Home News Jubileusz Cementowni Chełm. 60 lat doświadczenia, jakości i innowacji
Jubileusz Cementowni Chełm. 60 lat doświadczenia, jakości i innowacji
0

Jubileusz Cementowni Chełm. 60 lat doświadczenia, jakości i innowacji

0
0

W grudniu 2020 roku Cementownia Chełm należąca do CEMEX Polska, producent wysokiej jakości cementów oraz lider rozwiązań w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych obchodzi jubileusz 60 lat rozpoczęcia produkcji. Przez ten czas Cementownia Chełm zapewniła sobie rolę nie tylko jednego z najważniejszych zakładów przemysłowych oraz największych pracodawców na terenie Lubelszczyzny, ale także istotnego partnera społecznego, aktywnie angażującego się w życie Chełma.

Cementownia Chełm produkuje wysokiej jakości cementy portlandzkie, portlandzkie popiołowe wapienne, mieszane oraz cementy specjalne, w tym produkty przeznaczone dla budownictwa drogowego, zaopatrując najważniejsze inwestycje infrastrukturalne na terenie Polski. Na równi z doskonałością produkcyjną firma stawia jako strategiczny priorytet dbałość o swoich interesariuszy – pracowników, dostawców, klientów oraz społeczność lokalną.

Początki branży cementowej w Polsce

Cementownia Chełm to największy zakład przemysłowy miasta Chełm. Budowę zakładu rozpoczęto w 1956 r., kiedy w całym kraju powstawały nowe zakłady produkujące cement. Pierwszy rozruch linii produkcyjnej w zakładzie miał miejsce w Barbórkę, 4 grudnia 1960 roku. W latach 60. powstało 8 pieców zakładu „Chełm I”, a w latach 70. kolejne piece zakładu „Chełm II”. W tych latach zostały uruchomione pierwsze piece firmy F.L. Smidth pracujące metodą mokrą. Od 1990 r. wraz z przekształceniami własnościowymi, w Cementowni Chełm przeprowadzono zasadniczą modernizację, związaną z budową zakładu „Chełm III”. Ostatnią dużą i do tej pory najważniejszą inwestycją w zakładzie, była budowa nowoczesnej linii produkcji klinkieru metodą suchą, której budowę zakończono w 1999 roku.

Prekursor nowych technologii

Klinkier w Chełmie produkowany jest na linii technologicznej, której rozruch odbył się w 1999 r. Piec pracujący w metodzie suchej był pierwszą w Polsce instalacją klinkierową zaopatrzoną w kalcynator. Urządzenie umożliwia osiągnięcie wysokiej wydajności produkcyjnej, tj.5000 t/dobę przy niewielkich rozmiarach pieca. Ta nowoczesna technologia już w latach 90. umożliwiła znacznie obniżenie emisji pyłów i gazów z procesów produkcyjnych oraz obniżenie kosztów produkcji surowca. Obecnie jest to powszechnie używana technologia wśród producentów cementu na świecie.

(Cementownia kiedyś)

Kopalnia kredy na własne potrzeby produkcyjne

Do produkcji cementu CEMEX wykorzystuje kredę z własnej kopalni oraz glinę i krzemionkę, a także popioły lotne, rea-gipsy z odsiarczania spalin i dodatki żelazonośne, wykorzystując w ten sposób pozostałości z innych sektorów gospodarki. Wraz z postępem wydobycia i eksploatacji dolnych pokładów na terenie kopalni, koniecznym stało się zwiększenie efektywności osuszania złoża. W tym celu zakład wybudował system odwodnienia kopalni pod nazwą „Bariera Bis” w latach 2013-2016. Budowa objęła wykonanie 17 studni z instalacjami elektrycznymi zasilającymi i sterującymi, armaturą hydrauliczną oraz pompami. Woda z tego ujęcia zasila zasoby miejskiej sieci wodociągowej w Chełmie. Dzięki temu kopalnia kredy stała się głównym źródłem wody pitnej dla mieszkańców Chełma.

(Cementownia dziś)

Działalność w duchu zrównoważonego rozwoju

Na przestrzeni lat CEMEX zrealizował inwestycje związane z ograniczeniem oddziaływania zakładu na środowisko naturalne. Firma dąży do prowadzenia działalności produkcyjnej opartej na obiegu zamkniętym, a do produkcji klinkieru i cementu wykorzystuje paliwa alternatywne wytworzone z odpadów oraz materiały odpadowe z innych branż.

Cementownia Chełm jest jedną z pierwszych cementowni w Polsce, która zainwestowała w rozwój technologiczny w zakresie wykorzystywania paliw alternatywnych. Na przestrzeni lat zakład wybudował jedną z najnowocześniejszych w Polsce linii technologicznych, pozwalających na wykorzystanie paliw alternatywnych w procesie produkcji klinkieru oraz unikalną w zakresie innowacji w skali światowej w momencie jej budowy, suszarnię paliw alternatywnych. To nowoczesna metoda odzysku energii z odpadów, która pozwala na znaczną redukcję zużycia cennych, a jednocześnie obciążających atmosferę paliw konwencjonalnych, zagospodarowanie setek tysięcy ton odpadów rocznie oraz budowę gospodarki o obiegu zamkniętym. Obecnie Cementownia Chełm jest liderem w Polsce, ale również w grupie CEMEX na świecie, pod względem substytucji paliw kopalnych paliwami alternatywnymi.

Od 2011 r. Cementownia Chełm jest zarejestrowana w europejskim systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)- jako pierwsza organizacja w województwie lubelskim i drugie przedsiębiorstwo z sektora produkcji cementu w Polsce. Zakład pracuje w oparciu o międzynarodowe normy ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), ISO 45001 (BHP), ISO 50001 (energia) oraz zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia EMAS, co potwierdza spełnianie najwyższych standardów w zakresie produkcji i oddziaływania na otoczenie.

Strategiczna rola bezpieczeństwa

Nadrzędnym priorytetem CEMEX Polska jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz podwykonawców. Każdego roku na terenie zakładu wdrażane są projekty w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, służące ochronie zdrowia i życia pracowników, podwykonawców, ale też klientów i interesariuszy. Odpowiedzialność za bezpieczną pracę i cel „zero wypadków” obowiązuje pracowników każdego wydziału zakładu oraz najwyższe kierownictwo firmy. Nieustające, regularne i osobiste zaangażowanie każdego pracownika cementowni w kwestie BHP ma swoje odzwierciedlenie w licznych nagrodach, jakie zakład otrzymał na przestrzeni lat za skuteczne rozwiązania w tym obszarze.

Ważny partner lokalnej społeczności

Historia Cementowni Chełm to historia regionu oraz społeczności, która od początku istnienia zakładu stanowiła jego największy atut, przejawiający się w zaangażowanej kadrze zarządzającej i oddanych pracownikach. CEMEX w swojej strategii wychodzi naprzeciw także swoim sąsiadom, realizując projekty społeczne, które budują trwałe partnerstwo lokalne i odpowiadają na potrzeby społeczności zamieszkującej najbliższe otoczenie.

Podstawą budowania relacji z otoczeniem są prowadzone w sposób regularny dialogi z interesariuszami, które umożliwiają sąsiadom zakładu otwartą komunikację z przedstawicielami zakładu. Od 2009 r. wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych i jednostek edukacyjnych realizowane jest poprzez działalność Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”. Do tej pory Fundacja pomogła zrealizować 67 projektów grantowych oraz 32 projekty wolontariackie na terenie Chełma i sąsiednich gmin.

open