Home Aktualności XII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 2021
XII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 2021
0

XII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 2021

0
0

W dniach 18-19 marca 2021 r. odbędzie się XII Konferencja SKB pt. „Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w świetle postanowień nowej ustawy Prawo zamówień publicznych”, która będzie transmitowana on-line z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Tematyka konferen­cji jest związana z usta­wą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz możliwymi zmianami w obowiązujących nadal rozporządze­niach Ministra Infrastruktury dotyczących opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Na konferencji zostaną zatem przedstawione aktualne zagadnienia związane z: postanowieniami nowej ustawy Pra­wo zamówień publicznych mającymi wpływ na opis i szacowanie wartości przedmiotu zamówienia;
propozycją zmian w rozporządze­niach Ministra Infrastruktury doty­czących opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane;
zmianami w Prawie budowla­nym, które mogą mieć wpływ na opis przedmiotu zamówienia w zamówie­niach publicznych; elektronizacją zamówień, w tym aspek­tów związanych z opisem i szacowa­niem wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Konferencja będzie szansą na dysku­sję oraz wymianę doświadczeń i szuka­nie najkorzystniejszych rozwiązań, któ­re powinny być zastosowane w nowych rozporządzeniach dotyczących opisu i szacowania zamówienia na roboty bu­dowlane.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 lok. 327 fax 22 826 15 67 lub biuro@kosztorysowanie.pl e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl

open