Home Biznes i Ludzie OŚWIETLENIOWE PPP W ZĄBKACH
OŚWIETLENIOWE PPP W ZĄBKACH
0

OŚWIETLENIOWE PPP W ZĄBKACH

0
0

28 listopada ub.r. podpisana została umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy miastem Ząbki a ECM Energia SA. W jej ramach zostanie zrealizowany remont oraz utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Ząbek.

Pomysł zrealizowania inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej, przeprowadzeniu modernizacji, sfinansowaniu i późniejszym utrzymaniu 2344 punktów oświetlenia ulicznego w podwarszawskich Ząbkach narodził się już w 2015 roku. Genezą wszczęcia projektu w modelu partnerstwa publiczno- -prywatnego był przede wszystkim kiepski stan istniejącej infrastruktury oświetleniowej (w szczególności lamp sodowych i rtęciowych) oraz brak możliwości pozyskania bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej na ten cel. Efektem powyższego 17 marca 2015 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.
Projekt od samego początku wywołał spore zainteresowanie wśród potencjalnych partnerów prywatnych – wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło aż osiem podmiotów. Jednakże w przedmiotowym projekcie Podmiot Publiczny zastosował tzw. mechanizm prekwalifikacji, efektem czego zaproszonych do udziału w dialogu konkurencyjnym (uregulowanym w art. 60a i n. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [1]) zostało wyłącznie trzech – zweryfikowanych pod kątem doświadczenia w analogicznych realizacjach – potencjalnych partnerów prywatnych.
Odbyło się sześć tur dialogu konkurencyjnego, obejmujących zagadnienia techniczne, prawne, finansowe i organizacyjne – celem optymalnego przygotowania realizacji inwestycji. Po wypracowaniu satysfakcjonujących obie strony rozwiązań oraz formalnym zakończeniu dialogu konkurencyjnego podmioty biorące udział w procedurze zostały zaproszone do składania ofert. Termin ten został wyznaczony na 28 sierpnia 2017 roku. Wpłynęły dwie oferty.

Umowa
W ramach procedury dialogu konkurencyjnego Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert – cena (55%), poziom gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej (35%) oraz podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym (10%). Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta ECM Energia SA zawierająca cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia w wysokości 5 187 849 złotych brutto.
Wynagrodzenie Partnera Prywatnego w ramach Projektu będzie ściśle skorelowane z jakością i efektywnością działań zrealizowanych w ramach zawartego przez strony kontraktu. Partner Prywatny będzie bowiem zobowiązany do zagwarantowania oszczędności na określonym w ofercie poziomie przez ośmioletni okres. Co jednak istotne, w ramach Projektu udało się wypracować ciekawe i motywujące dla Partnera Prywatnego rozwiązanie – nadwyżka wygenerowanych oszczędności (w stosunku do poziomu zagwarantowanego w ofercie) podlegać będzie podziałowi pomiędzy strony kontraktu w stosunku 50/50.
Umowa o partnerstwie publiczno- -prywatnym została zawarta 28 listopada 2017 roku. Zgodnie z jej postanowieniami zakończenie etapu inwestycyjnego nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 28 maja 2018 roku, natomiast etap eksploatacyjny obowiązywać będzie kolejnych dziewięćdziesiąt sześć miesięcy kalendarzowych, tj. do 28 maja 2026 roku. Wkład własny Podmiotu Publicznego – którego wniesienie jest wymagane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym [2] – obejmuje sporządzenie audytu energetycznego przedsięwzięcia.

Plusy
Projekt ze swej istoty generuje dla Podmiotu Publicznego szereg korzyści, w tym w szczególności:
• przeprowadzenie szeroko zakrojonej inwestycji w krótkim czasie (6 miesięcy);
• podniesienie komfortu życia oraz poziomu bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i użytkowników infrastruktury drogowej;
• podniesienie estetyki opraw oświetleniowych w Mieście;
• outsourcowanie obowiązków związanych z utrzymaniem sieci oświetlenia ulicznego na ośmioletni okres z jednoczesnym podniesieniem jakości w stosunku do dotychczas wykonywanej usługi (między innymi w zakresie znaczącego skrócenia czasu reakcji na awarie, usterki bądź wady opraw LED) oraz obniżeniem jej kosztów; • rozwiązanie problemu z występowaniem tzw. energii biernej pojemnościowej – ryzyko w tym zakresie przejął na siebie Partner Prywatny (gdy Podmiot Publiczny na etapie utrzymania Projektu poniesie jakiekolwiek koszty związane z wystąpieniem energii biernej pojemnościowej, przysługiwać mu będzie prawo regresu do pełnej kwoty poniesionej przez Podmiot Publiczny z tego tytułu względem Partnera Prywatnego);
• znaczące obniżenie poziomu energochłonności infrastruktury oświetleniowej – Projekt generować będzie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na minimalnym, zagwarantowanym w ofercie przez Partnera Prywatnego poziomie blisko trzystu tysięcy złotych w skali roku kalendarzowego (w efekcie – w ramach Projektu nastąpi częściowa spłata inwestycji z oszczędności finansowych uzyskanych z tego tytułu);
• brak wpływu zobowiązań wynikających z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na dług publiczny – z uwagi na przeniesienie na Partnera Prywatnego zarówno ryzyka budowy, jak i ryzyka dostępności w ramach przedsięwzięcia [3];
• efekt ekologiczny – zmniejszenie poboru energii elektrycznej minimalizuje emisję dwutlenku węgla (CO2).

Hybryda
Obecnie przedsięwzięcie znajduje się w fazie projektowania, natomiast wiosną rozpocznie się etap stricte inwestycyjny. Nie ulega wątpliwości, że projekt realizowany w mieście Ząbki posiada nowatorski charakter i w związku z tym pozostaje mieć nadzieję, że za jego przykładem pójdą kolejne samorządy – zwłaszcza w obliczu planowanej nowelizacji Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), w ramach której pojawiają się uzasadnione postulaty w zakresie jednej z najbardziej newralgicznych kwestii, związanej z realizacją projektów modernizacyjnych infrastruktury oświetleniowej – przejęcia przez gminy własności punktów świetlnych od przedsiębiorstw energetycznych.
Nie należy także zapominać, że projekty oświetleniowe realizowane w modelu partnerstwa publiczno- -prywatnego mogą przybrać także postać tzw. projektu hybrydowego (będącego unifikacją partnerstwa publiczno- prywatnego i bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej). Obecnie szczególnie zainteresowani takim modelem realizowania zadań publicznych mogą być samorządowcy na terenie województwa śląskiego, bowiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii) istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to blisko 76 mln zł, natomiast maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej). Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 26 marca 2018 roku [4].
Co istotne – regulamin przedmiotowego konkursu wprost dopuszcza możliwość realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu hybrydowego w rozumieniu art. 34 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.). Dodatkowo w ramach niniejszego programu – w przypadku projektów hybrydowych – do wniosku o dofinansowanie nie jest konieczne dołączanie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym. Ma to bardzo wymierny efekt – wniosek o dofinansowanie można złożyć nawet przed wyborem partnera prywatnego (przed wszczęciem lub w trakcie trwania procedury jego wyboru).

Jakub Kot
aplikant adwokacki
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

Przypisy:
1. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.
2. Dz.U. z 2017 r. poz. 1834.
3. Vide: art. 18a Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1834).
4. Więcej informacji: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/ 255.

Fot.Bogdan Śladowski

open