Home Laury Buildera 2020 DR INŻ. PAWEŁ SULIK – LAURY BUILDERA 2020
DR INŻ. PAWEŁ SULIK – LAURY BUILDERA 2020
0

DR INŻ. PAWEŁ SULIK – LAURY BUILDERA 2020

0
0

Dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej. Od początku zawodowo jest związany z sektorem budow­nictwa, najpierw jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Mechaniki Budowli WIBiS PL, w której obronił roz­prawę doktorską poświęconą kryształowym konstrukcjom żelbetowym, by po zmianie miejsca zamieszkania rozpo­cząć pracę w Instytucie Techniki Budowlanej (ITB).

ELEMENT WIĘKSZEJ CAŁOŚCI

Paweł Sulik z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, absolwentem Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej (WIBiS PL) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami badawczymi i pracami rozwojowymi. Od początku zawodowo jest związany z sektorem budow­nictwa, najpierw jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Mechaniki Budowli WIBiS PL, w której obronił roz­prawę doktorską poświęconą kryształowym konstrukcjom żelbetowym, by po zmianie miejsca zamieszkania rozpo­cząć pracę w Instytucie Techniki Budowlanej (ITB). Na przestrzeni lat pracował w wielu zakładach ITB (m.in. nowych technik wykończeniowych, badań lekkich przegród i przeszkleń, konstrukcji oraz elementów budowlanych czy badań ogniowych), pełniąc różne funkcje, zarówno związane z bezpośrednim wykonywaniem badań czy opracowywa­niem ekspertyz, jak i ich nadzorowaniem oraz kierowaniem większymi zespołami ludzkimi. Od wielu lat współpracuje również ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP), gdzie realizuje się, kształtując kolejne pokolenia inży­nierów i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Do podstawowych zainteresowań naukowo-badawczych, w których się specjalizuje Paweł Sulik, należą zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowla­nych, obejmujące szerokie spektrum od odporności ognio­wej konstrukcji przez rozprzestrzenianie się ognia, kończąc na reakcji na ogień materiałów budowlanych. Dodatkowo in­teresuje się problematyką związaną z teorią konstrukcji. Jak większość osób aktywnie uczestniczących w życiu branży budowlanej, również Paweł Sulik wspiera rozwój tej dziedziny życia, zasiadając w komitetach technicznych, publikując artykuły, wygłaszając referaty czy organizując przedsięwzięcia mające na celu rozwój budownictwa, cze­go przykładem w 2020 r. był szeroko relacjonowany w me­diach eksperyment pożarowy budynku w pełnej skali zor­ganizowany przy współpracy z PSP na poligonie Ośrodka Szkoleniowego PSP w Pionkach. Do najistotniejszych elementów, na które zwraca uwagę w swojej działalności zawodowej, należy skuteczne i etycz­ne rozwiązywanie problemów technicznych, umożliwiają­ce rozwój zarówno branży budowlanej, jak i działających w niej, często konkurujących ze sobą podmiotów. Żeby mó­wić o sukcesie oraz stałym rozwoju budownictwa, potrzeba sukcesu wielu podmiotów w nim działających, a to oznacza, że będąc nawet niewielkim elementem, jak się w to wierzy, można pozytywnie oddziaływać na większą całość.

open