Home PATRONATY CYKL SZKOLEŃ: BADANIE PODŁOŻA BUDOWLI
CYKL SZKOLEŃ: BADANIE PODŁOŻA BUDOWLI
0

CYKL SZKOLEŃ: BADANIE PODŁOŻA BUDOWLI

0
0

Już w lutym Instytut PWN rozpoczyna nowy projekt szkoleniowy skierowany do branży budowlanej. Pierwszy cykl szkoleń dotyczy geotechniki i obejmuje następujące tematy:

 • Europejskie standardy i aspekty prawne badań terenowych
 • Zastosowanie sondowań w identyfikacji parametrów podłoża
 • Praktyczne wykorzystanie metod polowych w projektowaniu geotechnicznym

Szkolenia poprowadzi dr hab. inż. TOMASZ GODLEWSKI, prof. ITB.

>>ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE<<<

Celem cyklu szkoleń będzie omówienie obecnie stosowanych i zestandaryzowanychEurokodzie 7 metod badań polowych.

Do prawidłowego zaprojektowania obiektu budowlanego niezbędna jest znajomość parametrów geotechnicznych charakteryzujących podłoże. Parametry te powinny być na odpowiednim poziomie wiarygodności, uzyskane za pomocą uznanych i sprawdzonych metod ich identyfikacji. Niewątpliwie ważną rolę mają tu metody badań polowych, pozwalające na ocenę podłoża w warunkach in situ.

Druga zaleta to ogromny postęp w konstrukcji urządzeń do przeprowadzania tych badań, postępująca automatyzacja i coraz bardziej zaawansowane systemy pomiarowe, pozwalające na obiektywną interpretacje wyników. Nie bez znaczenia jest też świadomość i oczekiwania projektantów, którzy coraz chętniej korzystają z metod pół-empirycznych wykorzystujących wyniki z różnego typu sondowań.

W odniesieniu do wybranych metod zostanie zaprezentowany zakres stosowalności i możliwa interpretacja wyników w oparciu o wypracowane doświadczenia lokalne. Nowymi elementami badań polowych jest też wykorzystanie w sposób komplementarny metod geofizycznych do rozpoznania warunków podłoża.

 dr hab. inż. TOMASZ GODLEWSKI, prof. ITB

Cykl szkoleń skierowany jest do  osób zainteresowanych zagadnieniami geotechnicznymi w szczególności metodami badań.

Szkolenia są skierowane przede wszystkim do:

 • geologów,
 • geotechników,
 • architektów, projektantów i wykonawców obiektów budowlanych,
 • wykonawców badań laboratoryjnych,
 • słuchaczy studiów podyplomowych (projektowanie geotechniczne, budownictwo tunelowe, badania podłoża gruntowego i fundamentowanie, budownictwo i inżynieria środowiska).


24 lutego – Europejskie standardy i aspekty prawne badań terenowych

W przypadku każdej inwestycji powinien powstać projekt architektoniczno-budowlany zawierający informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego w kontekście ustalonych warunków gruntowo-wodnych.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jak przeprowadzać badania podłoża, zgodnie z Eurokodem 7 i przepisami krajowymi,
 • jaką metodę badań podłoża przyjąć w zależności od kategorii geotechnicznej i oczekiwanych parametrów geotechnicznych,
 • jak poprawnie interpretować wyniki badań.


24 marca – Zastosowanie sondowań w identyfikacji parametrów podłoża

Sondowania geotechniczne służą do charakterystyki podłoża gruntowego w warunkach ich naturalnego występowania (in situ). Są pomocne w określaniu układu warstw, mogą wskazywać strefy osłabień, ale przede wszystkim wykonywane są w celu ustalenia parametrów geotechnicznych na podstawie rejestrowanych oporów penetracji określanych za pomocą różnych technik i końcówek pomiarowych.

Standardem wykonywanym w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia są niewątpliwie sondowania statyczne. Równie istotne (w określonych warunkach) są też sondowania dynamiczne i obrotowe.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • poznasz przykłady zastosowań wybranych metod sondowań,
 • dowiesz się, jak interpretować wyniki z wykorzystaniem wypracowanych „kluczy interpretacyjnych” w oparciu o doświadczenia lokalne.


28 kwietnia – Praktyczne wykorzystanie metod polowych w projektowaniu geotechnicznym

Wszystkie wymagane prawem etapy badań podłoża budowli realizowane są zazwyczaj na potrzeby projektu budowlanego. Jednak przyjęcie błędnych założeń na tym etapie może prowadzić do obniżenia jakości budowanego obiektu lub wręcz katastrofy budowlanej.

Podczas szkolenia poznasz:

 • metody oznaczania sztywności podłoża,
 • możliwości wykorzystania wyników z metod polowych.

dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB

Od 2001 r. pracownik naukowy zatrudniony w Instytucie Techniki Budowlanej, obecnie w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu, Kierownik Pracowni Geotechnicznej i Zastępca Kierownika Zakładu. Ukończył studia w specjalności geologia inżynierska oraz studia na kierunku budownictwo.

Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych dotyczących praktycznych zagadnień geotechnicznych, szczególnie związanych z wykonywaniem i interpretacją badań in situ i ustalaniem parametrów geotechnicznych do projektowania, prezentowanych na konferencjach, sympozjach krajowych i zagranicznych oraz publikowanych w prasie technicznej.

Współautor pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego projektowania geotechnicznego wg EC7. Jako pracownik ITB wykonuje ekspertyzy i opracowania dotyczące posadowienia różnych obiektów budowlanych, dokumentacje badań podłoża i projekty geotechniczne oraz prowadzi nadzory geotechniczne na budowach (m.in. Inspektor nadzoru w zakresie geotechniki na budowie II linii metra w Warszawie).

Główna dziedzina zainteresowań naukowych to dokumentowanie warunków podłoża w badaniach polowych i laboratoryjnych, w tym z wykorzystaniem metod sejsmicznych oraz analiza współpracy „ konstrukcja-podłoże” do realizacji głębokich wykopów, stacji i tuneli metra.

Członek zespołu normalizacyjnego Komitetu Technicznego 254 ds. Geotechniki przy PKN, delegat na posiedzeniach komitetów CEN TC250/SC7 i CEN/TC 341.

open