Home RADY BUILDERA PROF. DR HAB. INŻ. JERZY HOŁA
PROF. DR HAB. INŻ. JERZY HOŁA
0

PROF. DR HAB. INŻ. JERZY HOŁA

0
0

hoła_jerzyProf. dr hab. inż. Jerzy Hoła jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Po ukończeniu studiów (1976) rozpoczął pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Budownictwa na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Doktoryzował się w 1984 roku, a następnie habilitował w 2000 roku. W 2007 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk technicznych. Na Politechnice Wrocławskiej przeszedł przez wszystkie szczeble kariery naukowej. Od 2009 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego PWr.
W latach 1996-2002 był zastępcą dyrektora Instytutu Budownictwa ds. współpracy z przemysłem, a w latach 2002-2008 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Budownictwa. Od 2002 r. pełnił funkcje kierownika Zakładu Budownictwa Ogólnego. W latach 2004-2015 kierował Akredytowanym Laboratorium Badawczym Instytutu Budownictwa, wnosząc wcześniej istotny wkład w utworzenie tego laboratorium. Od 2002 r. jest członkiem Senatu Politechniki Wrocławskiej, a od 2008 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego. Jako Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego podpisał umowy o współpracy i współpracuje z kilkoma uniwersytetami m. in. ze School of Engineering – Aalto University w Finlandii, School of Engineering – Beijing Jiaotong University w Chinach, Moscow State University of Civil Engineering i Samara State University of Architecture and Civil Engineering w Rosji.
Prof. Jerzy Hoła od wielu lat prowadzi intensywną działalność naukowo-dydaktyczną i inżynierską w specjalnościach budownictwo ogólne i badania nieniszczące. Wykorzystuje w badaniach i w praktyce nowoczesne metody badań nieniszczących, w tym zwłaszcza metody akustyczne. Zajmuje się także zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych w budownictwie. Prowadzi badania dotyczące zawilgoceń i zasoleń masywnych murowanych ścian zabytkowych budynków – interesuje się oceną skuteczności i efektywności metod wymuszonego osuszania. Jest współtwórcą nowej tomograficznej metody oceny zawilgoceń murów ceglanych. Ma znaczący udział w wykorzystanych w praktyce pracach nad doborem i oceną przydatności metod zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Zajmował się bardzo znanymi obiektami, m.in: budynkiem Akademii Rycerskiej w Legnicy, Ratuszem wrocławskim, budynkiem Ossolineum we Wrocławiu, głównym gmachem Uniwersytetu Wrocławskiego, kościołem pw. św. Katarzyny w Gdańsku, Ratuszem głównomiejskim w Gdańsku, Forum Muzyki we Wrocławiu.
Wśród około 250 opublikowanych przez niego prac ponad 100 ma zasięg międzynarodowy, wiele ukazało się w czasopismach umieszczonych na liście filadelfijskiej, np.: ACI Materials Journal, NDT E International, Materials and Structures, Journal of Civil Engineering and Management, Automation in Construction, Materials Transaction, Beton und Sthalbetonbau, Bautechnik, Construction and Building Materials, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Bulletin of the Polish Academy of Science. Prof. Hoła jest autorem lub współautorem trzech książek (jednej wydanej w języku angielskim, dwóch nagrodzonych w konkursach ministerialnych – jedna z tych książek pt: „Obliczanie konstrukcji budynków wnoszonych tradycyjnie” doczekała się pięciu wydań), kilku rozdziałów w książkach, kilku wzorów użytkowych i patentu. Wypromował czterech doktorów nauk technicznych. Recenzował w sumie ponad czterdzieści prac doktorskich, habilitacyjnych, wniosków o tytuł profesora, książek i monografii. Zrealizował kilka grantów badawczych zamówionych przez KBN, MNiSW i NCN.
Prowadził na Wydziale BLiW wszystkie formy zajęć dydaktycznych, między innymi z: budownictwa ogólnego, budownictwa mieszkaniowego, budownictwa uprzemysłowionego, technologii budownictwa, konstrukcji prefabrykowanych, badań nieniszczących, prawa budowlanego. Był opiekunem ponad 100 dyplomantów realizujących magisterskie i inżynierskie prace dyplomowe.
Ma pełne uprawnienia budowlane i wykonawcze. Jest rzeczoznawcą mykologiczno-budowlanym i rzeczoznawcą budowlanym wpisanym do krajowego rejestru w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Opracował ponad 400 ekspertyz i kilkadziesiąt projektów budowlanych.
Jako dyrektor Instytutu Budownictwa, doprowadził do akredytacji w 2003 r. Laboratorium Badawcze Instytutu Budownictwa w Polskim Centrum Akredytacji. To pierwszy w Polsce przypadek przyznania takiej akredytacji budowlanemu laboratorium badawczemu wyższej uczelni.
Aktualnie jest członkiem: Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczącym Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych, wiceprzewodniczącym Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału PAN we Wrocławiu, członkiem Komitetu Nauki PZiTB, członkiem Rady Naukowej czasopisma Materiały Budowlane.
Prof. Jerzy Hoła uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką PWr, Odznaką „Za zasługi dla budownictwa”, Złotymi Odznakami stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, PZiTB i PSMB, dwiema nagrodami Ministra (Infrastruktury i Budownictwa), wieloma nagrodami Rektora PWr.

open