Home Biznes i Ludzie Ludzie 15 LAT ZMIAN – ROZWÓJ I INWESTYCJE
15 LAT ZMIAN – ROZWÓJ I INWESTYCJE
0

15 LAT ZMIAN – ROZWÓJ I INWESTYCJE

0
0

Skorzystali z funduszy unijnych i odnieśli biznesowy sukces. Wprowadzają zmiany, rozwijają swój region, inspirują innych. Praktycy i eksperci spotkali się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, żeby podzielić się swoim sukcesem oraz zainspirować kolejne projekty. Z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej o dokonaniach mówi Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, i wskazuje dalszy kierunek udziału Polski w polityce spójności UE, a także plany inwestowania w Polsce środków unijnych po roku 2021.

Fundusze unijne w dotychczasowych perspektywach przyczyniły się do przyspieszenia rozwoju Polski i przyniosły wymierne korzyści. Zaczynamy doganiać, a nawet przeganiać kraje, które tworzą Unię Europejską. Pokazuje to, jak dużo udało nam się przez te 15 lat dokonać. Fundusze europejskie pozwalają na nadrabianie zaległości rozwojowych. Budowa dróg i autostrad, modernizacja kolei, rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska oraz energetycznej, parków technologicznych i laboratoriów naukowych – wymagają ogromnych nakładów finansowych. Fundusze wspierają także rozwój infrastruktury społecznej, służby zdrowia, szkół, ośrodków naukowych i uczelni oraz kultury, sportu, rekreacji i turystyki – w ten sposób podnieśliśmy jej poziom oraz dostępność. Udane wykorzystanie 15 lat członkostwa w UE jest widoczne we wskaźnikach ekonomicznych i ocenach inwestorów instytucjonalnych oraz rynków finansowych. Polska poprawiła pozycję w ratingach ekonomicznych i to ułatwia wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Stabilność gospodarki oraz jej trwały wzrost, lepsza jakość życia i wiele innych pośrednich efektów naszego udziału w Unii Europejskiej sprawiły, że Polska stała się krajem atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych. Polskie przedsiębiorstwa mogą zwiększać eksport i skutecznie konkurować na jednolitym rynku europejskim. Środki polityki spójności pozytywnie wpływają na tempo, w jakim Polska i jej regiony doganiają średni poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej. W 2004 r. produkt krajowy brutto (PKB) w przeliczeniu na mieszkańca wynosił w Polsce połowę średniej unijnej, a już w 2017 r. zbliżył się do 70%. Za część osiągniętej konwergencji odpowiada wdrażana w Polsce polityka spójności. Szacunki wskazują, że około 2020 r. Polska ma szansę osiągnąć około 75% średniego poziomu PKB na mieszkańca dla Unii Europejskiej. Choć coraz bardziej przygotowujemy się na stopniowe zastępowanie w przyszłości funduszy unijnych środkami krajowymi, to nadal stanowią one jeden z najważniejszych mechanizmów finansowania polityki rozwoju w naszym kraju. Dlatego ważne jest utrzymanie roli polityki spójności jako najważniejszej polityki inwestycyjnej UE poprzez zapewnienie większego – niż zakładają wstępne propozycje Komisji Europejskiej – budżetu na tę politykę ogółem, jak i puli środków, które trafią do beneficjentów w naszym kraju. MIiR przeprowadziło już szereg prac analitycznych określających potrzeby inwestycyjne Polski na najbliższe lata. Po 15 latach członkostwa w UE mamy bardzo korzystny bilans finansowy przepływów między Polską a UE. Dane Ministerstwa Finansów za okres od 2004 r. do marca 2019 r. pokazują, że z unijnego budżetu pozyskaliśmy 163,7 mld euro, wpłacając jednocześnie do tego budżetu 53,7 mld euro. Oznacza to, że otrzymaliśmy ponad trzykrotnie więcej niż wpłaciliśmy, a bilans netto wynosi niemal 110 mld euro.

open