Home News KONFERENCJA „BADANIA INTERDYSCYPLINARNE W ARCHITEKTURZE”
KONFERENCJA „BADANIA INTERDYSCYPLINARNE W ARCHITEKTURZE”
0

KONFERENCJA „BADANIA INTERDYSCYPLINARNE W ARCHITEKTURZE”

0
0

Konferencja (Gliwice 20-21 kwiecień 2017) – o charakterze cyklicznym i krajowym – adresowana jest do reprezentantów różnych dyscyplin nauki i działalności praktycznej oraz organów decyzyjnych i organizacji pozarządowych, którzy są bezpośrednio zainteresowani podnoszeniem jakości środowiska zbudowanego, a także badaniami naukowymi w tym zakresie.informacje01

Pierwsza konferencja BIWA odbyła się w 2015 roku i spotkała się z dużym zainteresowaniem. Miała także charakter sondażowy, identyfikujący interesującą środowisko naukowe tematykę badawczą.

Bazując na tej wiedzy II Ogólnopolską Konferencję „Interdyscyplinarne Badania w Architekturze” pragniemy poświęcić problematyce potrzeb różnych grup wiekowych w odniesieniu do środowiska architektoniczno-urbanistycznego. Wspomniane powyżej grupy wiekowe to dzieci, młodzież oraz dorośli w tym seniorzy. W każdej z w/w grup chcielibyśmy także zauważyć potrzeby osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do budynków i przestrzeni urbanistycznych.

Celem bieżącej konferencji jest zatem poszukanie relacji pomiędzy wyzwaniami, jakie wnoszą do architektury i urbanistyki różne grupy wiekowe, a ich faktyczną realizacją.

Mamy nadzieję, że konferencja stanowić będzie przegląd najnowszych badań w tym zakresie, z perspektywy specjalistów z różnych dziedzin. Zapraszamy do zaprezentowania wniosków z badań, ale także metod, technik i narzędzi badawczych, wyników komercjalizacji badań, w tym wdrożeń i efektów współpracy badawczej z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doświadczeń z realizacji grantów; a także uwag związanych z użytkowaniem obiektów architektonicznych i przestrzeni urbanistycznych wraz z ich krytyczną analizą,

Chcielibyśmy, aby BIWA 2017 sprowokowała do ożywionej dyskusji, a także integracji nauki i praktyki oraz posłużyła upowszechnianiu wiedzy z zakresu szeroko rozumianej problematyki badań środowiska zbudowanego.

TEMATYKA KONFERENCJI:
Proponujemy, aby szczegółowy zakres tematyczny konferencji został podzielony na poniższe zagadnienia, w ramach których zaprezentowane zostaną potrzeby użytkowników w różnym wieku w stosunku do różnego typu przestrzeni architektonicznych (budynki) i urbanistycznych, takich jak:
– przestrzenie zamieszkania,
– przestrzenie edukacji,
– przestrzenie pracy,
– przestrzenie rozrywki.

Jedną z sesji konferencyjnych chcemy dedykować prezentacji prac badawczych prowadzonych z udziałem studentów I, II i III stopnia (doktorantów) i innych form powiązania dydaktyki z badaniami naukowymi.

PRZEWODNICZĄCA RADY NAUKOWEJ
Dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz
– Politechnika Śląska, Wydział Architektury

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr hab. inż. arch. Beata Komar – kierownik konferencji
Dr inż. arch. Joanna Biedrońska – sekretarz
Dr inż. arch. Anna Szewczenko – public relation
Mgr Alina Soroka-Kalnik – sekretariat
Strona internetowa konferencji: biwa.polsl.pl

WYCIECZKA
W drugim dniu konferencji tj. 21.04.2017 zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wycieczce autokarowej do Strefy Kultury w Katowicach – najnowocześniejszej części miasta, gdzie zlokalizowane są takie obiekty jak: siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum Śląskie oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe. W czasie wycieczki zapewniamy obsługę przez profesjonalnych przewodników. Osoby chętne do wzięcia udziału w wycieczce proszone są o zakreślenie odpowiedniej rubryki na formularzu zgłoszeniowym na konferencję. Opłata w cenie konferencji. Prosimy o śledzenie informacji na temat wycieczki na stronie konferencji: biwa.polsl.pl

PUBLIKACJA
Teksty referatów o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego zostaną opublikowane cyfrowo, jako rozdziały w wieloautorskiej, redagowanej monografii konferencyjnej w języku polskim (5 punktów w dorobku naukowym). Wersja elektroniczna monografii zostanie udostępniona w Repozytorium i Bibliotece Cyfrowej Politechniki Śląskiej na zasadzie otwartego dostępu (Open Access).

Warunki publikacji rozdziału w monografii:
Zgodność z założeniami merytorycznymi konferencji,
– Prawidłowe opracowanie techniczne tekstu (zgodność z szablonem redakcji tekstu),
– Pozytywne opinie dwóch recenzentów.

Autorzy najlepszych referatów zostaną zaproszeni do przygotowania artykułu w języku angielskim do czasopisma naukowego z listy B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11 punktów) “Architecture • Civil Engineering • Environment – ACEE” www.acee-journal.pl; Czasopismo jest indeksowane w prestiżowej bazie Web of Science, a także w bazach BazTech oraz IndexCopernicus, dostępne w wersji on-line na zasadzie otwartego dostępu (Open Access);

Warunki publikacji w ACEE-journal są przedstawione na stronie: aceejournal.pl/

UWAGA:
– do redakcji przyjmowane są teksty oryginalne, wcześniej nie publikowane,
– artykuły muszą mieć charakter naukowy, określony w KOMUNIKACIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych: „(…) za artykuł o charakterze naukowym należy rozumieć artykuł: o prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, o zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów, o przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię)”; Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze”.

TERMINARZ KONFERENCJI
Termin konferencji: 20-21 kwiecień 2017
Zgłoszenie na konferencję wraz ze streszczeniem referatu: 16 grudzień 2016
Ogłoszenie kwalifikacji referatu: 16 styczeń 2017
Nadesłanie pełnego tekstu referatu: 17 marzec 2017
Recenzje, wybór najlepszych tekstów do ACEE: 20 kwiecień 2017

OPŁATA KONFERENCYJNA
1. Koszt uczestnictwa wynosi: 650 zł pełen koszt uczestnictwa, 350 zł opłata ulgowa dla doktorantów i studentów (limit miejsc) Koszt obejmuje wydawnictwo monografii pokonferencyjnej, materiały konferencyjne, wyżywienie w ciągu dwóch dni konferencyjnych, bankiet, udział w wycieczce do Strefy Kultury w Katowicach. Koszt nie obejmuje dojazdów i noclegów. Rezerwacji noclegów uczestnicy konferencji dokonują we własnym zakresie.
2. Numer konta, na które należy dokonywać opłaty konferencyjnej: POLITECHNIKA ŚLĄSKA ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ GLIWICE 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 z dopiskiem Badania Interdyscyplinarne w Architekturze_ Imię i nazwisko uczestnika

Termin wniesienia opłaty: 17 marzec 2017 Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać na adres: alina.soroka-kalnik@polsl.pl

open