Home News III DOROCZNE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA DAFA
III DOROCZNE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA DAFA
0

III DOROCZNE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA DAFA

0
0

Tradycyjnie, z początkiem wiosny przedstawiciele najsolidniejszych  firm budowlanych zrzeszonych w Stowarzyszeniu DAFA podsumowali ubiegłoroczne dokonania w obszarze dachów płaskich i fasad.

13 edycja spotkania odbyła się w dn. 16/17 maja w Łochowie przy niesłabnącej frekwencji ponad 150 uczestników – przedstawicieli firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2018r. poprowadził Prezes Zarządu -Piotr Olgierd Korycki dokonując podsumowania spraw członkowskich oraz prezentacji działalności DAFA w zakresie relacji z międzynarodowymi stowarzyszeniami branżowymi (BuGG, FLL, IFBS, IFD).

Podkreślił, że istotną rolę w podnoszeniu świadomości i jakości branży stanowią opracowywane w DAFA wytyczne. W ubiegłym roku pod egidą Stowarzyszenia pracowało aż 6 Grup Merytorycznych.

Szczególne podziękowania  złożył  członkom biorącym udział w opracowaniu wytycznych technicznych, za udział w realizacji misji DAFA i zainteresowanie problemami środowiska.  Zapewnił przy tym, że sprawy wykonawców pozostają w DAFA na pierwszym planie.

Krzysztof Rogosz zrelacjonował aktywności skierowane dla wykonawców i ukierunkowane m. in. na wskazanie praktycznych rozwiązań służących ochronie interesów tej grupy członków.

W ramach tych działań wymienił szkolenie mające na celu omówienie prawnych i biznesowych warunków wdrożenia RODO na gruncie polskim, zorganizowane przy współpracy z Kancelarią GESSEL w dn. 12.04.2018 r. w Warszawie.

Kolejne szkolenie poświęcone było tematyce „Bezpieczeństwa pożarowego dachów w ujęciu projektowo-wykonawczym” w dn. 06.09.2018r.w Zielonej Górze.

W dalszej kolejności eksperci DAFA zrelacjonowali obszary zainteresowania Grup Merytorycznych oraz kierunki ich przyszłych działań.

Krzysztof Bagiński i Monika Hyjek zaprezentowali Grupę Merytoryczną PPOŻ., która przystąpiła we wrześniu ubiegłego roku do prac nad kolejnymi wytycznymi „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

Poradnik, będący w trakcie opracowania, omówi eksperckie podejście do tematyki pasów międzykondygnacyjnych, wymagań odnośnie przetrwania elewacji, ścian oddzielenia przeciwpożarowego dochodzących do elewacji, usytuowania budynków między sobą, przejść instalacyjnych przez ściany itp.

Jednocześnie członkowie grupy angażują się w liczne projekty edukacyjne, w tym Kongresy Pożarnictwa FIRE.

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku była Konferencja Stowarzyszenie DAFA pt.  „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego”, zorganizowana w dn. 31.01.2018 r. w Poznaniu. Wydarzenie zgromadziło 130 osób , a program oparty był na wytycznych Stowarzyszenia: „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”. Konferencja podjęła aktualną dla branży tematykę bezpieczeństwa pożarowego poprzez przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich.

Prelegenci przedstawili nową Grupę Tematyczną ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, której intencją jest przygotowanie „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”.  Wielość źródeł odniesienia jak również ciągle zmieniające się przepisy dotyczące przenikania i izolacyjności cieplnej powodują szerokie pole interpretacyjne. Publikacja będzie zawierała wytyczne w zakresie prawidłowego oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych. Opracowanie w formie poradnika dobrych praktyk w sposób kompleksowy i nowoczesny skupi się na obiektach przemysłowych i magazynowych i będzie stanowiło pomoc na etapie projektowym i wykonawczym. Dokument szczegółowo wyjaśni obowiązujące przepisy w zakresie oddymiania, wybrane definicje, wskaże wykaz norm projektowych oraz określi zawartość projektu oddymiania.

Piotr Olgierd Korycki poinformował o wydaniu w ramach Grupy Merytorycznej AKUSTYKA III edycji „Katalogu rozwiązań akustycznych”. Aktualizacja uwzględnia nowelizację Warunków Technicznych oraz obowiązujące od 01 stycznia 2018 r. normy z akustyki budowlanej i została wzbogacona o nowe rozwiązania Partnerów wydania.

Michał Miąsek podsumował działalność Grupy Merytorycznej ODBIORY, która dążyła do wydania „Wytycznych do odbiorów dachów”.

Andrzej Kania podsumował efekty prac w Grupie Merytorycznej DACHY ZIELONE, która przygotowuje aktualizację  „Wytycznych dla dachów zielonych”  w zakresie zmian jakie wprowadził wydawca źródłowy – Stowarzyszenie FLL.

Roman Weglarz przybliżył zebranym powołaną w 2018 r. Grupę Tematyczną KOROZYJNOŚĆ, która opracowuje „Zalecenia dotyczące ochrony przeciwkorozyjnej”. Projekt realizowany jest na bazie publikacji IFBS „Grundlagen”.

Wydanie wytycznych ma na celu podnieść świadomość w zakresie m.in. prawidłowej interpretacji klas środowiskowych oraz właściwego doboru materiałów.

Michał Wilk zrelacjonował działalność edukacyjną reprezentantów Grupy Merytorycznej LEKKA OBUDOWA w formie wykładów na konferencjach, dla których bazę stanowiły „Wytyczne DAFA do oceny lekkich metalowych obudów ścian”.

Ewelina Klin zaakcentowała obecność DAFA w licznych konferencjach, które Stowarzyszenie honoruje swoim patronatem. W ramach ponad 40 wydarzeń w 2018 r., DAFA kształciła branżę i rozpowszechniała opracowane wytyczne jako aktywna organizacja szerząca ideę poprawnego budownictwa.

Katarzyna Wiktorska zwróciła uwagę, że DAFA w relacjach z mediami inicjuje ważne tematy z obszaru poprawnego projektowania i realizacji dachów płaskich i fasad. Dzięki współpracy z redakcjami prasy branżowej ukazało się w minionym roku blisko 50 artykułów i informacji w prasie drukowanej, a wypowiedzi ekspertów DAFA znalazły się w licznych tytułach pism. Mocny akcent w komunikacji zewnętrznej stanowi realizowana przez Stowarzyszenie kampania „Wybierz firmę z certyfikatem DAFA”, która w minionym roku została przeprowadzona po raz czwarty wykorzystując  prasę i portale branżowe, social media oraz newslettery.

Obradom towarzyszyły prezentacje i  stoiska informacyjne sponsorów – firm: Klimas Wkręt-Met, Koelner Polska, Styropmin, Vilpe Poland, Zida.

Wieczór integracyjny stworzył możliwość bliższego, bezpośredniego poznania się przedstawicieli często konkurujących ze sobą na rynku firm i wzbogacony był występem Marcina Dańca, oklaskiwanym na stojąco.

Podsumowując Doroczne Spotkanie, nasuwa się refleksja, że mimo tego, że polski rynek dopiero dojrzewa do pełnej odpowiedzialności ze wysokie standardy, wizja przyszłości branży budowlanej, opartej na kanwie wytycznych Stowarzyszenia DAFA jest świadoma, bezpieczniejsza, uporządkowana i podlegająca kryteriom jakości, a nie wyłącznie ceny.

open