Home Materiały i Technologie INTEGRACJA SYSTEMU RACS 5 Z SYSTEMEM MONITOROWANIA I OBIEGU KLUCZY RKDS
INTEGRACJA SYSTEMU RACS 5 Z SYSTEMEM MONITOROWANIA I OBIEGU KLUCZY RKDS
0

INTEGRACJA SYSTEMU RACS 5 Z SYSTEMEM MONITOROWANIA I OBIEGU KLUCZY RKDS

0
0

Depozytory kluczy serii RKD mogą być zarządzane zdalnie z poziomu oprogramowania systemu kontroli dostępu RACS 5 i funkcjonować jako element tego systemu.

Integracja systemu depozytorów kluczy z oprogramowaniem zarządzającym systemem kontroli dostępu nie tylko usuwa konieczność zarządzania depozytorami z poziomu lokalnych paneli kontrolnych, ale istotnie zwiększa możliwości funkcjonalne systemu depozytorów kluczy poprzez dodanie wielu mechanizmów istniejących w systemie kontroli dostępu takich jak np. integracja z systemami CCTV, pożarowym i włamaniowym, zaawansowana prezentacja i raportowanie zdarzeń, funkcje zdalnego powiadamiania oraz monitorowanie zdarzeń online.

Zasadniczo w systemie RACS 5 depozytory kluczy są traktowane jako specjalne kontrolery dostępu, które z jednej strony wymagają odpowiedniej konfiguracji, a z drugiej są źródłem zdarzeń, które system kontroli dostępu rejestruje i przetwarza na zasadach takich samych jak wszelkie inne zdarzenia. W szczególności możliwe jest zdefiniowanie w systemie określonych reakcji na wystąpienie wybranych zdarzeń poprzez wyświetlenie komunikatu tekstowego albo wysłanie powiadomienia pocztą elektroniczną, SMS lub za pośrednictwem transmisji danych protokołami (TCP, http). Funkcjonalność ta może być szczególnie przydatna w celu powiadomienia o pobraniu/zdaniu klucza, przekroczeniu dozwolonego czasu jego wypożyczenia lub wystąpienia zdarzenia alarmowego w depozytorze. Operator dozorujący system może wysyłać do depozytorów zdalne komendy, w tym zezwolić na pobranie klucza użytkownikowi, który normalnie nie jest uprawniony do jego pobrania lub w sytuacji awaryjnej całkowicie odblokować albo zablokować dostęp do kluczy. Wystąpienie wybranych zdarzeń na depozytorze może być powiązane z obrazem z kamery monitorującej i w ten sposób stanowić dodatkowy element kontroli i bezpieczeństwa obiegu kluczy w obiekcie.

Kolejnym ważnym walorem integracji jest to, że użytkownicy systemu kontroli dostępu stają się automatycznie użytkownikami depozytorów kluczy i mogą posługiwać się w obydwu systemach tymi samymi identyfikatorami. Definiowanie uprawnień do kluczy odbywa się wg tych samych zasad, co definiowanie uprawnień do przejść i umożliwia określenie, kto i kiedy jest uprawniony do wybranych kluczy.

Użycie jednolitej logiki zarządzania dostępem do przejść, kluczy i innych elementów wyposażenia jest dużym ułatwieniem dla personelu obsługującego obiekt, gdyż nie tylko ogranicza ilość używanego przez nich oprogramowania, ale i łączy te odmienne dziedziny funkcjonowania budynku lub organizacji (urzędu, przedsiębiorstwa, biura, placówki szkolnej itp.) w jednym zharmonizowanym logicznie środowisku.

Program zarządzający VISO (RACS 5) umożliwia zarządzanie wieloma depozytorami kluczy i może być wykorzystany do zarządzania depozytorami nawet wtedy, gdy na obiekcie nie funkcjonuje system kontroli dostępu RACS 5. Obsługa depozytorów kluczy w programie VISO ST i VISO EX jest możliwa na zasadach dodatkowego licencjonowanego modułu oprogramowania.

open