocenę wszystkich nadesłanych prac, które spełniają warunki formalne określone w niniejszym Regulaminie oraz wyłonienie z nich prac do II etapu. Kapituła ocenia prace bez możliwości identyfikacji autorów.

W II etapie autorzy prezentują swoje prace przed Kapitułą. Prezentacja musi być przygotowana w formie multimedialnej. Fakultatywnie dopuszcza się zaprezentowanie plansz i makiet. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut. Autorzy muszą stawić się osobiście w wyznaczony przez Organizatora miejscu i terminie. W przypadku prac zespołowych pracę prezentuje przynajmniej jeden z członków zespołu autorskiego.

 1. Organizator dopuszcza zgłoszenie do Konkursu prac studenckich (np. semestralnych, zaliczeniowych, realizowanych w ramach kół naukowych itp.) wykonywanych pod kierunkiem wykładowcy lub promotora. Prace te muszą być zgodne z zadaniami Konkursowymi.
 2. Uczestnik Konkursu może złożyć więcej niż jedną pracę, ale nie więcej niż jedną w danym zadaniu konkursowym.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej buildercorp.pl i na odpowiednich profilach facebook.com/4YoungArchitects, facebook.com/4YoungEngineers.

B. CEL KONKURSÓW

Celem Konkursów jest szeroko rozumiana edukacja oraz wyłonienie i promocja młodych, uzdolnionych architektów i inżynierów budownictwa. Kapituła Konkursu, spośród nadesłanych prac, wyłania Laureatów, których prace najlepiej wypełniają zadania konkursowe oraz cechują się interesującą koncepcją, oryginalnym lub innowacyjnym podejściem do zadania konkursowego, a także uwzględniają w zadaniu wspólnym architektoniczno-inżynierskim rozwiązania materiałowe i technologiczne Partnerów Konkursu.

C.  ZADANIA KONKURSOWE

W każdej edycji Konkursu wyznaczane są zadania konkursowe stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w kategoriach:

 1. Wspólne architektoniczno-inżynierskie „Projekt, który łączy”
 2. Architektoniczne „Wyzwanie Młodego Architekta”
 3. Inżynierskie „Wyzwanie Młodego Inżyniera”

Wykaz zadań konkursowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.buildercorp.pl.

D. PRACE KONKURSOWE

 1. Przez prace konkursowe rozumie się nadesłane na Konkurs koncepcje projektowe będące autorską odpowiedzią Uczestników na zadania konkursowe.
 2. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki formalne:

2.a)  jej wyłącznym autorem jest Uczestnik Konkursu;
2.b)  zawiera przynajmniej minimalny zakres opracowania określony w zadaniach;
2.c)  uwzględnia, jeżeli jest to przewidziane w zadaniu konkursowym, właściwy dobór rozwiązań materiałowych lub technologicznych wybranych przez Uczestnika Konkursu z wykazu rozwiązań wskazanych przez Partnerów Konkursu. Wykaz Partnerów Konkursu i wskazanych przez nich rozwiązań dostępny jest na stronie  internetowej www.buildercorp.pl wraz z pozostałymi materiałami konkursowymi.
2.d)    ma nadany przez Uczestnika tytuł własny;
2.e) nie zawiera żadnych oznaczeń umożliwiających identyfikację autorów, firmy lub uczelni.

 1. Praca musi być autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich i pokrewnych osób trzecich. W przypadku naruszenia tych praw wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik Konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu ma pełne i nieograniczone prawo do wykorzystania w pracy konkursowej przygotowanych I udostępnionych przez Partnerów Konkursu rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz może kontaktować się z przedstawicielami firm – partnerami programu Builder for the Future w celu konsultacji.

E. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1.a) rejestracja w wyznaczonym terminie poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego. Link do formularza dostępny jest na stronie internetowej www.buildercorp.pl i na odpowiednim profilu facebook.com/4YoungArchitects, facebook.com/4YoungEngineers;
1.b) przesłanie w wyznaczonym terminie pracy konkursowej za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Link do aplikacji dostępny jest na stronie internetowej www.buildercorp.pl i odpowiednim profilu facebook.com/4YoungArchitects, facebook.com/4YoungEngineers;
1.c) prace niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą oceniane, co jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem prac do Konkursu.

 1. Uczestnik Konkursu, przesyłając pracę konkursową, wyraża tym samym zgodę na nieograniczone i bezpłatne prezentowanie przez Organizatora i Partnerów Konkursu całości lub części jego pracy konkursowej, wraz z nazwą zespołu, imionami i nazwiskami autorów, nazwą uczelni, pracowni projektowej, inżynierskiej lub innego miejsca zatrudnienia autorów oraz wizerunku autora (autorów).
 2. Uczestnik Konkursu, rejestrując się do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na otrzymywanie drogą mailową materiałów informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych Partnerów Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, może żądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo wnieść sprzeciw lub skargę do organu nadzorczego. Może też w każdym momencie wycofać uprzednio dobrowolnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysyłając stosowne oświadczenie mailowo na adres: b4f@buildercorp.pl. Wycofanie zgody jest równoważne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem prac konkursowych ponosi Uczestnik Konkursu.
 4. Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
 5. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac.

F. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Przy wyłanianiu Laureatów członkowie Kapituły kierują się swoją subiektywną oceną wynikającą z ich wiedzy i doświadczenia, zwracając uwagę na:

W projektach architektonicznych

 1. Oryginalne, nowatorskie i ciekawe podejście do odpowiedzi na zadanie
 2. Przełamywanie schematów.
 3. Jakość projektowanej
 4. Uwzględnienie zasad projektowania zrównoważonego.
 5. Techniczną poprawność

W projektach inżynierskich

 1. Oryginalne, nowatorskie i ciekawe podejście do odpowiedzi na zadanie
 2. Innowacyjność koncepcji projektowej lub zastosowanych rozwiązań.
 3. Umiejętność wymiarowania wybranych elementów konstrukcji (dotyczy projektów konstrukcyjnych)
 4. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi projektowych i programów
 5. Dobór pozostałych niezbędnych materiałów i technologii
 6. Techniczną poprawność
 7. Przydatność przedstawionego rozwiązania w budownictwie.

G.  KAPITUŁY KONKURSÓW

 1. Każdy Konkurs ma niezależną Kapitułę Konkursu
 2. Skład poszczególnych Kapituł stanowią przedstawiciele redakcji Buildera (Przewodniczący Rady Naukowej i Redaktor Naczelny), wybitni polscy architekci, inżynierowie budownictwa, przedstawiciele firm – Partnerów Strategicznych odpowiednich Programów Builder For The Young Architects i Builder For The Young Engineers oraz inne zaproszone osoby.
 3. Pracami Kapituły Konkursu kieruje Przewodniczący Kapituły, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Kapituły.
 4. Skład poszczególnych Kapituł dostępny jest na stronie internetowej buildercorp.pl .
 5. Kapituła ma prawo odstąpienia od przyznania nagród w poszczególnych zadaniach konkursowych lub do innego ich podziału. Może też przyznać wyróżnienia specjalne lub dodatkowe.
 6. Rozstrzygnięcia Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

H. HARMONOGRAM

 1. Rejestracja i składanie prac od 1 września 2019 roku do 9 lutego 2020roku.
 2. Złożenie prac i koniec rejestracji do 9 lutego 2020 roku.
 3. Ogłoszenie Uczestników zakwalifikowanych do II etapu do 31 marca 2020 roku.
 4. Prezentacja prac przed Kapitułą do końca kwietnia 2020 roku. O dokładnym terminie prezentacji Uczestnicy Konkursy zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni w indywidualnej korespondencji mailowej.
 5. Finał Konkursu oraz ogłoszenie Laureatów Konkursu odbędzie się w Warszawie podczas Gali Builder for the Future w dniu 28 maja 2020 roku.
 6. Organizator Konkursu w uzgodnieniu z Kapitułą może bez podawania przyczyn zmienić powyższe terminy, o czym powiadomi na stronie internetowej buildercorp.pl oraz na profilu facebook.com/4YoungEngineers i 4YoungArchitects.

I. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do prac konkursowych pozostają przy ich autorach.
 2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik Konkursu, który zgłosił zaskarżoną pracę.

J. NAGRODY

 1. Organizator może przyznać nagrody główne, nagrody dodatkowe oraz wyróżnienia.
 2. Nagrody i wyróżnienia mogą mieć charakter finansowy i rzeczowy.
 3. Organizator dopuszcza przyznanie nagród specjalnych i wyróżnień, ufundowanych przez Organizatora, Partnerów Konkursu lub inne podmioty.
 4. Organizator dopuszcza możliwość nie przyznania przez Kapitułę nagród głównych lub innego podziału nagród głównych, np. poprzez przyznanie nagród ex aequo.
 5. Organizator obejmuje Laureatów Konkursu indywidualnym programem promocyjnym zawierającym m.in.: prezentację prac i ich autorów w miesięczniku „Builder”, specjalnej publikacji konkursowej, online.
 6. Organizator od przyznanych nagród i wyróżnień pobierze zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2. ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT).
 7. Szczegółowy wykaz nagród stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 

WARSZAWA, 13 SIERPNIA 2019 ROKU

 

 

open