Home Architecture Design FLÄKTGROUP POLAND DLA BEZPIECZEŃSTWA
FLÄKTGROUP POLAND DLA BEZPIECZEŃSTWA
0

FLÄKTGROUP POLAND DLA BEZPIECZEŃSTWA

0
0

Nowoczesna, przestrzenna architektura, powierzchnie usługowo-handlowe, administracyjno-biurowe, połączenie garaży otwartych oraz częściowo otwartych i zamkniętych – wszystkie te elementy sprawiły, że kwestia bezpieczeństwa pożarowego była jednym z kluczowych elementów projektu.

Bartosz Pijawski, Regional Operational Marketing Manager

W całym budynku galerii Serenada przewidziano możliwość jednoczesnego przebywania blisko szesnastu tysięcy osób. Dodatkowo obiekt graniczy z innymi budynkami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie – kinem, którego ściany od elewacji galerii dzieli odległość czternastu metrów, oraz supermarketem oddalonym o trzydzieści metrów. Poza tym w promieniu trzydziestu metrów znajduje się również stacja benzynowa z podziemnym zbiornikiem skroplonego gazu. Nowoczesna, przestrzenna architektura, powierzchnie usługowo-handlowe, administracyjno-biurowe, połączenie garaży otwartych, częściowo otwartych i zamkniętych – wszystkie te elementy sprawiły, że kwestia bezpieczeństwa pożarowego była jednym z kluczowych elementów projektu.

Istotne było zapewnienie odpowiedniej wentylacji pożarowej, która umożliwiałaby nie tylko sprawną ewakuację, ale również szybki dostęp ekip ratowniczych. Firma FläktGroup Poland podjęła się dostarczenia kompletnych systemów wentylacji pożarowej, w tym wentylatorów oddymiających, systemów wentylacji strumieniowej garaży i zespołów różnicowania ciśnień dla pionowych dróg ewakuacyjnych.

W Galerii wydzielono sześć głównych stref pożarowych, z czego cztery dotyczą garaży – dwie strefy na dwóch kondygnacjach garażu zamkniętego, jedna dla garażu częściowo otwartego i jedna dla garażu otwartego. W celu zapewnienia klientom łatwiejszego dostępu do części handlowej powierzchnie obu kondygnacji garażu zamkniętego zostały zwiększone do około 16 tys. m² przez likwidację ścian oddzielenia pożarowego. Zwiększona w stosunku do wymogów zawartych w rozporządzeniu o Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, została również odległość maksymalnej długości przejścia do wyjścia ewakuacyjnego – do około 80 m. Oba odstępstwa otrzymały pozytywną opinię Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, między innymi dzięki dowiedzionej wysokiej skuteczności systemów wentylacji strumieniowej Jet Thrust.

Warszawski Instytut Techniki Budowlanej opracował studium oddymiania Galerii, w którym wskazane są strefy dymowe obsługiwane przez systemy wentylacji mechanicznej bazujące na wentylatorach oddymiających serii JM HT. Wyróżniono osobno pasaże handlowe oraz pomieszczenia handlowe o powierzchni mniejszej niż 800 m2, a także oddymiane indywidualnie lokale o powierzchni większej niż 800 m2. Strefy dymowe wydzielono za pomocą kurtyn dymowych. Niezbędną ilość powietrza kompensacyjnego dla celów oddymiania, poza grawitacyjnym napływem otworami kompensacyjnymi i nawiewem mechanicznym, zapewniają również systemy różnicowania ciśnień zapobiegające zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych (dziesięć klatek schodowych, jeden szyb windowy i sześć przedsionków obsługiwanych łącznie przez 20 jednostek SMPA produkowanych w podwarszawskim Ołtarzewie w jednej z fabryk koncernu FläktGroup. Dokładne obliczenia bazujące na wynikach testów prowadzonych we własnym laboratorium pod Wrocławiem pozwoliły na zmniejszenie ilości urządzeń w stosunku do pierwotnie projektowanych 23 jednostek. Właściwa współpraca obu systemów, utrzymanie odpowiednich parametrów pracy systemów napowietrzania w różnych wariantach scenariusza oraz szybka reakcja systemów na zmienne warunki występujące podczas ewakuacji stanowiły duże wyzwanie dla zespołu opracowującego poszczególne zespoły wentylatorowe i ich automatykę. Przeprowadzane kilkukrotnie testy potwierdziły jednak wysoką elastyczność i niezawodność przyjętego rozwiązania.

Z kolei w garażach zamkniętych zastosowano system wentylacji strumieniowej Jet Thrust pochodzący z fabryki Woods w Colchester należącej do koncernu FläktGroup, która ze swą 109-letnią historią jest jedną z najstarszych fabryk wentylatorów na świecie.

System został dostarczony w stanie „pod klucz”, to znaczy firma FläktGroup Poland (w chwili prac w obiekcie występująca jeszcze pod nazwą Fläkt Bovent) dostarczyła urządzenia, pełną automatykę, koordynowała montaż oraz przeprowadziła testy dymowe i szkolenia. Sumaryczna wydajność głównych wentylatorów oddymiających systemu to 320 tys. m3/h. Symulacje CFD wskazały, a testy potwierdziły, że wystarczającą klasą temperaturową dla systemu jest klasa F300 (300°C/2 h), czyli zakładająca temperaturę poniżej 300°C.

Poza typowymi testami sprawdzającymi skuteczność działania systemu strumieniowego w październiku 2017 roku przy udziale 100 gości FläktGroup Poland przeprowadziła testy z gorącym dymem zgodnie z normą AS4391, a także testy funkcjonalne systemu napowietrzania zgodnie z normą EN 12101-6. Testy te po raz kolejny wykazały wysoką skuteczność i niezawodność zarówno poszczególnych produktów, jak i całych systemów. W trakcie testów gościom towarzyszyła ekipa filmowa. Dzięki temu symulację pożaru z gorącym dymem w garażu Serenady można zobaczyć również dzisiaj.

 

open