Home Biznes i Ludzie SILNA SYMBIOZA
SILNA SYMBIOZA
0

SILNA SYMBIOZA

0
0

Z Grzegorzem Bajkiem, Prezesem Zarządu Goldbeck Comfort, nowym Prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów (SPB), rozmawia Danuta Burzyńska, Redaktor Naczelna „Buildera”.

Danuta Burzyńska: Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB) jest organizacją o długoletnim działaniu, w trakcie którego może się poszczycić wieloma osiągnięciami. Jak zamierza Pan kształtować ten pozytywny wizerunek, mając na względzie interesy członków Stowarzyszenia?

Grzegorz Bajek: Stowarzyszenie Producentów Betonów zostało powołane w 1994 roku, tak więc obchodzi 27-lecie swojej działalności. W tym okresie podejmowało szereg inicjatyw, które spowodowały, że jest organizacją rozpoznawalną w budownictwie, a przede wszystkim pozytywnie odbieraną przez swoich członków. W tym miejscu trzeba podkreślić specyfikę Stowarzyszenia, w ramach którego funkcjonują dwie niezależne sekcje: Prefabrykacji Betonowej oraz Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (ABK). Mimo różnego profilu działania potrafią one harmonijnie, przy poszanowaniu odrębności, realizować swoje zadania. Jestem przekonany, a dobrze znam swoich kolegów, że ta symbioza będzie w dalszym ciągu szanowana i przyczyni się do kontynuacji rozwoju Stowarzyszenia.

D.B.: Jakie priorytety wyznacza Pan w planach SPB w rozpoczynającej się kadencji?

G.B.: Według mnie priorytetem jest kontynuowanie naszych dotychczasowych działań, z których wiele jest realizowanych w długiej perspektywie czasowej. Najważniejszym zadaniem, jakie nasi członkowie stawiają przed Stowarzyszeniem, jest działanie na rzecz promocji i reklamy prefabrykacji betonowej oraz ABK. Realizując ten cel, organizujemy szereg przedsięwzięć popularyzujących stosowanie naszych produktów. Mam tu na myśli konferencje naukowo-techniczne, które są przez nas organizowane od 1999 roku. W przyszłym roku organizujemy VII Konferencję SPB 2022 pt. Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie. Nasze spotkania, które odbywają się w cyklu dwuletnim, są adresowane przede wszystkim do projektantów, architektów, deweloperów, środowiska naukowego oraz studentów, którzy mają możliwość wysłuchania interesujących referatów przygotowanych przez wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy reprezentujących dziedziny budownictwa, architektury, zarządzania. Szczególny nacisk kładziemy na zaprezentowanie w referatach zalet oraz możliwości szerokiego stosowania zarówno prefabrykacji betonowej, jak i ABK. Ciekawym wyróżnikiem naszych konferencji jest fakt, że ich uczestnicy są zapraszani na koszt Stowarzyszenia Producentów Betonów. Przypadającą na bieżący rok konferencję, ze względu na pandemię, byliśmy zmuszeni przełożyć na rok 2022. Dłuższy okres przygotowania spotkania wykorzystujemy na zorganizowanie wraz z „Builderem” cyklu edukacyjnego na wyższych uczelniach, mającego za zadanie przygotowanie studentów do uczestnictwa w organizowanym konkursie. Jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi podczas przyszłorocznej konferencji, która odbędzie się w dniach 11–12 października. Dużą wagę przykładamy również do działalności wydawniczej, w ramach której są wydawane różne publikacje, książki, zeszyty tematyczne. Ostatnio wydaliśmy 12 zeszytów technicznych po 6 w każdej sekcji. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania dwóch książek. Jedna dotyczy Eurokodu 6, a druga nosi tytuł Budynki prefabrykowane – będzie ona wręczana podczas konferencji SPB 2022.

D.B.: Jak silne jest działanie w grupie? W jakich konkretnych sytuacjach, np. w działalności normalizacyjnej, przyniosło wymierne korzyści? Jaki jest najważniejszy dotychczasowy sukces stowarzyszenia?

G.B.: Cały okres naszej działalności jako Stowarzyszenia pokazuje, jak wiele można osiągnąć poprzez wspólne działanie. To właśnie z tej wspólnoty czerpiemy siłę i chęć do realizacji dalszych celów. Jeśli chodzi o dotychczasowe sukcesy Stowarzyszenia, którymi chcielibyśmy się pochwalić, to muszę stwierdzić, że jest ich wiele i dotyczą całej palety naszej różnorodnej działalności. Przytoczę jednak dwa znamienne przykłady. Pierwszy dotyczy międzynarodowej konferencji, którą organizowaliśmy pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA) w 2011 roku w Bydgoszczy. Miasto w tym czasie stało się „światową stolicą betonu komórkowego”, bowiem w konferencji uczestniczyło 297 osób z 32 krajów i 5 kontynentów. Wygłoszono 75 referatów przygotowanych przez wybitnych specjalistów z kraju oraz zagranicy. Wielki wkład w przygotowanie tej konferencji włożyła Grupa Kapitałowa Solbet jako jej główny sponsor. Innym przykładem, który chciałbym przywołać, jest dokumentacja techniczna prefabrykatów betonowych. Została ona opracowana w związku z wejściem w życie nowej normy europejskiej i spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony nie tylko członków Stowarzyszenia, ale również pozostałych producentów prefabrykatów betonowych. Jak chodzi o zagadnienie normalizacji, to aktywność Stowarzyszenia przejawia się głównie w działalności naszych przedstawicieli w Komitetach Technicznych PKN. Nasi przedstawiciele są reprezentowani w czterech Komitetach Technicznych: KT 233 Budownictwo i Konstrukcje Budowlane, KT 195 Prefabrykatów z Betonu, KT 274 Betonu oraz KT 193 Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego. W jednym z tych komitetów przewodniczącym jest przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Betonów. Należy również podkreślić, że jesteśmy w trakcie opracowania projektu normy „Wymagania dotyczące elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego – Zastosowania”.

D.B.: Z jakimi podmiotami współpracuje SPB i czy łączą Państwa wspólne cele w skali międzynarodowej?

G.B.: Stowarzyszenie współpracuje z szerokim zakresem podmiotów oraz organizacji – zarówno krajowych, jak i o zasięgu międzynarodowym. Ściśle współpracujemy z bratnimi Stowarzyszeniami działającymi w sektorze budownictwa oraz materiałów budowlanych, co przejawia się zwłaszcza w organizacji konferencji i różnych przedsięwzięć wymagających wspólnego stanowiska. Dużą wagę przykładamy do współpracy z uczelniami wyższymi oraz środowiskiem naukowo-badawczym.

Mamy świadomość, że wiedza na temat prefabrykacji betonowej czy autoklawizowanego betonu komórkowego na wyższych uczelniach wymaga istotnego uzupełnienia ze strony praktyki i doświadczenia naszych producentów. Temu służą seminaria na wyższych uczelniach, a także coraz szersze włączanie się studentów w orbitę naszych działań. Dużą rolę odgrywa u nas współpraca z organizacjami z zagranicy, z którymi łączą nas wspólne cele. Tu mogę przytoczyć aktywne działanie Stowarzyszenia jako członka Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA), gdzie od szeregu lat odgrywamy istotną rolę w komitetach tej organizacji, a ostatnio członek naszego Stowarzyszenia – Pan Robert Turski został wybrany Prezesem EAACA. Współpracujemy również z Europejską Federacją Prefabrykacji Betonowej (BIBM) poprzez uczestnictwo w organizowanych przez nich kongresach oraz zapraszaniu ich przedstawicieli na nasze konferencje.

D.B.: W ubiegłym roku ruszył w Gdańsku Kokoszkach piąty, nowoczesny zakład prefabrykacji Grupy Kapitałowej Pekabex, we wrześniu br. Rector uruchomił swoją drugą fabrykę… Jaki jest obecnie potencjał polskich wytwórni prefabrykacji betonowej i jak się on ma do potrzeb rynku?

G.B.: Jeżeli mówimy o działalności inwestycyjnej członków naszego Stowarzyszenia, to musimy zwrócić uwagę na zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwach, jakie dokonały się w ostatnich latach. Mam tu na myśli przede wszystkim reorganizację i konsolidację przedsiębiorstw. W 1999 roku do Stowarzyszenia należało 98 przedsiębiorstw. Dziś jest ich 35, ale ich potencjał jest zdecydowanie silniejszy niż wcześniej. Zakłady produkcyjne przeszły gruntowną modernizację, dzisiaj reprezentują wysoki poziom techniki i technologii, a produkowane przez nie wyroby w niczym nie ustępują standardom europejskim. Zainteresowanie oraz popyt na nasze wyroby ze strony rynku spowodowały podjęcie decyzji o budowie nowych zakładów zarówno prefabrykacji betonowej, jak i autoklawizowanego betonu komórkowego. Oprócz wspomnianych przez Panią dwóch nowoczesnych zakładów prefabrykacji betonowej Pekabex oraz Rector w zeszłym roku został oddany do eksploatacji nowoczesny zakład ABK w Rurce k. Szczecina. Z satysfakcją obserwujemy zainteresowanie odbiorców naszymi wyrobami. Producenci prefabrykatów betonowych zostali wreszcie docenieni zarówno przez architektów, którzy mogą spełnić swoje najśmielsze oczekiwania, jak i deweloperów, którzy nabierają coraz większego zaufania do prefabrykacji. Jeśli chodzi o beton komórkowy, to od lat jesteśmy niekwestionowanym liderem na rynku ścian w Polsce. Pokrywamy ponad 40% udział w produkcji ścian, zostawiając w tyle i ceramikę budowlaną, i silikaty.

open