Home Architecture Design PREZENTACJA WSPÓŁCZESNYCH BIUR ARCHITEKTONICZNYCH – BIURO PROJEKTÓW LEWICKI & ŁATAK
PREZENTACJA WSPÓŁCZESNYCH BIUR ARCHITEKTONICZNYCH – BIURO PROJEKTÓW LEWICKI & ŁATAK
0

PREZENTACJA WSPÓŁCZESNYCH BIUR ARCHITEKTONICZNYCH – BIURO PROJEKTÓW LEWICKI & ŁATAK

0
0

arch. Kazimierz Łatak, arch. Piotr Lewicki W roku 2018 obchodzimy 30. rocznicę naszej współpracy (spotkaliśmy się na studiach na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej), choć firmę Biuro Projektów Lewicki Łatak zarejestrowaliśmy w 1995 roku. W latach 1992– 1999 pracowaliśmy obaj na macierzystym WA PK, a w latach 2003–2009 prowadziliśmy studio na Wydziale Architektury i Sztuk Pięk nych Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Od momentu powstania nasz zespół zdobył liczne na grody i wy różnienia, zwyciężył w konkur sach m.in. na zagospoda ro wa nie krakowskich placów: Bo haterów Getta, Książąt Czartoryskich, No we go, Wolnica, oraz na pro jek ty zrealizowanej w tym roku hali 100-le cia Cracovii przy al. Focha i – wciąż czekającej na budowę – kładki pieszo-rowerowej Kazimierz–Ludwinów, kładki pieszej w Busku-Zdroju, jest też laureatem II nagrody w postępowaniu na opracowanie koncepcji ur ba n istyczno-architekto n icz n ej Akademii Muzycz nej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wyróżniona w presti żo wym konkursie Euro pean Prize for Urban Public Space (Barcelona, 2006) przebudowa pl. Bohaterów Getta otrzymała także Ur ban Quality Award (Frankfurt nad Menem, 2011), natomiast z budowany we Wroc ławiu zespół mieszkalny Corte Ve rona został nagrodzony Grand Prix w konkursie Piękny Wrocław dla najlepszej realizacji roku 2010, uzyskał wyróżnienie ogólnopolskiej Nagrody Roku SARP 2010 oraz znalazł się w finale przeglądu Życie w Architekturze. Zrealizowany w Morach pod Warszawą Flyspot – tunel aero dy namicz ny – zdobył główną nagrodę w konkur sie Polski Cement w Architekturze (Warszawa, 2015). Te i wiele innych realizacji naszej pracowni doczekały się publikacji w mediach polskich i zagranicznych. Do zawodowych sukcesów zaliczamy także Krakowską Na grodę SARP za Twór czość Architektoniczną (2004), a także dwa tegoroczne trofea: Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagrodę Honorową SARP. Obecnie pracujemy nad prze budową pa łacu i Muzeum XX Czartoryskich w Krakowie, budynkami obserwatorium astro no micznego w Nie po ło mi cach, hotelu w Katowicach przy ul. Chorzowskiej, rekonstrukcją zamku Zawiszy Czarnego w Rożnowie oraz kilkoma zespołami budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie (m.in. przy ul. Bo chen ka, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Sosno wiec kiej, ul. Stawowej, ul. Stelmachów).

open