Home Materiały i Technologie POSTĘPUJ WEDŁUG INSTRUKCJI
POSTĘPUJ WEDŁUG INSTRUKCJI
0

POSTĘPUJ WEDŁUG INSTRUKCJI

0
0

Według danych przedstawionych przez GUS nieprawidłowe zachowanie pracownika było przyczyną 60% wypadków przy pracy w I kwartale 2021 roku. Choć, porównując I kwartał tego roku do I kwartału roku minionego, zgłoszono o 23% mniej osób poszkodowanych w wypadkach, to liczby nadal sięgają tysięcy zdarzeń rocznie.

Bezpieczeństwo w pracy każdego pra­cownika jest bezdyskusyjnym prawem i obowiązkiem wszystkich stron zaan­gażowanych w proces budowlany. Bez zna­czenia jest wielkość, rodzaj lub termin reali­zowanej inwestycji, natomiast zdrowie oraz życie człowieka jest najwyższą wartością. Czasem jednak – pomimo posiadanej wie­dzy, chęci czy obowiązujących zasad – zda­rzy się sytuacja zaskakująca, stwarzająca zagrożenie zdrowia, a nawet życia.

U podstaw wielu potencjalnie niebez­piecznych zdarzeń leży rutyna, odpowiadając za zdecydowaną większość wypadków na budowie. Pracownik, działając mecha­nicznie i według utartych schematów, mo­że postrzegać wprowadzone na budowie, a także powszechnie znane zasady jako zbędne, a przynajmniej mocno asekuracyj­ne. Tymczasem zbyt duża pewność siebie, poczucie fałszywego bezpieczeństwa czy też ignorowanie podstawowych zasad bez­pieczeństwa panujących na budowie pro­ wadzić może bezpośrednio do sytuacji niebezpiecznej.

Najlepiej jest zapobiegać, a nie leczyć. W wyniku ścisłej współpracy osób odpowie­dzialnych za kontrolę bezpieczeństwa w fir­mie CFE oraz kierownictwa budów wpro­wadzony został system mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa na budowie. Jest to zbiór wymagań do pracy na dachach budynków magazynowych, handlowych i przemysłowych. W myśl zasady „postępuj według instrukcji” w CFE został wprowadzo­ny system szkoleń pracowników, który w for­mie Toolboxa lub cotygodniowych spotkań ma uczyć, tłumaczyć, przypominać oraz zwracać uwagę na istotne elementy i zagad­nienia ochrony życia w miejscu pracy.

– Stosowanie zasad jest niezwykle ważne w systemie ochrony zdrowia i życia. Nieste­ty przyzwyczajenia trudno zmienić. Niemniej stała praca u podstaw, praktyczne szkolenia, a także częste spotkania czy dyskusje z pra­cownikami na tematy bezpieczeństwa oraz higieny pracy przyniosą dużo większe efek­ty niż cytowanie suchych reguł i nakazów – komentuje Wojciech Dąbrowski, Specjalista ds. BHP w CFE Polska.

Szczególną uwagę w CFE skupiono na kwestii zabezpieczenia prac na dachach budynków. Firma realizuje obecnie wie­le obiektów magazynowych, logistycznych i produkcyjnych. Tempo prac oraz wielkość realizowanych połaci dachowych daje spo­sobność do tego, aby łatwo zapomnieć o właściwym zabezpieczeniu siebie, a także swojego stanowiska pracy.

Każdy pracownik, przystępując do pracy, musi mieć wiedzę i świadomość istniejących zagrożeń. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić zabezpieczenia indywidualne, ta­kie jak: kask, odpowiednie obuwie, ubranie robocze, kamizelka oraz bezwzględnie cer­tyfikowane, sprawne szelki bezpieczeństwa. Niedopuszczalna jest praca po spożyciu al­koholu bądź środków odurzających. Każde­go dnia kierownik robót i brygadzista mają obowiązek sprawdzić, czy wszystkie te kwe­stie są przestrzegane. Nie mniej istotne są zabezpieczenia zbiorowe, wyznaczenie oraz wydzielenie stref pracy, bezpieczne dojście do miejsca prowadzenia robót, łączność i kontakt pomiędzy pracownikami, bezpiecz­ny transport, czytelna informacja, a także nadzór przez osoby kierujące realizacją.

Zdjęcia arch. CFE Polska

– Jako Kierownik Projektu obiektów prze­mysłowych doświadczam bardzo różne­go podejścia pracowników do wykonywania swoich zadań. Dziś, z perspektywy niemal dwóch lat od wprowadzenia nowych zasad na naszych budowach, mogę z całą pew­nością stwierdzić, że jest to dobry kierunek do poprawy bezpieczeństwa i higieny na­szej pracy – podsumowuje Marcin Gajewski, ­Kierownik Projektu CFE Polska.

open