Home Biznes i Ludzie PEKABEX S.A.- WYNIKI FINANSOWE ZA 2017 ROK
PEKABEX S.A.- WYNIKI FINANSOWE ZA 2017 ROK
0

PEKABEX S.A.- WYNIKI FINANSOWE ZA 2017 ROK

0
0

Przedstawiamy list Prezesa Zarządu Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. – Pana Roberta Jędrzejowskiego, otwierający sprawozdanie Grupy Pekabex za rok 2017.

Szanowni Państwo,

W imieniu całego Zarządu mam przyjemność przedstawić Państwu jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok 2017.

W roku 2017 Pekabex kontynuował organiczny wzrost, co zaowocowało poprawą wyniku na wszystkich poziomach, mimo iż trudności rynkowe dotknęły całą branżę budowlaną. Znaczące przyspieszenie na rynku budowlanym, po słabym początku roku, pociągnęło za sobą znaczący wzrost kosztów materiałów, jak również usług budowlanych, a dodatkowo trend ten został wzmocniony obserwowanym od 2016 roku wzrostem kosztów pracy. Zjawisko to spowodowało stopniową poprawę marż w segmencie prefabrykacji i trudności w zakresie kontraktów realizowanych w kompleksowym wykonawstwie. Nie były one jednakże zbyt dotkliwe ze względu na politykę Zarządu Grupy Pekabex, w zakresie unikania ryzyka związanego z zawieraniem długoterminowych kontraktów, które nie dają możliwości indeksowania cen. Obawiamy się jednak, że nie wszystkie podmioty w branży budowlanej trzymały się tej zasady, dlatego uważamy za konieczne bardzo dokładane monitorowanie ryzyka kredytowego naszych Klientów. Po okresie przejęć w latach poprzednich, rok 2017 poświęciliśmy na wypracowanie mocnego efektu synergii, konsolidację naszych zasobów i procedur. Założone cele w dużej mierze udało się osiągnąć, a na podstawie tych doświadczeń zrodziły się nowe pomysły na poprawę konkurencyjności Grupy Pekabex. Będziemy je realizować już w nadchodzących miesiącach.

Rok 2017 był rokiem niezwykle dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej Pekabex, co znalazło wyraz w znaczącej poprawie wyników Grupy w stosunku do roku 2016. Wartość przychodów netto ze sprzedaży w 2017 roku wyniosła 623,3 mln PLN (505,4 mln PLN w roku 2016), zysk z działalności operacyjnej w 2017 roku wyniósł 35 mln PLN (27,3 mln PLN w roku 2016), a zysk netto 25,8 mln PLN (20,8 mln PLN w roku 2016). Podane powyżej dane za 2016 rok w celu porównywalności zostały skorygowane o zdarzenie jednorazowe jakim było okazyjne nabycie przedsiębiorstwa Ergon i ujawnienie w sprawozdaniu za rok 2016 zysku na transakcji w wysokości 13,5 mln PLN. Również całkowity wolumen produkcji wykonanej w roku 2017 był prawie o 25% wyższy niż w 2016 roku i wzrósł z 140 tys. m3 do 174 tys. m3 produkcji rocznie.

Tak korzystne wyniki zawdzięczamy przede wszystkim dywersyfikacji produktowej i geograficznej. Warto odnotować bardzo dobre wyniki osiągnięte na mieszkaniowym rynku szwedzkim, który przeżywa okres wysokiej koniunktury: sprzedaż Grupy Pekabex przekroczyła na tym rynku w 2017 roku kwotę 192 mln PLN.

Spodziewamy się dalszej kontynuacji trendu wzrostowego kosztów pracy pomimo możliwych okresowych korekt pogorszenia się koniunktury. Dlatego strategicznym celem naszej Grupy pozostaje automatyzacja produkcji oraz digitalizacja naszych operacji. Działania te podejmujemy na wielu poziomach, analizując zarówno zakup poszczególnych maszyn, jak również inwestycje w nowe linie oraz rozwiązania produkcyjne.

W roku 2018 strategicznym celem Grupy Pekabex będzie wykorzystanie naszych skandynawskich doświadczeń po to, żeby stać się liderem konstrukcji mieszkaniowych w Polsce. Wierzymy, że proponowane przez Pekabex przemysłowe podejście do procesu budowy będzie remedium na doskwierający branży brak rąk do pracy na budowach. Rozpoczęliśmy projekt budowy osiedla mieszkaniowego w technologii modułowej Jasielska w Poznaniu, planujemy oddanie do użytku pierwszych mieszkań w drugiej połowie 2018 r. Chcemy aby projekt ten przekonał naszych klientów i rynek, że system Pekabex w budownictwie mieszkaniowym to szybkość i dostępność bez kompromisów jakościowych.

Z wyrazami szacunku,

Robert Jędrzejowski

Prezes Zarządu

open