Home Biznes i Ludzie ZIELONA ODBUDOWA SZANSĄ NA ROZKWIT BRANŻY
ZIELONA ODBUDOWA SZANSĄ NA ROZKWIT BRANŻY
0

ZIELONA ODBUDOWA SZANSĄ NA ROZKWIT BRANŻY

0
0

Ambitna inicjatywa KE, jaką jest Fala renowacji stanowiąca filar zielonej odbudowy, oraz utrzymujący się popyt na rynku mieszkaniowym to szansa na nowe miejsca pracy, rozwój branży budowlanej oraz budowę domów przyjaznych dla ludzi, środowiska i klimatu. To wnioski z najnowszej edycji raportu Barometr zdrowych domów, który powstał z inicjatywy firmy VELUX.

Niewiele sektorów jest w stanie tworzyć lokal­ne miejsca pracy szybciej niż sektor budowlany, a obecnie mamy szansę połączyć ożywienie go­spodarcze z poprawą standardów mieszkanio­wych i jakości życia milionów ludzi. Średnio 6,5 mln pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w europejskim sektorze budowlanym zajmuje się reno­wacją. Może ich być o 2–4 mln więcej z uwagi na plany potrojenia intensywności działań w zakresie termomo­dernizacji.

Raport zwraca również uwagę na potrzebę zwiększe­nia tempa renowacji. W Europie i w Polsce 75% zaso­bów budowlanych w 2050 roku będą stanowić istnieją­ ce obecnie budynki. Jednocześnie średnio mniej niż 1% krajowych zasobów budowlanych poddawanych jest co roku renowacji. Aby osiągnąć ambitny cel neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2050, określony w Europejskim Zielonym Ładzie, należy co najmniej podwoić obecny wskaźnik renowacji.

Co więcej – gdyby każdego roku zaledwie 2% eu­ropejskich domów było odpowiednio odnawia­nych, do 2050 roku liczba zawilgoconych budyn­ków mogłaby spaść o połowę. Podobnie liczba Europejczyków, w tym Polaków, cierpiących na choroby układu oddechowego spowodowane mieszkaniem w za­wilgoconych domach mogłaby zostać zmniejszona o 25% do roku 2050.

Dlaczego warto skupić się na zdrowych domach?

Raport zwraca również uwagę na to, że zamknięcie spowodowane przez COVID-19 uwydatniło istotną ro­lę domów nie tylko jako bezpiecznej i wygodnej prze­strzeni mieszkalnej, lecz w coraz większym stopniu jako miejsca, które musi również stwarzać warun­ki do zabawy, nauki oraz pracy. Dlatego nadszedł czas, aby ponownie przemyśleć kierunki i perspek­tywy długoterminowej renowacji oraz upewnić się, że efektywność energetyczna i zdrowe budynki idą w parze.

Fot. arch. Velux Polska

Na podstawie badania ARC Rynek i Opinia, prze­prowadzonego na potrzeby Barometru, powstał ran­king cech nowego domu lub mieszkania, które są najważniejsze dla Polaków. Aż 87% ankietowa­nych uważa, że na równi ważne są dla nich funk­cjonalność pomieszczeń, wygoda domu oraz ni­skie rachunki za energię. Niewiele mniej, bo aż 85% ceni sobie jakość powietrza w domu oraz atrakcyj­ność swojego lokum. 84% lubi mieszkać w do­brze doświetlonych domach w zielonej okolicy. O funkcjonalności pomieszczeń oraz wygodzie do­mu decyduje najczęściej metraż, rozkład lokalu i liczba pokoi.

Aż 7 na 10 Polaków czuje, że to oni sami decydu­ją o tym, czy ich domy są zdrowe. Dużą odpowie­dzialność przerzucają również na uczestników pro­cesu budowlanego. Aż 65% badanych uważa, że tę odpowiedzialność ponosi deweloper. Równie wyso­kie pozycje w rankingu odpowiedzialności zajmują firmy budowlane – 63% oraz producenci materiałów budowlanych 62%.

Barometr zdrowych domów to cykliczny raport oparty na badaniach i analizach renomowanych firm oraz instytu­tów badawczych, służący opisaniu zależności pomiędzy warunkami mieszkaniowymi a zdrowiem ludzi. Pierwsza edycja została wydana w 2015 roku. W najnowszej, VI edy­cji, zaprezentowano wyniki badania nt. stosunku Polaków do warunków mieszkaniowych, a także remontu, przepro­wadzonego w styczniu 2021 roku przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy VELUX. Partnerzy VI edycji Barometru zdrowych domów: UN Global Compact Network Poland, Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Więcej na www.velux.pl/zdrowedomy.

open