Home News PIERWSZE ASFALTY NA DW 512
PIERWSZE ASFALTY NA DW 512
0

PIERWSZE ASFALTY NA DW 512

0
0

Od maja konsorcjum spółek z Grupy NDI realizuje przebudowę drogi wojewódzkiej 512, a w październiku położone zostały tam pierwsze masy bitumiczne. Przebudowa drogi z Pieniężna do Bartoszyc potrwa do września 2021 roku. To logistyczne wyzwanie bowiem długość przebudowywanej drogi to aż 48 kilometrów.

Od maja konsorcjum spółek z Grupy NDI realizuje przebudowę drogi wojewódzkiej 512, a w październiku położone zostały tam pierwsze masy bitumiczne. Przebudowa drogi z Pieniężna do Bartoszyc potrwa do września 2021 roku. To logistyczne wyzwanie bowiem długość przebudowywanej drogi to aż 48 kilometrów.

12 ekip, czyli ponad 70 osób intensywnie pracuje na przebudowywanych odcinkach. Droga 512 przebiega przez województwo warmińsko-mazurskie, w powiatach braniewskim i bartoszyckim, na terenie miasta i gminy Pieniężno, miasta i gminy Górowo Iławeckie oraz gminy Bartoszyce.

Ta rozpiętość inwestycji powoduje, że największym wyzwaniem jest logistyka dostawy materiałów i koordynacja prac na poszczególnych odcinkach. Dla ruchu lokalnego konieczne jest utrzymanie objazdów, co z kolei powoduje konieczność zakończenia wyznaczonego odcinka, by móc przystąpić do kolejnego. Podobnie znaczna ilość przepustów, które przecinają przebudowywaną drogę wymusza konieczność koordynacji na najwyższym poziomie.

Zadanie zostało podzielone na odcinki. Wykonane zostały już roboty przygotowawcze tj. odhumusowanie i roboty ziemne (wymiana i wykonanie nasypów) pod nową obwodnicę Górowa wraz z warstwami konstrukcji jezdni. Powstało 7 nowych przepustów, a od Worławek do Górowa Iłowieckiego wykonane zostały roboty rozbiórkowe i ziemne wraz z warstwą mrozoochronną. Podobnie od Piast Wielkich do Piasek.

Prace ziemne trwają na odcinku od Pieniężna do Górowa Iławeckiego. Od Worławek do Górowa powstaje warstwa mrozoodporna i podbudowa nowej jezdni. Tam także przebudowywane są sieci teletechniczne, wodociągowe i budowana jest kanalizacji deszczowa. W Górowie powstają nowe przepusty i przebudowywane są sieci gazowe.
Na odcinku od Górowa Iłowieckiego do Bartoszyc także toczą się roboty rozbiórkowe, powstają wykopy, nasypy z ulepszeniem podłoża i warstwy mrozoodporne. W Wiewiórkach rozbierany jest most i powstanie tu zupełnie nowy obiekt. Od Piast Wielkich do Wiewiórek trwają prace przy przebudowach sieciach teletechnicznych i wodociągowych.

„Położyliśmy na budowie pierwsze warstwy bitumiczne – mówi Marta Szydłowska dyrektor projektu z firmy NDI. W Wiewiórkach, gdzie rozbierany jest most trwają prace przy posadowieniu zupełnie nowego obiektu nad rzeką Elmą”.

Przebudowa drogi 512 obejmuje:
– budowę obwodnicy Górowa Iławeckiego i miejscowości Wojciechy;
– korektę łuków poziomych i pionowych DW512;
– budowę i przebudowę skrzyżowań drogowych;
– budowę i przebudowę obiektów inżynierskich, mostów i przepustów, w tym remont 1 mostu, przebudowę 1 mostu;
– budowę i przebudowę zatok autobusowych, chodników i miejsc postojowych;
– budowę stanowisk do ważenia pojazdów ciężarowych z miejscem obsługi pojazdów;
– budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
– niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia pasa drogowego;
– korektę poszerzenie jezdni;

Na odcinkach poza terenem zabudowanym droga będzie miała jednoprzestrzenny przekrój drogowy, z rowami drogowymi u podstawy korpusu drogowego. W miejscach lokalizacji przystanków autobusowych zostaną wykonane zatoki i perony autobusowe. Na odcinkach na terenie zabudowanym zastosowany został przekrój uliczny – na obu krawędziach jezdni będzie się znajdował krawężnik. Na terenie miejscowości oraz na dojściach do projektowanych przystanków autobusowych zaprojektowane zostały odcinki chodników. Na przystankach zaprojektowano perony wzdłuż zatok autobusowych.

Podczas tej inwestycji NDI wykona:
– Budowę nasypów w ilości ok. 270 000 m3
– 90 przepustów stalowych łukowo- kołowych, kołowych, żelbetowych oraz z rur GRP
– Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, dla której niezbędne jest dostarczenie ok. 120 000Mg mieszanki
– Wykonanie podbudowy z MCE w ilości 160 500 m2 (24075 m3)
– Dostawę mieszanek mineralno-asfaltowych w ilości ok 130 tys. ton mieszanek mineralno-asfaltowych.

Generalnym wykonawcą inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 512 Pieniężno-Bartoszyce jest konsorcjum spółek NDI sp. zoo/NDI SA z Sopotu. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni firma Sweco Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu reprezentowana przez Zespół Oddziału w Olsztynie.

Zamawiającym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

open