Home Materiały&Technologie ŚWIATOWY BRAND w największej fasadzie w Polsce
ŚWIATOWY BRAND w największej fasadzie w Polsce
0

ŚWIATOWY BRAND w największej fasadzie w Polsce

0
0

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka jest na finiszu. Na jej ukończenie z utęsknieniem czekają nie tylko poznańskie rodziny z dziećmi, ale i mieszkańcy całego województwa wielkopolskiego. Budynki zdobi największa fasada wentylowana w Polsce, bo o powierzchni 20 tys. m2. Do jej wykonania użyto materiału o nazwie Scalamid.

Główną zaletą fasad wenty­lowanych jest umożliwie­nie oddychania całej ścia­nie, przez co obniża się ry­zyko kondensacji pary wodnej. Taki rodzaj elewacji zapewnia również sta­łą temperaturę i ciśnienie pary wod­nej, a to z kolei pozwala na osiągnię­cie wymaganych przepisami budow­lanymi korzystnych parametrów cieplnych. Dzięki temu architekci ma­ją szansę połączenia efektywnej izola­cji z pięknym wyglądem budynku. Fa­sady wentylowane są stosowane w nowych, nowoczesnych obiektach, ale także tych już istniejących, nieco starszych, wymagających nierzadko gruntownej modernizacji. Dodatko­wym atutem takiej fasady jest łatwość łączenia i kompatybilność materiałów elewacyjnych. Przy budowie Wielko­polskiego Centrum Zdrowia Dziecka użyto Scalamidu – nowej polskiej technologii, która zdobywa coraz szersze uznanie nie tylko za granicą, ale również w Polsce.

Optymizm na wagę złota

Spanie na podłodze, kilkuosobo­we pokoje, tłok – ten obrazek zna wielu rodziców ze stolicy Wielko­polski i okolic. Nadzieje budzi Wiel­kopolskie Centrum Zdrowia Dziec­ka – jeden z najnowocześniejszych obiektów pediatrycznych w Polsce, którego budowa dobiega końca. 350 łóżek, 9 oddziałów, 7 poziomów, po­wierzchnia 36 tys. m2, pokoje jed­noosobowe, własny SOR, wartość przedsięwzięcia ponad 426 mln zł. Te liczby robią wrażenie. Wrażenie robi również fasada ze Scalamidu, która zdobi budynki szpitala. Dotychczas tego typu placówki kojarzyły się z brzydkimi, nudnymi architektonicznie obiek­tami. Już samo spojrzenie budziło negatywne skojarzenie, a przecież podczas choroby nawet odrobina piękna jest na wagę złota i wzbu­dza optymizm. Tym razem można li­czyć na ogrom pozytywnych doznań dla oka, połączonych z walorami praktycznymi.

Jakość i bezpieczeństwo

Wybór paneli elewacyjnych Sca­lamid jako materiału wykończe­niowego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka był podyktowa­ny przede wszystkim wysoką jako­ścią materiału. Parametry techniczne znacząco przewyższały oczekiwa­nia architektów. Bezpieczeństwo po­winno stanowić priorytet każdej bu­dowli – Scalamid zapewnia je w 100 procentach, posiada klasę ogniową A1, czyli tzw. niepalność. Ważną ro­lę odgrywa długość gwarancji pro­duktu, która w tym przypadku wy­nosi aż 15 lat. Warto podkreślić, że naszą mocną stroną jest komplek­sowość obsługi. Staramy się być nie tylko dostawcą produktu, ale – co jest niezwykle ważne – partne­rem działającym zespołowo w ce­lu osiągnięcia jak najlepszego efektu wizualno-praktycznego.

Dobre, bo polskie

Na konkurencyjnym rynku nie brakuje produktów zagranicznych, a Scalamid jest marką polską, wy­wodzącą się z poznańskiej firmy Po­zbruk. Naszym zdaniem lokalny, a nawet regionalny patriotyzm obok czysto biznesowych elementów ma znaczenie. Warto bowiem wspierać to, co rodzime, szczególnie jeśli sto­sunek jakości do ceny jest korzyst­ny. Odległość dzieląca Wielkopol­skie Centrum Zdrowia Dziecka od fabryki Scalamidu to nieco ponad 10 kilometrów, zatem można śmia­ło stwierdzić, że Wielkopolanie dzia­łają razem. Scalamid stanowi już brand światowy.
Kompleks zostanie oddany do użytku do końca 2021 roku. Naj­większą fasadę wentylowaną w Pol­sce można już oglądać z zewnątrz – w Poznaniu przy ul. Wrzoska.

Fot. arch. Pozbruk

open