Home Biznes i Ludzie EKSPORT 2021
EKSPORT 2021
0

EKSPORT 2021

0
0

W jakiej kondycji jest eksport materiałów i usług budowlanych? Jakie wyzwania stawia dziś przed firmami? Które produkty podbijają rynki zagraniczne? O zdanie zapytaliśmy największych eksportowych graczy.

Paweł Kisiel
prezes zarządu Atlas

Z naszej perspektywy eksport materiałów budowlanych jest dziś w znakomitej kondycji. Na początku roku w wielu krajach obowiązywał lockdown, a handel z Wlk. Brytanią mu­siał oswoić się z realnym brexitem. Jednak od marca br. notujemy już systematyczny przy­rost, a ostatnie dwa miesiące to prawdziwy „boom” – skok ponad 50%. Wzrosty notujemy zarówno na zachodnich, jak i na wschodnich rynkach. Cieszy również, że powtarzają się zamówienia nawet z dalekich krajów (m.in. USA, Kanady, Chile czy Saint-Barthélemy), ale
barierę rozwojową stanowi tu transport. Na jego dostępność i koszt nasza branża zawsze będzie wrażliwa. Główną bazą eksportową pozostają dla nas kraje unijne, gdzie dobrze przyjmowane są produkty innowacyjne, o wyższej wartości dodanej (np. klej Geoflex) oraz produkty termomodernizacyjne – z uwagi na programy dotyczące energooszczędności.

Jacek Michalak
prezes zarządu Grupy Selena

W ubiegłym roku zanotowaliśmy wzrost na rynkach zagranicznych, odpowiadających za 70% przychodów Grupy. Warto podkreślić, że sytuacja w każdym z 18 krajów, w któ­rych znajdują się nasze oddziały, była inna na przestrzeni całego zeszłego roku – pande­mia i towarzyszące jej ograniczenia uderzały w nie z odmiennym nasileniem oraz w róż­nych odstępach czasu. Wymaga to stałego monitoringu, a także szybkiego reagowania pozwalającego na utrzymanie ciągłości dostaw. Obecnie zależy nam na rozwoju sprze­daży na perspektywicznych rynkach: na Ukrainie, w Chinach, USA, Brazylii i Rosji. Obser­wujemy duże zainteresowanie produktami innowacyjnymi – odpowiadającymi na obec­ny trend zrównoważonego rozwoju. Wzrosty notuje zwłaszcza linia Fast&Pro, która ułatwia i przyspiesza prace na budowie, oraz nowy Standard Tytan WINS pozwalający 4-krotnie skrócić czas montażu okien.

Paweł Klimaszewski
export sales director Krispol

Sytuacja pandemiczna, a także wynikające z niej obostrzenia związane z podróżami służbowymi – to najsilniejsze zmienne, które obecnie zaburzają realną analizę sytuacji na rynkach eksportowych. Nie bez znaczenia pozostaje również zmiana polityki handlowej w Chinach, a także rosnące w bardzo dynamicznym tempie ceny surowców. Kluczowym wyzwaniem stało się zagwarantowanie ciągłości dostaw wyrobów, terminowe dostarcze­nie produktów i nieustanne zapewnianie wsparcia technicznego. Ekspansja na nowe kie­runki powinna być przede wszystkim podyktowana trafnymi analizami sytuacji oraz pro­gnozami dla poszczególnych rynków. Z pewnością do osiągnięcia sukcesu przyczyni się również dobrze zorganizowany, kompletny handlowo zespół.

Małgorzata Lubczyńska
dyrektor marketingu Pruszyński Sp. z o.o.

Firma o uznanej i ugruntowanej pozycji na polskim rynku bez rozwoju sprzedaży eks­portowej nie ma szans, aby zwiększyć swój potencjał. Dzięki konsekwentnemu budowa­niu marki na zagranicznych rynkach możliwe jest dywersyfikowanie przychodów. Ekspan­sja międzynarodowa to także świetny pretekst do wdrożenia innowacji, unowocześnienia przedsiębiorstwa w każdym aspekcie jego funkcjonowania. Bez tego zdobycie rozwinię­tych rynków, np. Europy Zachodniej, jest mało prawdopodobne. Inwestowanie w rozwój eksportu służy nie tylko prostemu poszerzaniu działalności firmy, ale też umożliwia jej przejście do kolejnego etapu biznesowego życia.

Janusz Komurkiewicz
członek zarządu FAKRO

Obecny rok dla FAKRO, ale także dla całej branży budowlanej, to bardzo dobry czas, szczególnie w eksporcie. W porównaniu do zeszłorocznego okresu widoczny jest zwięk­szony wolumen sprzedaży, szczególnie do państw Europy Zachodniej i USA. Bardzo nas to cieszy, bo podstawą konkurencji na wymagających rynkach zachodnich jest najwyższa jakość oferowanych produktów.

Wzrost sprzedaży odnotowujemy praktycznie we wszystkich kategoriach, ale na czo­łowe miejsca wysuwają się okna dachowe i schody strychowe. Bardzo obiecującym oraz dynamicznym rynkiem są Stany Zjednoczone, na którym już od kilku lat wzrasta zainte­resowanie produktami FAKRO. Z naszego doświadczenia wynika, że aby rozwijać swoją sprzedaż na rynkach zagranicznych, należy oferować nie tylko najwyższej jakości produk­ty, ale również pakiet wsparcia montażu czy obsługi klienta.

Paweł Jodinis
export sales director YAWAL SA

Zapewne wszyscy odczuliśmy pewne spowolnienie sprzedaży po wybuchu pierwszej fali pandemii w ubiegłym roku. Rynek usług budowlanych borykał się z dużymi problema­mi po wprowadzeniu ograniczeń w przemieszczaniu się osób pomiędzy krajami. Poszcze­gólne rynki ościenne w różny sposób radziły sobie z tą sytuacją, ale ostatecznie dzisiaj współpraca z klientami wygląda stabilnie, a pierwsze miesiące tego roku wykazują gwał­towny wzrost sprzedaży eksportowej naszej spółki.

Z perspektywy YAWAL SA widzimy coraz większe zainteresowanie naszymi produkta­mi z Ameryki Północnej, Australii, krajów Bliskiego Wschodu. Klienci eksportowi szukają sprawdzonych i rzetelnych dostawców, potwierdzonych wyników badań, produktów naj­wyższej jakości oraz bardzo dobrej, nastawionej na klienta, obsługi.

Wizja otwartej i nieograniczonej przestrzeni kieruje ich zainteresowanie ku naszym dwóm najnowszym systemom przesuwnym: Moreview oraz DP 180 Primeview, jednak prym pod względem wolumenu sprzedaży nadal wiodą systemy fasadowe, ciepłe syste­my okienno-drzwiowe oraz systemy przeciwpożarowe.

Marcin Kloska
dyrektor ds. sprzedaży w Drutex SA

Nasz eksport z każdym rokiem dynamicznie rośnie. To nie tylko kwestia powiększa­nia sieci sprzedaży, ale także rozwijania oferty i wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klientów. Sprzedaż nieustannie ewoluuje. Oczywiście każdy rynek ma swoją specyfikę. Dobrym przykładem jest tu widoczny wzrost zainteresowania klientów w Niemczech i we Włoszech wysokiej jakości drzwiami wejściowymi, charakteryzującymi się bogatym wyposażeniem, a jednocześnie nowoczesnym, spersonalizowanym designem. Innym przykładem zmian rynkowych są systemy zacieniające pomieszczenia. Pomimo obser­wowanego na całym świecie dynamicznego wzrostu sprzedaży rolet na popularności zy­skują również żaluzje zewnętrzne. Co ważne, ich popularność rośnie nie tylko na południu Europy, ale także w Niemczech czy Francji. Jeżeli chodzi o systemy okienne, to zauważa­my wzrost zainteresowania systemami energooszczędnymi. Dziś klient oczekuje od okna nie tylko nowoczesnego wyglądu, kształtu profili i dodatków, ale także energooszczędno­ści oraz bezpieczeństwa. Warto zauważyć zmianę w preferencjach klientów, zwłaszcza w Europie Zachodniej, którzy obecnie wybierają odcienie matowe lub rozwiązania imitują­ce strukturę drewna z widocznymi słojami z efektem 3D.

Radosław Jakóbowski
head of export PORTA DRZWI

Branża stolarki przeżywa obecnie boom. Dzieje się tak nie tylko w Polsce. Obserwuje­my stałe wzrosty sprzedaży eksportowej – największe w Czechach, Rumunii, na Słowa­cji i na Węgrzech. Duży popyt na drzwi utrzymuje się tam od początku 2020 r., z małymi korektami w okresach, gdy wprowadzane były bardziej restrykcyjne obostrzenia związa­ne z pandemią. Generalnie w większości rynków CEE dynamika wzrostowa nie słabnie od wielu miesięcy, można więc powiedzieć, że mamy podobną sytuację do tej w Polsce. Od pewnego czasu bardzo dynamicznie rozwijają się też kraje GCC. Ciekawym kierunkiem stała się Afryka, gdzie również my zaczęliśmy intensywniej działać. Czasy pandemii wy­muszają na firmach poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. Tylko te przedsiębiorstwa, które potrafią reagować z odpowiednią dynamiką, zdobędą przewagę.

Maciej Strychalski
dyrektor marketingu w Klimas Wkręt-met

Postępująca internacjonalizacja i globalizacja niosą ze sobą wiele zagrożeń, ale rów­nocześnie stają się źródłem możliwości. Właściwe przygotowanie się do tego procesu oraz zrozumienie go pozwala na prawidłowe wykorzystanie szans, jakie się pojawiają. Ja­ko firma, której działalność w dużej mierze opiera się na ekspansji międzynarodowej, wy­korzystujemy ten trend. Dzisiaj docieramy do ponad 60 krajów na całym świecie poprzez różne modele dystrybucji produktów, począwszy od współpracy z partnerami handlowy­mi, a skończywszy na otwieraniu własnych oddziałów sprzedażowych w wybranych pań­stwach, m.in. w Czechach, Słowacji, Francji, Indiach. Działamy również na takich rynkach jak Senegal czy Australia. Każdy z tych obszarów ma swoją specyfikę, zróżnicowaną pod względem kulturowym, politycznym i społecznym, ale także pod kątem różnic wynikają­cych z technologii budowlanych stosowanych w poszczególnych krajach. Dlatego z na­szego doświadczenia wiemy, że największym wyzwaniem dla eksporterów jest dostoso­wanie modelu biznesowego do poszczególnych warunków biznesowych w danym kraju.

open