Home Biznes i Ludzie DOFINANSOWANIE UNIJNE A PERFEKCYJNE KREDYTY
0

DOFINANSOWANIE UNIJNE A PERFEKCYJNE KREDYTY

0
0

Jakie korzyści daje połączenie dwóch innowacyjnych produktów: dotacji i preferencyjnego kredytu? Jaką ofertę w tym zakresie przygotowały banki?  Z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Polska otrzyma ponad 82,5 mld euro na finansowanie obszarów m.in. takich jak: ochrona środowi­ska, zrównoważone wykorzystanie energii, a także na badania, rozwój i innowacje.  

Strategia ta będzie realizowana przez następujące programy: program operacyjny „Inteligentny rozwój”, program operacyjny „Infrastruktura i środowisko”, program operacyjny „Wiedza edukacja rozwój”, program operacyjny „Polska cyfrowa”, pro­gram operacyjny „Polska wschodnia”, 16 Regionalnych Programów Opera­cyjnych, program operacyjny rozwo­ju obszarów wiejskich oraz program operacyjny „Rybactwo i morze”.  Informacje te pokazują, że jest spo­ro możliwości, aby otrzymać dofi­nansowanie z UE.

Fundusze Europejskie na Rewitalizację

Gdzie ich szukać i co należy zrobić aby je otrzymać? Finansowania prze­znaczonego dla projektów rewitaliza­cyjnych będziemy szukać w dwóch programach, a mianowicie w Regio­nalnych Programach Operacyjnych, a także w programie operacyjnym „Infrastruktura i środowisko”.

Regionalne Programy Operacyjne

RPO wdrażane są przez Urzędy Marszałkowskie w każdym z woje­wództw. W związku z powyższym to właśnie te instytucje decydują o ter­minach naboru wniosków i zasa­dach, na jakich można ubiegać się o takie wsparcie finansowe.

W ramach Regionalnych Progra­mów Operacyjnych wspierane bę­dą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej, promu­   jące jej kompleksowy wymiar, w tym z możliwością wymiany źródeł cie­pła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu).

W ramach modernizacji energe­tycznej wsparcie będzie udzielane na przedsięwzięcia w bardzo szerokim zakresie prac, jak m.in:
– ocieplenie obiektu: przegród ze­wnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, a także na wy­mianę okien i drzwi zewnętrz­nych;
– wymiana oświetlenia na energo­oszczędne;
– przebudowa systemów grzew­czych (wraz z wymianą źródła cie­pła na bardziej efektywne ener­getycznie i ekologiczne lub pod­łączenie do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej);
– instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z za­stosowaniem OZE;
– budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z re­kuperacją,
– zastosowanie automatyki pogodo­wej;
– zastosowanie systemów zarządza­nia energią w budynku;
– instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby wła­sne, itd.

Infrastruktura i środowisko  

W ramach tego programu wspar­cie skierowane będzie na tzw. głębo­ką kompleksową modernizację ener­getyczną budynków użyteczności publicznej (w ramach poddziałania 1.3.1. Wspieranie efektywności ener­getycznej w budynkach użyteczno­ści publicznej) oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych (w ramach poddziałania 1.3.2. Wspieranie efek­tywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym).

Głęboka kompleksowa moderniza­cja energetyczna obejmować może ocieplenie obiektu oraz wymianę wy­posażenia obiektów na energoosz­czędne, w tym w zakresie związanym z wymianą okien, drzwi zewnętrz­nych, modernizacją wewnętrznej in­stalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wymia­ną części wspólnych oświetlenia na energooszczędne, przebudową sys­temów grzewczych (wraz z wymia­ną źródła ciepła na bardziej efektyw­ne energetycznie i ekologiczne al­bo z podłączeniem do sieci ciepłow­niczej/chłodniczej lub moderniza­cją takiego przyłącza w przypadku, gdy właścicielem ww. infrastruktu­ry jest wnioskodawca projektu), bu­dową/przebudową systemów wenty­lacji mechanicznej, przebudową sys­temów chłodzących i budową/prze­budową klimatyzacji, pod warun­kiem, że w wyniku tego działania na­stąpi optymalizacja zużycia energii, prowadząca do zmniejszenia emi­sji dwutlenku węgla, w tym również w kierunku wykorzystania odnawial­nych źródeł energii i (mikro-) trigene­racji, instalacją odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energe­tycznie budynkach, wprowadzenie systemów zarządzania energią.

Zakres projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energe­tycznego i prowadzić do redukcji zu­życia energii końcowej o co najmniej 25%.

Preferencyjne kredyty

Z myślą o przedsiębiorcach, wspól­notach mieszkaniowych i innych for­mach działalności banki przygoto­wały produkt zwany kredytem ter­momodernizacyjnym i/lub kredytem z premią ekologiczną bądź kredytem inwestycyjnym.

Pomoc przy zaciągnięciu kredy­tu z premią ekologiczną polega na tym, że ograniczamy np. koszty eks­ploatacji.

Kredyt z premią jest przeznaczony na ekomodernizację, co pozwala po osiągnięciu założonego celu na otrzy­manie premii nawet do 20% wartości zaciągniętego kredytu.

Korzyści płynące z zaciągnięte­go kredytu z premią ekologiczną to m.in. atrakcyjne premie: remontowa do 20% wykorzystanej kwoty kredy­tu na przedsięwzięcia remontowe; termomodernizacyjna do 20% wy­korzystanej kwoty kredytu; zmniej­szenie zapotrzebowania na energię służącą do ogrzewania i podgrzewa­nia wody użytkowej w budynkach; zmniejszenie strat energii pierwot­nej.

Kredyt inwestycyjny na remont, ocieplenie lub modernizację to ko­rzyść płynąca z szerokiego zakresu inwestycji. Przedsięwzięcie ogranicza koszty eksploatacyjne dzięki wyko­rzystaniu rozwiązań ekologicznych; oprocentowanie jest preferencyjne.

Reasumując – poprzez połącze­nie dwóch innowacyjnych produk­tów w postaci dotacji i preferencyj­nego kredytu przedsiębiorca może zmniejszyć koszt finansowania ban­kowego z jednoczesnym uzyskaniem oszczędności, wprowadzając nowo­czesne ponadczasowe modernizacje płynące z programów unijnych.

Monika Mojzesowicz
Dyrektor Departamentu Produktów dla Firm
Expander Advisors Sp. z o.o.

open