Home Biznes i Ludzie KOMFORT KLUCZOWY DLA ZDROWIA
KOMFORT KLUCZOWY DLA ZDROWIA
0

KOMFORT KLUCZOWY DLA ZDROWIA

0
0

,,Według naszych badań aż dla 75% Polaków głównym motywatorem do rozpoczęcia remontu jest komfort oraz poprawa jakości życia – i to powinniśmy podkreślać”. Rozmowa z Jackiem Siwińskim, Prezesem Velux Polska

Grzegorz Przepiórka: Jak ocenia Pan obecną sytuację firm z branży budowlanej?

Jacek Siwiński: Branża budowla­na, a szczególnie sektor mieszkanio­wy, w porównaniu do innych branż dotkniętych pandemią ma się cał­kiem dobrze i mimo niepewnej sytu­acji gospodarczej cały czas się rozwi­ja. Wskazują na to choćby dane GUS poświęcone budownictwu. W 2020 w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania o 6,7%. Wprawdzie w okresie dwóch pierw­szych miesięcy 2021 roku oddano mniej lokali niż przed rokiem, ale znów o 35,3% wzrosła liczba miesz­kań, na których budowę wydano po­zwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

G.P.: Co Pana zdaniem jest kluczowe, aby utrzymać wzrosty w sektorze budownictwa?

J.S.: Kluczowe wydaje mi się utrzymanie zainteresowania Pola­ków remontami, termomoderniza­cjami swoich domów i mieszkań. To jest ten segment rynku, który pozwoli kompensować wahania po­pytu w nowym budownictwie. Fala renowacji ma być jednym z fila­rów zielonej odbudowy gospodar­ki w Europie. Ma na celu dwukrotne roczne zwiększenie liczby odnawia­nych domów w Europie. Polski rząd pracuje obecnie nad długofalową strategią renowacji budynków. Bran­ża może na tych trendach skorzy­stać, zarówno jako eksporter mate­riałów budowlanych, jak i poprzez wzrost popytu w kraju. Według naszych badań głównym motywatorem do rozpoczęcia remontu jest komfort oraz poprawa jakości życia – i to powinniśmy podkreślać. Konieczne są jednak działania edukacyjne pokazujące wielowymiarowe korzyści wynikające z głębokiej termomodernizacji. Według naszych badań aż dla 75% Polaków głównym motywa­torem do rozpoczęcia remontu jest komfort oraz poprawa jakości życia – i to powinniśmy podkreślać.

G.P.: Jakich domów i mieszkań oczekują Polacy w dobie pandemii?

J.S.: Lepiej uświadomiliśmy so­bie, że komfort oraz dobre warunki w domu są kluczowe dla zdrowia, dobrego samopoczucia, wydajności i dobrego funkcjonowania rodziny. Brak świeżego powietrza czy światła dziennego mogą powodować choro­by oraz zmęczenie, i te dwa wskaź­niki zdrowia silnie wpływają na poczucie komfortu w domu. Na ba­zie najnowszego badania Barometr zdrowych domów powstał ranking cech nowego domu lub mieszkania, które są najważniejsze dla Polaków. Aż 87% badanych uważa, że na rów­ni najważniejsze są dla nich funkcjo­nalność pomieszczeń, wygoda do­mu oraz niskie rachunki za energię. Aż 85% ceni sobie jakość powietrza w domu i atrakcyjność swojego lo­kum, a 84% lubi mieszkać w dobrze doświetlonych domach w zielonej okolicy.

G.P.: Jakie Pana zdaniem trendy istotnie wpłyną na polską branżę budowlaną?

J.S.: Z pewnością jednym z tren­dów jest zauważalny proces cyfry­zacji branży. Dotyczy to choćby na­szych zakładów produkcyjnych, gdzie cyfryzacja idzie w parze z co­raz wyższym stopniem automaty­zacji. Dużą rolę odgrywają np. za­awansowane systemy pomiarowe umożliwiające potwierdzenie zgod­ności wyrobów z wymaganiami klienta oraz zarządzanie procesa­mi z wykorzystaniem metod staty­stycznych. Elektroniczny obieg do­kumentacji budowlanej z pewnością ułatwia inwestorom załatwianie wszelkich formalności. Z punktu wi­dzenia handlowego można wyraźnie zauważyć przeniesienie komunika­cji z klientem do sfery online, ale nie widzę dużej zmiany na rzecz sprze­daży online i nadal produkty z na­szej kategorii sprzedają się głównie przez stacjonarne hurtownie. Innym ważnym trendem jest coraz więk­sza świadomość ekologiczna społe­czeństwa oraz rosnąca preferencja dla marek, które działają w sposób zrównoważony. Wpisujemy się w ten trend. Nasze okna są w więk­szości wykonane z naturalnych su­rowców, które łatwo można poddać recyklingowi. Ponadto okno dacho­we VELUX, poprzez swoją zdolność do pozyskiwania energii cieplnej ze słońca, ma pozytywny ślad węglo­wy, co oznacza, że oszczędza CO2 w całym swoim cyklu życia.

G.P.: VELUX ogłosił spektakularną strategię osiągnięcia dożywotniej neutralności pod względem emisji CO2. Co radziłby Pan firmom, które rozpoczynają pracę nad własną strategią klimatyczną?

J.S.: Punktem wyjścia powinna być rzeczywista ocena własnego śladu węglowego, a następnie przyjrzenie się procesom i poszukanie obszarów, które mogą przynieść firmie wymier­ne korzyści środowiskowe, ale tak­że ekonomiczne oraz konkurencyj­ne. Warto też podjąć dialog ze swoimi partnerami w ramach łańcucha do­staw, którego wpływ na ślad węglo­wy produktów firmy jest znaczący.

O wsparcie można poprosić eksper­tów, czyli organizacje, które ułatwiają firmom wdrożenie metodologii oce­ny śladu węglowego. My współpra­cujemy na przykład z Science Based Targets oraz Carbon Trust. Te organi­zacje weryfikują modele stosowane do obliczania śladu węglowego i na­rzucają pewne standardy. Inwestycje w niskoemisyjność wiążą się z dodat­kowymi nakładami finansowymi, ale bardzo szybko się zwracają. Zwięk­szenie udziału odnawialnych źró­deł energii oraz wdrożenie nowocze­snych systemów zarządzania energią w stosunkowo krótkiej perspekty­wie przynosi obniżkę kosztów. 

Zdjęcia arch. VELUX Polska

open