Home Builder 4Young Engineers BUILDER FOR THE YOUNG ENGINEERS
BUILDER FOR THE YOUNG ENGINEERS
0

BUILDER FOR THE YOUNG ENGINEERS

0
0

BUILDER FOR THE FUTURE. Builder dla przyszłości, to społeczny program edukacyjny skierowany do młodych architektów i inżynierów budownictwa. Inicjatorem Programu jest miesięcznik Builder. Program realizowany jest we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi i wiodącymi firmami działającymi w obszarze szeroko rozumianego budownictwa i architektury.

Program wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem wybitni polscy inżynierowie i architekci. Tworzą oni grupę Mentorów oraz wchodzą w skład Kapituły Konkursów realizowanych w ramach Programu. We współpracę zaangażowane są również wydziały architektury i budownictwa najważniejszych polskich uczelni publicznych i prywatnych.

Na Program Builder For The Future składają się dwa programy branżowe: Builder For The Young Architects i Builder For The Young Engineers, realizowane według wspólnego schematu z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb tych dwóch grup zawodowych.

BUILDER FOR THE YOUNG ENGINEERS
PROMUJEMY POLSKĄ MYŚL INŻYNIERSKĄ I WSPIERAMY MŁODYCH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Adresatami Programu są studenci wydziałów budownictwa oraz młodzi inżynierowie różnych specjalizacji budownictwa.

Celem Programu jest szeroko rozumiana promocja polskiej myśli inżynierskiej oraz wspieranie młodych inżynierów w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Ważnym Elementem programu jest ułatwianie młodym ludziom poznawania różnych sektorów branży budowlanej, działających w tych sektorach firm, a tym samym oczekiwań rynku i przyszłych pracodawców.

Program ma ułatwiać młodym ludziom rozpoczęcie zawodowej kariery.

ELEMENTY PROGRAMU

Projekty własne między innymi:
–          wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne i konsultacje prowadzone przez wybitnych polskich inżynierów z różnych specjalizacji budownictwa, doradców technicznych i praktyków z rynku budowlanego w ramach całodniowych warsztatów edukacyjnych,
–          Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa,
–          konkursy pozwalające młodym ludziom sprawdzenia swojej wiedzy, a nam ułatwiające odkrycie, a następnie promocję utalentowanych, młodych inżynierów budownictwa,
–          dostęp do wiedzy i informacji za pośrednictwem nowoczesnych kanałów komunikacji,
–          integracja inżynierów i architektów, wspierająca wzajemne zrozumienie i ułatwiająca późniejszą współpracą,
–          warsztaty studialne (case study) organizowane na placach budowy lub w firmach,
–          publiczne prezentowanie wybranych pomysłów, innowacji (mój pomysł na…) z jednoczesnym komentarzem Mentorów (np. podczas Dni Młodego Inżyniera Budownictwa),
–          nagrody za wyróżniające się dyplomy: inżynierski i magisterski oraz za prace doktorskie młodych inżynierów,
–          giełda pracy i kooperacji,
–          promocja instytucji i firm wspierających młodych inżynierów budownictwa,
–          dostęp do fachowej prasy i literatury: n.in. prenumerata elektroniczna miesięcznika Builder, jego wydań specjalnych – Builder Science, Builder For Young Engineers, publikacji tematycznych i książek.

Wsparcie medialne i promocyjne Buildera dla działań i projektów własnych Partnerów Programu, adresowanych do młodych inżynierów budownictwa, w celu osiągnięcia efektu synergii.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

Udział w Programie jest bezpłatny. Udział mogą brać studenci dowolnego kierunku na wydziałach budownictwa uczelni krajowych i zagranicznych, publicznych i prywatnych oraz młodzi inżynierowie dowolnych specjalizacji budownictwa, którzy nie ukończyli 34 roku życia.

Będziemy zachęcali uczestników do rejestracji w Programie i wypełnienia krótkiej ankiety w celach informacyjnych. Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco monitorować poziom świadomości zawodowej młodych inżynierów, ich potrzeby i oczekiwania.

Uczestnicy, którzy aktywnie będą brać udział w poszczególnych działaniach w ramach Programu otrzymają na koniec każdej edycji (roku) stosowny certyfikat. Certyfikat będzie potwierdzeniem dodatkowej ich aktywności edukacyjnej w poszerzenia wiedzy i kompetencji.

DZIEŃ MŁODEGO INŻYNIERA BUDOWNICTWA (DMI)

Całodniowy program edukacyjny obejmujący m.in.: wykłady, warsztaty i ćwiczenia oraz konsultacje z wybitnymi polskimi inżynierami praktykami i doradcami technicznymi  z wiodących firm z branży budowlanej i działających na rzecz budownictwa (np. firmy od oprogramowania inżynierskiego).

Miejsce: Warszawa, Multikino Złote Tarasy. Dogodne komunikacyjne dla uczestników z całej Polski.

Czas trwania:  w godzinach 10.00 – 17.00.

Liczba uczestników: jednorazowo 250 do 450 osób.

Pierwsza edycja: maj 2017 roku.

W ramach jednej edycji Programu zaplanowane są 4 takie sesje, w tym jedna wspólna z architektami.

KONKURSY W RAMACH PROGRAMU

Przewidywane są:
–          konkurs główny: Konkurs dla Młodych Inżynierów Budownictwa, organizowany jeden raz w każdej edycji Programu,
–          konkursy na inżynierski i magisterski dyplom roku,
–          konkurs na pracę doktorską,
–          konkursy i zadania dodatkowe np. konkursy firmowe.

Udział w konkursach jest dla młodych inżynierów okazją do sprawdzenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Daje również możliwość wyłonienia najzdolniejszych młodych inżynierów, a następnie promowania, wspierając ich w ten sposób w kształtowania kariery zawodowej. Laureaci konkursów stanowią też wskazówką dla rynku w kogo warto inwestować i pozyskać do własnych projektów.

KONKURS DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA (KDMI)

Zadania w konkursie głównym opracuje Kapituła Konkursu, która zostanie wyłoniona z grona inżynierów, dydaktyków i praktyków, w pierwszej kolejności z grona Rady Naukowej i Programowej miesięcznika Builder oraz przedstawicieli organizacji i firm wspierających Projekt.

Konkurs będzie miał charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie zarejestrowani wcześniej uczestnicy przygotują swoje prace, które następnie zostaną ocenione przez Kapitułę. Oceniane prace będą zakodowane (anonimowe) dla całkowitego zobiektywizowania oceny. Najwyżej ocenione prace wezmą udział w drugim etapie Konkursu. Drugi etap będzie polegał na zaprezentowaniu przez autorów swoich prac i obronie ich przed Kapitułą. Przesłuchania uczestników i dyskusja członków Kapituły będzie podstawą wyłonienia laureatów – nagrody główne i dodatkowe.

Konkurs (I edycja) zostanie ogłoszony na początku maja 2017 roku, prace do pierwszego etapu będą składane do końca marca 2018 roku, ocena w kwietniu, a przesłuchania przed Kapitułą w maju. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Gali Builder For The Future w czerwcu 2018 roku.

Prace będą mogły być przygotowywane indywidualnie lub przez kilkuosobowe zespoły autorskie.

Nagrody główne będą pieniężne. Dodatkowo nagrodzone prace oraz ich autorzy zostaną zaprezentowani w specjalnej publikacji Buildera – Builder For The Future (wersja drukowana i cyfrowa), w serwisie internetowym buildercorp.pl oraz na profilu facebook – @4YoungEngineers.

Konkursy dodatkowe, w tym np. firmowe, będą miały formułę dostosowywaną każdorazowo do charakteru zadań przygotowywanych wspólnie z Partnerami Programu.

GALA BUILDER FOT THE FUTURE

Gala odbywać się będzie corocznie na początku czerwca. Pierwsza Gala w czerwcu 2018 roku. Chcemy aby Gala Builder For The Future stała się wyjątkowym, środowiskowym spotkaniem międzypokoleniowym.

W programie Gali m.in.:
–          ogłoszenie Laureatów Konkursu dla Młodych Inżynierów,
–          ogłoszenie Laureatów Konkursu dla Młodych Architektów,
–          ogłoszenie Laureatów w konkursach dodatkowych,
–          wręczenie certyfikatów Partnerom – instytucjom, organizacjom i firmom wspierającym oraz osobom indywidualnym szczególnie zaangażowanym w realizację Programu,
–          krótkie wykłady o tematyce architektonicznej i inżynierskiej,
–          konsultacje z doradcami technicznymi oraz promocja firm i organizacji wspierających.

KANAŁY KOMUNIKACJI

Młode pokolenie komunikuje się przede wszystkim za pośrednictwem internetu. Szczególne znaczenie mają serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, Linkedin. Dlatego też Program będzie obecny za pośrednictwem własnego profilu na Facebook @4YoungEngineers (podobnie jak ma to miejsce w przypadku projektu dla młodych architektów), który po tygodniu od uruchomienia jest obserwowany przez ponad 400 użytkowników, a informacje docierają do kilkunastu tysięcy odbiorców.

Dostęp do miesięcznika Builder i publikacji specjalnych, w tym wydawnictw książkowych (np. BIM) będzie za pośrednictwem specjalnej bezpłatnej aplikacji dla urządzeń mobilnych (App Store i Google Play) oraz desktopowej (na komputery), na aplikacji Buildera w ramach platformy Publico24.

Dodatkowo komunikacja odbywać się będzie tradycyjnymi kanałami – materiały prasowe, plakaty, ulotki na uczelniach, korespondencja wysyłana pocztą, a także za pośrednictwem kół naukowych, organizacji studenckich oraz stowarzyszeń branżowych.

PARTNER SPOŁECZNY

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

PARTNERZY STRATGICZNI

AEC Design, Aluprof, Blitzmann, Budimex, CEMEX Polska, Ejot, Max Frank, Mostostal Warszawa, PERI Polska, Blachy Pruszyński, Unibep, Warbud

PATRONATY HONOROWE I WSPÓŁPRACA

 

open