Home News Przyszłość bez węgla – ILF Polska doradza przy kolejnym projekcie
Przyszłość bez węgla – ILF Polska doradza przy kolejnym projekcie
0

Przyszłość bez węgla – ILF Polska doradza przy kolejnym projekcie

0
0

ILF Consulting Engineers Polska – na zlecenie firmy Re Alloys – objął funkcję doradcy technicznego przy budowie innowacyjnego bloku parowego, zasilanego ciepłem odpadowym zawartym w spalinach powstałych w procesie produkcji żelazostopów. Przedsięwzięcie wpisuje się w strategię zmniejszenia udziału węgla w gospodarce energetycznej Polski.

Cały projekt realizowany jest zgodnie ze strategią dywersyfikacji w pozyskiwaniu energii elektrycznej. Coraz większy udział w gospodarce energetycznej powinny obejmować źródła inne niż węgiel. Z tego powodu inwestycja ta jest szczególnie ważna, ponieważ pozwala efektywnie wykorzystać produkowane ciepło, oraz pokazuje kierunek zmian w sposobie zarządania zasobami energii.  

ILF Polska będzie odpowiedzialny za opracowanie wstępnej koncepcji techniczno-kosztowej budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej, wykorzystującej energię spalin wyprowadzanych z pieców elektrycznych rezystancyjno-łukowych do zasilania kotła/kotłów odzysknicowych oraz dostarczenie dokumentacji w języku polskim. Firma w swoim portfolio posiada wiele projektów z obszaru energetyki i ochrony środowiska.

Zakres prac projektowych dla firmy Re Alloys podzielono na trzy etapy.

Pierwszy z nich obejmie wielowariantową analizę układu odzysku i użytecznego wykorzystania odpadowej energii cieplnej ze spalin wyprowadzanych z pieców elektrycznych przy produkcji żelazostopów. Zostaną poddane wielowariantowej ocenie możliwości odzysku ciepła z trzech piecowni. Produktem układu odzysku energii będzie energia elektryczna wygenerowana w turbogeneratorze parowym współpracującym z kotłem/kotłami parowymi odzysknicowymi, bezpaleniskowymi, zasilanymi zapylonymi spalinami z instalacji produkcji żelazostopów wraz z systemami odprowadzenia schłodzonych spalin do istniejącej instalacji odpylania. Dla analizowanych układów przyszłego bloku zostanie przeprowadzona wstępna analiza gazodynamiczna kanałów spalin, a także analiza istniejącej wewnątrzzakładowej sieci elektroenergetycznej wraz z oceną stanu obecnych urządzeń i zabezpieczeń pod kątem możliwości wprowadzenia do niej energii elektrycznej wygenerowanej w bloku parowym.

Podczas drugiego etapu prac wykonany zostanie projekt techniczno-technologiczny dla części technologicznej w oparciu o wybrany wariant z pierwszego etapu wraz z analizą CFD kanałów spalin, w celu określenia możliwości wykorzystania istniejącego układu odprowadzania spalin.  Zostanie również przygotowany projekt technologiczny gospodarki elektroenergetycznej wraz z wyprowadzaniem energii elektrycznej do wewnątrzzakładowej sieci.

Ostatnia część projektu to przeprowadzenie ewaluacji ekonomiczno-finansowej oraz formalno-prawnej. Opracowana zostanie analiza OPEX/CAPEX, która ma za zadanie określić nakłady inwestycyjne w oparciu o otrzymane oferty, koszty eksploatacyjne i remontowe dla planowanej inwestycji.

Zakończenie prac planowane jest w 2021 roku.

open