Home Builder Science PROF. DR HAB. INŻ. JERZY HOŁA
PROF. DR HAB. INŻ. JERZY HOŁA
0

PROF. DR HAB. INŻ. JERZY HOŁA

0
0

Ostatnio wiele mówi się w mediach, w tym również na łamach „Buildera”, o potrzebie ściślejszej i bardziej harmonijnej niż do tej pory współpracy środowisk naukowego i gospodarczego. 

Diagnozując bariery i przeszkody utrudniające taką współpracę, wskazuje się na obustronne korzyści mogące być efektem tego współdziałania, podkreślając wiodącą rolę innowacyjności, komercjalizacji rezultatów badań, wdrażania nowych technologii i nowoczesnych rozwiązań jako czynników stymulujących lub wprost przekładających się na szybszy rozwój gospodarczy.
Niewątpliwie jedną z kluczowych ról w likwidowaniu barier i przeszkód należy przypisać przepisom i uwarunkowaniom prawnym, które powinny być na tyle dobrze skonstruowane i w porę wprowadzane, aby skutecznie wspierały i stymulowały taką współpracę.
Należy odnotować, że w zakresie wprowadzania w życie nowych uwarunkowań prawnych w omawianym temacie dzieje się od początku bieżącego roku bardzo dużo. Oto niektóre z tych nowości. Wprowadzona została ustawa o innowacyjności, mająca zapewnić ściślejsze współdziałanie naukowców i przedsiębiorców. Ostatnio podpisana została przez Prezydenta ustawa o doktoratach wdrożeniowych, mająca być pomostem między nauką i gospodarką. Faktem stało się wprowadzenie nowych zasad finansowania nauki, kładących większy niż do tej pory nacisk na współpracę nauki i gospodarki. Wkrótce uruchomiona zostanie kampania informacyjno-edukacyjna dla młodych naukowców na temat: jak i dlaczego należy współpracować z sektorem pozaakademickim. Toczy się aktualnie dyskusja nad kształtem nowej, jakże ważnej dla środowiska naukowego, ustawy o szkolnictwie wyższym. Jej wprowadzenie w życie planowane jest na drugą połowę przyszłego roku. Czy i w jakiej formie znajdą się w tej ustawie zapisy wpływające stymulująco na współpracę środowiska naukowego ze środowiskiem gospodarczym, jest jeszcze sprawą otwartą.
Znakiem zapytania jest, na ile nowo wprowadzane przepisy i uwarunkowania prawne, zwłaszcza te zasygnalizowane powyżej, poprawią w najbliższej perspektywie czasowej „harmonię” współpracy nauki z gospodarką. Należy być w tej kwestii optymistą.

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła
Kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego
na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Miesięcznika „Builder”

open